یال

رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان (2016)


نگارش   1395/10/28

بر پایۀ گزارش سال 2016 «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، یک مؤسسۀ ایرانی توانسته در فهرست 500 مؤسسۀ برتر جهان قرار گیرد. «دانشگاه تهران» با دریافت رتبۀ 466 جهانی در بین 500 مؤسسۀ برتر قرار دارد. هم‌چنین، دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، و «و صنعتی امیرکبیر» نیز در رتبه‌های دوم تا چهارم ملی قرار دارند. این سه دانشگاه در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایۀ اعضای هئیت علمی در بین 500 دانشگاه برتر قرار می‌گیرند.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر شانس بیشتری برای حضور در فهرست نهایی 500 مؤسسه برتر دارند. «دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار فهرست نهایی 500 مؤسسۀ برتر جهان از سه معیار (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت شاخص (شمار مقاله‌های 11 سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای 11 سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای 11 سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد 10 سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) استفاده می‌کند. در جدول یک امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

رتبۀ جهانی نرمال‌شده بر پایۀ شمار هیئت علمی

دانشگاه تهران

0 /47

1

466

446

دانشگاه صنعتی شریف

4 /45

2

ـ

480

دانشگاه صنعتی اصفهان

2 /45

3

ـ

491

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9 /44

4

ـ

499

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

شمار مقاله‌های 11 سال پیش

شمار مقاله‌های سال پیش

شمار استنادهای 11 سال پیش

شمار استنادهای دو سال پیش

میانگین استنادهای 11 سال پیش

شاخص «اچ» دو سال پیش

شمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیش

شمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش

دانشگاه تهران

51.9

55.2

46.3

47.5

36.7

43.6

45.4

46.5

دانشگاه صنعتی شریف

46.8

47.2

45.3

45.5

39.1

47.8

45.8

44.8

دانشگاه صنعتی اصفهان

46.9

46.6

45.1

45.9

37.9

48.4

45.5

44.7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

46.7

48.9

44.8

45.5

35.9

43.6

45.7

45.4

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Johns Hopkings University»، «University of Toronto»، «University of Oxford»، «University of Washington - Seattle»، «University of California – Berkeley»، «University of Michigan – Ann Arbor»، «MIT»، و «University of California – Los Angeles» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.دیدگاه شما