یال

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» (2016)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال 2016، هفت مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «تهران»، « علم و صنعت»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی ایران»، و «فردوسی مشهد» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و توانسته‌اند به ترتیب رتبه‌های نخست تا هفتم ملی را به خود اختصاص دهند.

هدف اصلی این نظام رتبه‌بندی سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ اصلی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر انتخاب کنند. در جدول زیر امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی هفت مؤسسۀ برتر ایرانی در این نظام رتبه‌بندی ارائه شده است.

 

امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

990/ 60

1

251

دانشگاه صنعتی شریف

472/ 56

2

289

دانشگاه تهران

786/ 50

3

363

دانشگاه علم و صنعت

699/ 44

4

440

دانشگاه صنعتی اصفهان

675/ 44

5

441

دانشگاه علوم پزشکی ایران

394/ 42

6

475

دانشگاه فردوسی مشهد

267/ 41

7

495

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «راوند»، مؤسسۀ «California Institute of Technology-Caltech» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این مؤسسه، مؤسسه‌های «Harvard University»، «Stanford University»، «MIT»، «University of Chicago»، «Imperial College London»، «Duke University»، «Columbia University»، «University of Cambridge»، و «University of Oxford» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.دیدگاه شما