یال

سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله)


شاخص‌ها


جایگاه ایران در نمایه‌نامه‌های استنادی »  سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله)

سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله) (2014)


نگارش   1395/06/03

با توجه به آن‌که استناد به بسیاری از مقاله‌ها طی یک‌سال و کم‌تر از آن اتفاق نمی‌افتد و ممکن است این دوره طولانی‌تر باشد، پژوهشگران حوزۀ علم‌سنجی شاخص دیگری برای ارزشیابی کیفیت انتشارات مطرح کرده‌اند. «میانگین سرانۀ استناد» به مقاله‌های یک پژوهشگر، مؤسسه، یا کشور طی یک دورۀ پنج ساله دید بهتری نسبت به کیفیت انتشارات در اختیار قرار خواهد داد. بر پایۀ داده‌های نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»، میانگین سرانۀ استناد پنج ساله (2014ـ2010) به مدارک استنادپذیر پژوهشگران ایرانی نزدیک به 31/ 3 بوده است.

در این بازۀ پنج ساله کشور ایران، در مجموع، شمار 116795 مدرک استنادپذیر در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» منتشر کرده و این مدارک شمار 378034 استناد دریافت کرده‌اند. جدول زیر جزئیات بیشتری دربارۀ استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی ارائه کرده است.

 

میانگین سرانۀ استناد 10 ساله به انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

شمار مدارک استنادپذیر «وب آو ساینس»

116795

شمار استنادها

378034

سرانۀ استناد به مدارک

31/ 3

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


شمار مقاله‌های پراستناد
یک مقاله در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار بیشترین استنادها را دریافت می‌کند و پس از آن شمار استنادها کم و کم‌تر و پس از چند سال به پایان می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که سال‌ها پس از انتشار هنوز استناد دریافت می‌کنند. شاخص «مقاله‌های پر استناد» به دنبال شناسایی مقاله‌هایی است که بیش‌ترین شمار استناد را در 10 سال گذشته دریافت کرده‌اند. پس از بازیابی مقاله‌های 10 سال گذشته، این مقاله‌ها بر پایة شمار استناد مرتب و «یک درصد» نخست گزیده می‌شوند.

شاخص «اچ»
شاخص «اچ» یا شاخص «هیرش» از شاخص‌های کمابیش نوین علم‌سنجی برای اندازه‌گیری بهره‌وری و تأثیر استنادی انتشارات است. اگر چه این شاخص بیشتر برای ارزیابی پژوهشگران به‌کار می‌رود، ولی می‌توان از آن برای ارزیابی مؤسسه‌ها، مجله‌ها، و کشورها نیز بهره گرفت. برای محاسبۀ این شاخص دو سنجۀ «شمار انتشارات» و «شمار استنادها» به‌کار می‌روند. شاخص «اچ» جایی است که شمار انتشارات و شمار استنادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. برای نمونه، اگر شاخص «اچ» کشوری 50 شود، آن کشور دارای 50 مقاله است که به هر کدام از آنها دست‌کم 50 بار استناد شده است.

ضریب تأثیر
«ضریب تأثیر» شاخصی علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت‌ علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌های نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود. این دورۀ زمانی دو یا پنج سال است، ولی دورۀ دو ساله بیشتر به‌کار می‌رود. اندازۀ ضریب تأثیر برآیند تقسیم «مجموع استنادهای دریافتی یک نشریه در دو سال گذشته» بر «مجموع مقاله‌های منتشرشده در آن نشریه در آن دو سال» است. برای نمونه، اگر نشریه‌ای در دو سال گذشته 15 مقاله منتشر و در همین بازه 105 استناد دریافت کرده باشد، ضریب تأثیر آن برابر «هفت» خواهد بود.دیدگاه شما