یال

سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله)


شاخص‌ها


جایگاه ایران در نمایه‌نامه‌های استنادی »  سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله)

سرانۀ استناد به انتشارات (پنج ساله) (2014)


نگارش   1395/06/03

با توجه به آن‌که استناد به بسیاری از مقاله‌ها طی یک‌سال و کم‌تر از آن اتفاق نمی‌افتد و ممکن است این دوره طولانی‌تر باشد، پژوهشگران حوزۀ علم‌سنجی شاخص دیگری برای ارزشیابی کیفیت انتشارات مطرح کرده‌اند. «میانگین سرانۀ استناد» به مقاله‌های یک پژوهشگر، مؤسسه، یا کشور طی یک دورۀ پنج ساله دید بهتری نسبت به کیفیت انتشارات در اختیار قرار خواهد داد. بر پایۀ داده‌های نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»، میانگین سرانۀ استناد پنج ساله (2014ـ2010) به مدارک استنادپذیر پژوهشگران ایرانی نزدیک به 31/ 3 بوده است.

در این بازۀ پنج ساله کشور ایران، در مجموع، شمار 116795 مدرک استنادپذیر در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» منتشر کرده و این مدارک شمار 378034 استناد دریافت کرده‌اند. جدول زیر جزئیات بیشتری دربارۀ استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی ارائه کرده است.

 

میانگین سرانۀ استناد 10 ساله به انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

شاخص‌ها

ارزش‌ها

شمار مدارک استنادپذیر «وب آو ساینس»

116795

شمار استنادها

378034

سرانۀ استناد به مدارک

31/ 3

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


شمار مقاله‌های پراستناد
یک مقاله در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار بیشترین استنادها را دریافت می‌کند و پس از آن شمار استنادها کم و کم‌تر و پس از چند سال به پایان می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که سال‌ها پس از انتشار هنوز استناد دریافت می‌کنند. شاخص «مقاله‌های پر استناد» به دنبال شناسایی مقاله‌هایی است که بیش‌ترین شمار استناد را در 10 سال گذشته دریافت کرده‌اند. پس از بازیابی مقاله‌های 10 سال گذشته، این مقاله‌ها بر پایة شمار استناد مرتب و «یک درصد» نخست گزیده می‌شوند.

شمار مقاله‌های داغ
شمار استنادهای بیشتر مقاله‌ها در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار آن به بیشینه می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که درست پس از انتشار، استناد بسیاری دریافت می‌کنند. این مقاله‌ها در حوزه‌های تخصصی خود آثاری کلیدی به‌شمار می‌آیند و «مقاله‌های داغ» نامیده می‌شوند. برای شناخت مقاله‌های داغ، مقاله‌های دو سال گذشته بررسی می‌شوند و آنهایی که بیش‌ترین شمار استناد را در دو ماه دریافت کرده باشند، داغ می‌گویند. شمار استنادها در حوزه‌های گوناگون علم متفاوت است، بر همین پایه نیز آستانة ارزیابی مقاله‌های داغ در این حوزه‌ها گوناگون است. برای تعیین این آستانه، مقاله‌های یک حوزه بر پایة شمار استنادها مرتب‌سازی و «یک در هزار» نخست آنها گزیده می‌شوند.

شمار انتشارات (Scopus)
انتشارات، همة مدارکی هستند که در نمایه‌نامه‌های استنادی نمایه می‌شوند. این شاخص تنها به سنجش کمیت این انتشارات می‌پردازد. شمار بیشتر انتشارات یک کشور نشانی از جایگاه علمی مهم‌تر آن کشور دارد. پایگاه «وب آو ساینس» نزدیک به 40 گونه مدرک را به‌عنوان محمل‌های ارتباط علمی می‌داند و آنها را نمایه می‌کند. مقالۀ مجله، مقالۀ همایش، فصل کتاب، یادداشت سردبیر، و... از این گونه‌ها هستند.دیدگاه شما