یال

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو» (2014)


نگارش   1395/06/01

آزمایشگاه «سایمگو» در ویرایش سال 2014 خود نام 100 مؤسسۀ ایرانی (از بخش‌های دولتی، بهداشت، آموزش عالی، خصوصی، و غیره) را جزء مؤسسه‌های برتر جهان شناسایی کرده است. بر پایه فهرست منتشر شده توسط این مؤسسه، «دانشگاه تهران» در جایگاه نخست و «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ورامین» در جایگاه 100 ملی قرار دارند.

نخستین هدف آزمایشگاه «سایمگو» از انتشار فهرست دانشگاه‌های برتر، نه رتبه‌‌‌بندی مؤسسه‌‌‌ها، بلکه ارائۀ یک ابزار جامع علم‌‌‌سنجی برای سیاستگذاران، مؤسسه‌‌‌ها، و مدیران پژوهشی است. از این رو، آنها می‌‌‌توانند خروجی‌‌‌های پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کرده و به فکر راه‌‌‌هایی برای بهبود وضع موجودشان باشند. رتبه‌‌‌بندی «سایمگو» از جامع‌‌‌ترین نظام‌‌‌های جهانی رتبه‌‌‌بندی مؤسسه‌‌‌های گوناگون آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، دولتی، و خصوصی در سراسر جهان به شمار می‌‌‌آید. پژوهش، نوآوری، و رؤیت‌‌‌پذیری در وب سه معیار مهم هستند که 13 شاخص کلیدی ارزیابی مؤسسه‌ها را در این نظام پوشش می‌دهند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی (در بین 100 مؤسسه) در این نظام رتبه‌بندی ارائه شده است. در جدول دو نیز فهرست کامل مؤسسه های ایرانی در این نظام آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سایمگو»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

413

دانشگاه صنعتی شریف

2

465

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

467

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

489

دانشگاه تربیت مدرس

5

490

دانشگاه علم و صنعت

6

520

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

530

دانشگاه شیراز

8

572

دانشگاه کاشان

9

573

دانشگاه فردوسی مشهد

10

575

 
جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سایمگو» (رتبۀ جهانی مؤسسه درون پرانتز قرار دارد)

Rank

Institution

Sector

1 (413)

University of Tehran

Higher educ.

2 (465)

Sharif University of Technology

Higher educ.

3 (467)

Tehran University of Medical Sciences

Higher educ.

4 (489)

Amirkabir University of Technology

Higher educ.

5 (490)

Tarbiat Modares University

Higher educ.

6 (520)

Iran University of Science and Technology

Higher educ.

7 (530)

Isfahan University of Technology

Higher educ.

8 (572)

Shiraz University

Higher educ.

9 (573)

University of Kashan

Higher educ.

10 (575)

Ferdowsi University of Mashhad

Higher educ.

11 (584)

Institut Pasteur of Iran

Health

12 (590)

Shahid Beheshti University

Higher educ.

13 (592)

K.N.Toosi University of Technology

Higher educ.

14 (598)

University of Tabriz

Higher educ.

15 (602)

Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

Higher educ.

16 (604)

Islamic Azad University, Science and Research

Higher educ.

17 (604)

Yasouj University

Higher educ.

18 (607)

Iran Polymer and Petrochemical Institute

Government

19 (608)

Yazd University

Higher educ.

20 (611)

Bu-Ali Sina University

Higher educ.

21 (611)

Shahid Bahonar University of Kerman

Higher educ.

22 (612)

Babol Noshirvani University of Technology

Higher educ.

23 (612)

Research Institute of Petroleum Industry Tehran

Government

24 (613)

Shiraz University of Technology

Higher educ.

25 (614)

Razi University

Higher educ.

26 (615)

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

Higher educ.

27 (621)

Isfahan University

Higher educ.

28 (621)

University of Kurdistan, Sanandaj

Higher educ.

29 (622)

Mashhad University of Medical Sciences

Higher educ.

30 (622)

Tabriz University of Medical Sciences

Higher educ.

31 (623)

Semnan University

Higher educ.

32 (625)

Materials and Energy Research Centre

Government

33 (625)

Shiraz University of Medical Sciences

Higher educ.

34 (627)

Institut for Research in Fundamental Sciences

Government

35 (627)

Shahed University

Higher educ.

36 (629)

Isfahan University of Medical Sciences

Higher educ.

37 (629)

University of Guilan

Higher educ.

38 (635)

Islamic Azad University, Qazvin

Higher educ.

39 (636)

Islamic Azad University, Islamshahr

Higher educ.

40 (636)

Islamic Azad University, South Tehran branch

Higher educ.

