یال

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» (2017)


نگارش   1396/01/23

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال 2017، 11 مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی جای گیرند. دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی کردستان»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی ایران»، «اصفهان»،  «تهران»، «شهید بهشتی»، و «علامه طباطبائی» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست است و به ترتیب در رتبه‌های نخست تا 11 ملی هستند.

نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند جایگاه خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل برگزینند. در جدول یک امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی و در جدول دو رتبه و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

64.122

1

264

دانشگاه صنعتی شریف

63.192

2

272

دانشگاه صنعتی اصفهان

54.863

3

370

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

46.235

4

487

دانشگاه علم و صنعت

44.271

5

516

دانشگاه فردوسی مشهد

40.728

6

560

دانشگاه علوم پزشکی ایران

37.756

7

588

دانشگاه اصفهان

32.811

8

630

دانشگاه تهران

31.718

9

642

دانشگاه شهید بهشتی

29.182

10

672

دانشگاه علامه طباطبایی

22.511

11

732

 

 

جدول 2. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «راوند»

نام مؤسسه

آموزش

پژوهش

تنوع جهانی

پایداری مالی

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

26

90.849

504

39.61

697

18.474

218

73.038

دانشگاه صنعتی شریف

204

64.592

267

63.391

662

23.021

273

68.18

دانشگاه صنعتی اصفهان

363

52.993

338

55.856

685

20.223

268

69.08

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

201

64.878

594

30.524

738

11.525

517

48.591

دانشگاه علم و صنعت

534

40.341

404

49.758

759

6.642

433

56.358

دانشگاه فردوسی مشهد

348

53.724

581

32.044

734

12.673

678

32.007

دانشگاه علوم پزشکی ایران

217

63.16

732

10.926

760

6.591

375

60.622

دانشگاه اصفهان

400

50.274

698

15.161

732

13.701

619

38.695

دانشگاه تهران

602

33.975

642

23.031

478

42.55

680

31.987

دانشگاه شهید بهشتی

462

45.772

722

12.656

748

9.668

640

36.259

دانشگاه علامه طباطبایی

641

29.513

711

13.358

754

8.432

636

36.621

 

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2017 رتبه‌بندی «راوند»، «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. پس از این مؤسسه، «California Institute of Technology-Caltech»، «University of Chicago»، «Imperial College London»، «Stanford University»، «MIT»، «University of Oxford»، «Columbia University»، ««University of Cambridge، و «Princeton University» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل نخستین هدف این نظام است. این نظام رتبه‌بندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی‌شدن مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما