یال

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو» (2016)


نگارش   1395/08/09

آزمایشگاه «سکیمگو» در ویرایش سال 2016 خود نام 99 مؤسسۀ ایرانی (از بخش‌های دولتی، بهداشت، آموزش عالی، خصوصی، و غیره) را جزء مؤسسه‌های برتر جهان شناسایی کرده است. بر پایه فهرست منتشر شده توسط این مؤسسه، «دانشگاه تهران» در جایگاه نخست و «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ساری» در جایگاه 99 ملی قرار دارند.

نخستین هدف آزمایشگاه «سکیمگو» از انتشار فهرست دانشگاه‌های برتر، نه رتبه‌‌‌بندی مؤسسه‌‌‌ها، بلکه ارائۀ یک ابزار جامع علم‌‌‌سنجی برای سیاستگذاران، مؤسسه‌‌‌ها، و مدیران پژوهشی است. از این رو، آنها می‌‌‌توانند خروجی‌‌‌های پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کرده و به فکر راه‌‌‌هایی برای بهبود وضع موجودشان باشند. رتبه‌‌‌بندی «سکیمگو» از جامع‌‌‌ترین نظام‌‌‌های جهانی رتبه‌‌‌بندی مؤسسه‌‌‌های گوناگون آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، دولتی، و خصوصی در سراسر جهان به شمار می‌‌‌آید. پژوهش، نوآوری، و رؤیت‌‌‌پذیری در وب سه معیار مهم هستند که 13 شاخص کلیدی ارزیابی مؤسسه‌ها را در این نظام پوشش می‌دهند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی (در بین 99 مؤسسه) در این نظام رتبه‌بندی ارائه شده است. در جدول دو فهرست کامل مؤسسه ها آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سکیمگو»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

395

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

432

دانشگاه صنعتی شریف

3

474

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

484

دانشگاه تربیت مدرس

5

489

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

525

دانشگاه علم و صنعت

7

535

دانشگاه فردوسی مشهد

8

572

دانشگاه شیراز

9

572

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

10

581

 
جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سکیمگو» (رتبۀ جهانی مؤسسه درون پرانتز است)
 

Rank

Institution

Sector

1 (395)

University of Tehran

Higher educ.

2 (432)

Tehran University of Medical Sciences

Higher educ.

3 (474)

Sharif University of Technology

Higher educ.

4 (484)

Amirkabir University of Technology

Higher educ.

5 (489)

Tarbiat Modares University

Higher educ.

6 (525)

Isfahan University of Technology

Higher educ.

7 (535)

Iran University of Science and Technology

Higher educ.

8 (572)

Ferdowsi University of Mashhad

Higher educ.

9 (572)

Shiraz University

Higher educ.

10 (581)

Islamic Azad University, Science and Research

Higher educ.

11 (584)

Babol Noshirvani University of Technology

Higher educ.

12 (584)

Shahid Beheshti University

Higher educ.

13 (585)

University of Tabriz

Higher educ.

14 (587)

University of Kashan

Higher educ.

15 (589)

Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

Higher educ.

16 (593)

Yasouj University

Higher educ.

17 (596)

K.N.Toosi University of Technology

Higher educ.

18 (602)

Shiraz University of Medical Sciences

Higher educ.

19 (604)

Shahrekord University of Medical Sciences

Higher educ.

20 (605)

Institut Pasteur of Iran

Health

21 (607)

Isfahan University of Medical Sciences

Higher educ.

22 (608)

Shahid Bahonar University of Kerman

Higher educ.

23 (608)

Yazd University

Higher educ.

24 (611)

Bu-Ali Sina University

Higher educ.

25 (612)

University of Kurdistan, Sanandaj

Higher educ.

26 (613)

Shiraz University of Technology

Higher educ.

27 (614)

Iran Polymer and Petrochemical Institute

Government

28 (616)

Islamic Azad University, South Tehran branch

Higher educ.

29 (616)

Tabriz University of Medical Sciences

Higher educ.

30 (618)

Institut for Research in Fundamental Sciences

Government

31 (620)

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

Higher educ.

32 (622)

Iran University of Medical Sciences

Higher educ.

33 (623)

Isfahan University

Higher educ.

34 (623)

Semnan University

Higher educ.

35 (623)

University of Guilan

Higher educ.

36 (624)

Arak University

Higher educ.

37 (625)

Razi University

Higher educ.

38 (626)

Mashhad University of Medical Sciences

Higher educ.

39 (632)

Shahed University

Higher educ.

