یال

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»

تحلیل رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»


تا سال 2015 شمار سنجه‌های این نظام رتبه‌بندی 13 سنجه بود. در سال 2016 یکی از سنجه‌های این نظام، یعنی «شاخص تخصص: تخصص مؤسسه در یک حوزۀ موضوعی (مانند ضریب «جینی»)» حذف شد و شمار سنجه‌ها به 12 رسید.


شاخص‌های مرتبط
دیدگاه شما
پشتیبانی فنی