یال

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)


شاخص‌ها


جایگاه نشریه‌های علمی »  حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS) (2014)


نگارش   1395/05/31

بر پایۀ گزارش پایگاه «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی مجله‌ها) در سال 2015، شمار 44 مجلۀ ایرانی در فهرست 2014 مجله‌های معتبر نمایه‌نامه «وب آو ساینس» قرار گرفته‌اند. بر پایۀ این فهرست، 44 مجلۀ ایرانی در «نمایه‌نامه علوم» و یک مجله در «نمایه‌نامه علوم اجتماعی» و «نمایه‌نامه هنر و علوم انسانی» ضریب تأثیر دریافت کرده‌اند. اطلاعات این مجله‌ها، شامل عنوان، عنوان کوتاه، و شاپا (شماره استاندارد بين المللي پيايند) در جدول زیر آمده است.

 

فهرست مجله‌های ایرانی دارای ضریب تأثیر در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

Full Journal Title

JCR Abbreviated Title

Issn

International Journal of Environmental Science and Technology

INT J ENVIRON SCI TE

1735-1472

Hepatitis Monthly

HEPAT MON

1735-143X

IRANIAN POLYMER JOURNAL

IRAN POLYM J

1026-1265

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering

IRAN J ENVIRON HEALT

1735-1979

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences

DARU

1560-8115

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

IRAN J BASIC MED SCI

2008-3866

Cell Journal

CELL J

2228-5806

International Journal of Environmental Research

INT J ENVIRON RES

1735-6865

Journal of the Iranian Chemical Society

J IRAN CHEM SOC

1735-207X

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

IRAN J PHARM RES

1735-0328

Banach Journal of Mathematical Analysis

BANACH J MATH ANAL

1735-8787

Scientia Iranica

SCI IRAN

1026-3098

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology

IRAN J ALLERGY ASTHM

1735-1502

Journal of Nonlinear Sciences and Applications

J NONLINEAR SCI APPL

2008-1898

Archives of Iranian Medicine

ARCH IRAN MED

1029-2977

Iranian Journal of Kidney Diseases

IRAN J KIDNEY DIS

1735-8582

Iranian Journal of Parasitology

IRAN J PARASITOL

1735-7020

International Journal of Plant Production

INT J PLANT PROD

1735-6814

Journal of Applied Fluid Mechanics

J APPL FLUID MECH

1735-3572

Journal of Agricultural Science and Technology

J AGR SCI TECH-IRAN

1680-7073

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering

IJST-T MECH ENG

2228-6187

Journal of Arthropod-Borne Diseases

J ARTHROPOD-BORNE DI

2322-1984

Journal of Research in Medical Sciences

J RES MED SCI

1735-1995

Iranian Red Crescent Medical Journal

IRAN RED CRESCENT ME

2074-1804

Iranian Journal of Radiology

IRAN J RADIOL

1735-1065

Annals of Functional Analysis

ANN FUNCT ANAL

2008-8752

Urology Journal

UROL J

1735-1308

Iranian Journal of Public Health

IRAN J PUBLIC HEALTH

2251-6085

Iranian Journal of Public Health

IRAN J PUBLIC HEALTH

2251-6085

Iranian Journal of Fuzzy Systems

IRAN J FUZZY SYST

1735-0654

Iranian Journal of Pediatrics

IRAN J PEDIATR

2008-2142

Journal of Environmental Health Science and Engineering

J ENVIRON HEALTH SCI

2052-336X

International Journal of Civil Engineering

INT J CIV ENG

1735-0522

Iranian Journal of Immunology

IRAN J IMMUNOL

1735-1383

Jundishapur Journal of Microbiology

JUNDISHAPUR J MICROB

2008-3645

Iranian Journal of Biotechnology

IRAN J BIOTECHNOL

1728-3043

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

IRAN J FISH SCI

1562-2916

Iranian Journal of Radiation Research

IRAN J RADIAT RES

1728-4554

Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science

IRAN J SCI TECHNOL A

1028-6276

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering

IJST-T CIV ENG

2228-6160

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

IRAN J CHEM CHEM ENG

1021-9986

International Journal of Radiation Research

INT J RADIAT RES

2322-3243

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

B IRAN MATH SOC

1735-8515

Iranian Journal of Veterinary Research

IRAN J VET RES

1728-1997

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering

IJST-T ELECTR ENG

2228-6179

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


ضریب تأثیر
«ضریب تأثیر» شاخصی علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت‌ علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌های نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود. این دورۀ زمانی دو یا پنج سال است، ولی دورۀ دو ساله بیشتر به‌کار می‌رود. اندازۀ ضریب تأثیر برآیند تقسیم «مجموع استنادهای دریافتی یک نشریه در دو سال گذشته» بر «مجموع مقاله‌های منتشرشده در آن نشریه در آن دو سال» است. برای نمونه، اگر نشریه‌ای در دو سال گذشته 15 مقاله منتشر و در همین بازه 105 استناد دریافت کرده باشد، ضریب تأثیر آن برابر «هفت» خواهد بود.

رتبه‌بندی نشریه‌های «سکیمگو»
مؤسسۀ «سکیمگو»، از مؤسسه‌های جهانی علم‌سنجی، نشریه‌های علمی را بر پایة شاخص «اس. جی. آر.» (SCImago Journal Rank) رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص سنجه‌ای برای بررسی کیفیت و تأثیر نشریه‌ها است که آن را خود مؤسسۀ سایمگو مدیریت می‌کند. برای اندازه‌گیری این شاخص، میانگین شمار استنادهای وزنی در یک سال به مدارک منتشر شده در یک نشریه در سه سال پیش از آن محاسبه می‌شود. شاخص «اس. جی. آر.» همانند شاخص «ضریب تأثیر» در پایگاه «گزارش استنادی نشریه‌ها» (JCR) است. مؤسسۀ «سکیمگو» برای محاسبۀ «اس. جی. آر.» نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» از انتشارات شرکت «الزویر» را به کار می‌برد.

شمار مقاله‌های پراستناد
یک مقاله در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار بیشترین استنادها را دریافت می‌کند و پس از آن شمار استنادها کم و کم‌تر و پس از چند سال به پایان می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که سال‌ها پس از انتشار هنوز استناد دریافت می‌کنند. شاخص «مقاله‌های پر استناد» به دنبال شناسایی مقاله‌هایی است که بیش‌ترین شمار استناد را در 10 سال گذشته دریافت کرده‌اند. پس از بازیابی مقاله‌های 10 سال گذشته، این مقاله‌ها بر پایة شمار استناد مرتب و «یک درصد» نخست گزیده می‌شوند.دیدگاه شما