40 (633)

Institute for Color Science and Technology

Government

41 (633)

University of Maragheh

Higher educ.

42 (635)

Ministry of Health and Medical Education

Health

43 (635)

Payame Noor University

Higher educ.

44 (636)

Baqiyatallah Medical Sciences University

Higher educ.

45 (637)

Sahand University of Technology

Higher educ.

46 (637)

University of Mazandaran

Higher educ.

47 (641)

Urmia University

Higher educ.

48 (642)

Shahrood University of Technology

Higher educ.

49 (643)

Petroleum University of Technology

Higher educ.

50 (643)

Shahid Chamran University

Higher educ.

51 (644)

Materials and Energy Research Centre

Government

52 (645)

Shahrekord University

Higher educ.

53 (646)

Islamic Azad University, Karaj

Higher educ.

54 (646)

Mazandaran University of Medical Sciences

Higher educ.

55 (647)

Academic Center for Education, Culture and Research

Government

56 (647)

Imam Khomeini International University

Higher educ.

57 (647)

National Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Government

58 (648)

Kharazmi University

Higher educ.

59 (648)

Shahid Rajaee Teacher training University

Higher educ.

60 (648)

Zanjan University

Higher educ.

61 (650)

Islamic Azad University of Mashhad

Higher educ.

62 (651)

University of Mohaghegh Ardabili

Higher educ.

63 (653)

Research Institute of Petroleum Industry Tehran

Government

64 (655)

Islamic Azad University of Najafabad

Higher educ.

65 (656)

Medical University of Kerman

Higher educ.

66 (657)

Alzahra University

Higher educ.

67 (657)

Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science And Research Branch

Higher educ.

68 (657)

University of Sistan and Baluchestan

Higher educ.

69 (658)

Islamic Azad University, Qazvin

Higher educ.

70 (661)

Hakim Sabzevari University

Higher educ.

71 (663)

Damghan University of Basic Sciences

Higher educ.

72 (664)

Islamic Azad University,Central Tehran branch

Higher educ.

73 (664)

Islamic Azad University of Ardabil Branch

Higher educ.

74 (664)

Islamic Azad University of Kermanshah

Higher educ.

75 (665)

Islamic Azad University, Shahrekord Branch

Higher educ.

76 (665)

Kermanshah University of Medical Sciences

Higher educ.

77 (665)

Kurdistan University of Medical Sciences

Higher educ.

78 (665)

University of Birjand

Higher educ.

79 (666)

Islamic Azad University, Shahrood

Higher educ.

80 (667)

Islamic Azad University, Qaemshahr

Higher educ.

81 (667)

Islamic Azad University, Shahr-e-Ray

Higher educ.

82 (667)

Islamic Azad University, Yazd

Higher educ.

83 (669)

Qazvin University of Medical Sciences

Higher educ.

84 (671)

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Higher educ.

85 (672)

Hamadan University of Medical Sciences and Health Services

Higher educ.

86 (672)

Urmia University of Medical Sciences

Higher educ.

87 (673)

Ilam University of Medical Sciences

Higher educ.

88 (674)

Guilan University of Medical Sciences

Higher educ.

89 (674)

Zahedan University of Medical Sciences

Higher educ.

90 (675)

Islamic Azad University, Tabriz

Higher educ.

91 (677)

Kashan University of Medical Sciences and Health Services

Higher educ.

92 (678)

Islamic Azad University, Rasht

Higher educ.

93 (679)

Islamic Azad University, Hamedan

Higher educ.

94 (679)

Zanjan University of Medical Sciences

Higher educ.

95 (680)

Arak University of Medical Sciences

Higher educ.

96 (680)

Babol University of Medical Sciences

Higher educ.

97 (680)

Islamic Azad University, Isfahan Khorasgan Branch

Higher educ.

98 (681)

Semnan University of Medical Sciences

Higher educ.

99 (685)

Islamic Azad University, Sari Branch

Higher educ.

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 رتبه‌بندی «سکیمگو»، مؤسسۀ « Centre National de la Recherche Scientifique» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «Chinese Academy of Sciences»، «Harvard University»، «National Institutes of Health»،  «Google Inc.»، «Helmholtz Gemeinschaft»، «Stanford University»، «InstitutNationaldelaSante etdela Recherche Medicale»، «Max Planck Gesellschaft»، و «MIT» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل است. رویکرد این نظام رتبه‌بندی بیشتر سنجش ارتباط بین مؤسسه‌ها و صنعت و کسب‌وکار است.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.دیدگاه شما