یال

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (2017)


نگارش   1396/08/07

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» ویرایش 2017 خود را دربارۀ «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»  منتشر کرده که بر پایۀ آن هشت مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر هستند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «شیراز»، و «علم و صنعت ایران» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و در رتبه‌های نخست تا هشتم ملی جای گرفته‌اند.

«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظامی است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را ـ بی‌نیاز از پیمایش‌های رایج و پرسشنامه برای مؤسسه‌ها ـ می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هشت سنجۀ کلیدی ارزیابی و فهرست 1000 مؤسسۀ برتر را منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه‌های ثبت اختراع سنجه‌هایی هستند که این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها از آنها بهره می‌برد. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو نیز رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

42.87

1

648

دانشگاه تهران

42.76

2

723

دانشگاه علوم پزشکی تهران

42.69

3

781

دانشگاه صنعتی اصفهان

42.62

4

854

دانشگاه تربیت مدرس

42.6

5

871

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

42.58

6

882

دانشگاه شیراز

42.53

7

949

دانشگاه علم و صنعت ایران

42.52

8

969

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات

تأثیرگذاری

استنادها

تأثیر گسترده

پروانه‌های ثبت اختراع

دانشگاه صنعتی شریف

128

616+

240+

563

962

482

644

913+

دانشگاه تهران

213

616+

198

441

904

853+

728

913+

دانشگاه علوم پزشکی تهران

383+

616+

240+

716

733

709

715

887

دانشگاه صنعتی اصفهان

383+

616+

240+

731

902

357

828

913+

دانشگاه تربیت مدرس

383+

616+

240+

717

962

853+

828

913+

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

383+

616+

240+

656

967

709

851

913+

دانشگاه شیراز

383+

616+

240+

867

967

576

903

913+

دانشگاه علم و صنعت ایران

383+

616+

240+

754

995+

482

947

913+

 

 

بر پایۀ ویرایش 2017 رتبه‌بندی «سی. دبلیو. یو. آر.» «Harvard University» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of California, Berkeley»، «University of Chicago»، «Princeton University»، و «Yale University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.

رتبه‌بندی نشریه‌های «سکیمگو»
مؤسسۀ «سکیمگو»، از مؤسسه‌های جهانی علم‌سنجی، نشریه‌های علمی را بر پایة شاخص «اس. جی. آر.» (SCImago Journal Rank) رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص سنجه‌ای برای بررسی کیفیت و تأثیر نشریه‌ها است که آن را خود مؤسسۀ سایمگو مدیریت می‌کند. برای اندازه‌گیری این شاخص، میانگین شمار استنادهای وزنی در یک سال به مدارک منتشر شده در یک نشریه در سه سال پیش از آن محاسبه می‌شود. شاخص «اس. جی. آر.» همانند شاخص «ضریب تأثیر» در پایگاه «گزارش استنادی نشریه‌ها» (JCR) است. مؤسسۀ «سکیمگو» برای محاسبۀ «اس. جی. آر.» نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» از انتشارات شرکت «الزویر» را به کار می‌برد.

رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.دیدگاه شما