41 (636)

University of Mazandaran

Higher educ.

42 (638)

Academic Center for Education, Culture and Research

Government

43 (638)

Urmia University

Higher educ.

44 (639)

Shahrood University of Technology

Higher educ.

45 (640)

Azarbaijan University of Tarbiat Moallem

Higher educ.

46 (640)

Qazvin University of Medical Sciences

Higher educ.

47 (640)

Shahid Chamran University

Higher educ.

48 (642)

Shahid Rajaee Teacher training University

Higher educ.

49 (643)

Arak University

Higher educ.

50 (643)

Kharazmi University

Higher educ.

51 (643)

Sahand University of Technology

Higher educ.

52 (644)

Imam Khomeini International University

Higher educ.

53 (644)

Payame Noor University

Higher educ.

54 (647)

Medical University of Kerman

Higher educ.

55 (647)

Petroleum University of Technology

Higher educ.

56 (648)

Shahrekord University

Higher educ.

57 (649)

University of Mohaghegh Ardabili

Higher educ.

58 (651)

Alzahra University

Higher educ.

59 (651)

Islamic Azad University, Shahreza

Higher educ.

60 (651)

National Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Government

61 (652)

Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science And Research Branch

Higher educ.

62 (653)

Islamic Azad University, Karaj

Higher educ.

63 (654)

Islamic Azad University of Mashhad

Higher educ.

64 (654)

Mazandaran University of Medical Sciences

Higher educ.

65 (654)

University of Sistan and Baluchestan

Higher educ.

66 (655)

Shahrekord University of Medical Sciences

Higher educ.

67 (655)

Zanjan University

Higher educ.

68 (658)

Baqiyatallah Medical Sciences University

Higher educ.

69 (658)

Islamic Azad University, Saveh

Higher educ.

70 (660)

Ministry of Health and Medical Education

Health

71 (661)

Kurdistan University of Medical Sciences

Higher educ.

72 (662)

Islamic Azad University of Najafabad

Higher educ.

73 (663)

Islamic Azad University,Central Tehran branch

Higher educ.

74 (667)

Hamadan University of Medical Sciences and Health Services

Higher educ.

75 (669)

Damghan University of Basic Sciences

Higher educ.

76 (669)

Islamic Azad University of Arak

Higher educ.

77 (669)

University of Birjand

Higher educ.

78 (672)

Islamic Azad University, Yazd

Higher educ.

79 (673)

Islamic Azad University, Marvdasht

Higher educ.

80 (673)

Kermanshah University of Medical Sciences

Higher educ.

81 (674)

Islamic Azad University, North Tehran Branch

Higher educ.

82 (677)

Islamic Azad University, Shahr-e-Ray

Higher educ.

83 (677)

Islamic Azad University, Shahrood

Higher educ.

84 (677)

Islamic Azad University, Tabriz

Higher educ.

85 (678)

Islamic Azad University, Isfahan Khorasgan Branch

Higher educ.

86 (678)

Islamic Azad University of Kermanshah

Higher educ.

87 (680)

Islamic Azad University, Qaemshahr

Higher educ.

88 (680)

Zahedan University of Medical Sciences

Higher educ.

89 (681)

Babol University of Medical Sciences

Higher educ.

90 (681)

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Higher educ.

91 (682)

Islamic Azad University, Shiraz

Higher educ.

92 (684)

Guilan University of Medical Sciences

Higher educ.

93 (684)

Islamic Azad University of Ardabil Branch

Higher educ.

94 (685)

Islamic Azad University of Lahijan

Higher educ.

95 (685)

Islamic Azad University, Shahrekord Branch

Higher educ.

96 (685)

Islamic Azad University, Urmia

Higher educ.

97 (685)

Urmia University of Medical Sciences

Higher educ.

98 (698)

Islamic Azad University, Sari Branch

Higher educ.

99 (699)

Islamic Azad University, Takistan

Higher educ.

100 (700)

Islamic Azad University, Varamin

Higher educ.

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 رتبه‌بندی «سایمگو»، مؤسسۀ « Centre National de la Recherche Scientifique» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «Harvard University»، «Chinese Academy of Sciences»، «National Institutes of Health»،  «Helmholtz Gemeinschaft»، «Institut National de la Sante et dela Recherche Medicale»، «Stanford University»، «Max Planck Gesellschaft»، «Massachusetts Institute of Technology»، و «University of California, Los Angeles» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی
ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر پایۀ عملکرد علمی آنها که با کمیت و کیفیت انتشارات پژوهشی آنها انجام می‌شود. «یورپ» بیشتر به دنبال سنجش انتشارات و خروجی‌های پژوهشی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.دیدگاه شما