یال

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)


شاخص‌ها


جایگاه نشریه‌های علمی »  حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS) (2013)


نگارش   1395/05/31

بر پایۀ گزارش پایگاه «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی مجله‌ها) در سال 2014، شمار 39 مجلۀ ایرانی در فهرست 2013 مجله‌های معتبر نمایه‌نامه «وب آو ساینس» قرار گرفته‌اند. بر پایۀ این فهرست، 39 مجلۀ ایرانی در «نمایه‌نامه علوم» و یک مجله در «نمایه‌نامه علوم اجتماعی» و «نمایه‌نامه هنر و علوم انسانی» ضریب تأثیر دریافت کرده‌اند. اطلاعات این مجله‌ها، شامل عنوان، عنوان کوتاه، و شاپا (شماره استاندارد بين المللي پيايند) در جدول زیر آمده است.

 

فهرست مجله‌های ایرانی دارای ضریب تأثیر در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

Full Journal Title

JCR Abbreviated Title

Issn

Hepatitis Monthly

HEPAT MON

1735-143X

International Journal of Environmental Science and Technology

INT J ENVIRON SCI TE

1735-1472

IRANIAN POLYMER JOURNAL

IRAN POLYM J

1026-1265

Journal of the Iranian Chemical Society

J IRAN CHEM SOC

1735-207X

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences

DARU

1560-8115

Archives of Iranian Medicine

ARCH IRAN MED

1029-2977

International Journal of Plant Production

INT J PLANT PROD

1735-6814

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology

IRAN J ALLERGY ASTHM

1735-1502

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering

IRAN J ENVIRON HEALT

1735-1979

Iranian Journal of Kidney Diseases

IRAN J KIDNEY DIS

1735-8582

Banach Journal of Mathematical Analysis

BANACH J MATH ANAL

1735-8787

Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

IRAN J ARTHROPOD-BOR

1735-7179

Iranian Journal of Parasitology

IRAN J PARASITOL

1735-7020

Scientia Iranica

SCI IRAN

1026-3098

Jundishapur Journal of Microbiology

JUNDISHAPUR J MICROB

2008-3645

Journal of Arthropod-Borne Diseases

J ARTHROPOD-BORNE DI

2322-1984

Iranian Journal of Immunology

IRAN J IMMUNOL

1735-1383

Urology Journal

UROL J

1735-1308

Journal of Agricultural Science and Technology

J AGR SCI TECH-IRAN

1680-7073

Journal of Research in Medical Sciences

J RES MED SCI

1735-1995

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

IRAN J BASIC MED SCI

2008-3866

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering

IJST-T MECH ENG

2228-6187

Iranian Journal of Public Health

IRAN J PUBLIC HEALTH

2251-6085

Iranian Journal of Public Health

IRAN J PUBLIC HEALTH

2251-6085

Iranian Journal of Biotechnology

IRAN J BIOTECHNOL

1728-3043

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

IRAN J PHARM RES

1735-0328

Journal of Applied Fluid Mechanics

J APPL FLUID MECH

1735-3572

Iranian Red Crescent Medical Journal

IRAN RED CRESCENT ME

2074-1804

Cell Journal

CELL J

2228-5806

Yakhteh

YAKHTEH

1561-4921

International Journal of Civil Engineering

INT J CIV ENG

1735-0522

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering

IJST-T ELECTR ENG

2228-6179

Iranian Journal of Pediatrics

IRAN J PEDIATR

2008-2142

Iranian Journal of Radiation Research

IRAN J RADIAT RES

1728-4554

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

IRAN J FISH SCI

1562-2916

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

B IRAN MATH SOC

1735-8515

Iranian Journal of Veterinary Research

IRAN J VET RES

1728-1997

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

IRAN J CHEM CHEM ENG

1021-9986

Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering

IJST-T CIV ENG

2228-6160

Iranian Journal of Radiology

IRAN J RADIOL

1735-1065

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


میانگین سرانۀ استناد به مقاله (سالانه)
از آنجایی که شمار استنادها به تنهایی نمی‌تواند کیفیت مقاله‌های یک کشور را به‌درستی نشان دهد، شاخص کیفی‌تری برای ارزیابی تأثیر مقاله‌ها ارائه شده است. «میانگین سرانۀ استناد به مقاله» نشان می‌دهد که به هر مقالۀ یک کشور چه اندازه استناد می‌شود. این شاخص از تقسیم «شمار استنادها» به «شمار مدارک قابل استناد» به‌دست می‌آید. برای نمونه، اگر اندازۀ این شاخص برای کشوری «چهار» باشد، به هر مدرک قابل استناد آن کشور، به طور میانگین چهار بار استناد شده است. «میانگین سرانۀ استناد به مقاله» شاخصی کاربردی برای ارزیابی میانگین تأثیر یک کشور است.

شمار مقاله‌های داغ
شمار استنادهای بیشتر مقاله‌ها در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار آن به بیشینه می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که درست پس از انتشار، استناد بسیاری دریافت می‌کنند. این مقاله‌ها در حوزه‌های تخصصی خود آثاری کلیدی به‌شمار می‌آیند و «مقاله‌های داغ» نامیده می‌شوند. برای شناخت مقاله‌های داغ، مقاله‌های دو سال گذشته بررسی می‌شوند و آنهایی که بیش‌ترین شمار استناد را در دو ماه دریافت کرده باشند، داغ می‌گویند. شمار استنادها در حوزه‌های گوناگون علم متفاوت است، بر همین پایه نیز آستانة ارزیابی مقاله‌های داغ در این حوزه‌ها گوناگون است. برای تعیین این آستانه، مقاله‌های یک حوزه بر پایة شمار استنادها مرتب‌سازی و «یک در هزار» نخست آنها گزیده می‌شوند.

شمار مقاله‌های پراستناد
یک مقاله در دو، سه، یا چهار سال پس از انتشار بیشترین استنادها را دریافت می‌کند و پس از آن شمار استنادها کم و کم‌تر و پس از چند سال به پایان می‌رسد. ولی شمار کمی از مقاله‌ها هستند که سال‌ها پس از انتشار هنوز استناد دریافت می‌کنند. شاخص «مقاله‌های پر استناد» به دنبال شناسایی مقاله‌هایی است که بیش‌ترین شمار استناد را در 10 سال گذشته دریافت کرده‌اند. پس از بازیابی مقاله‌های 10 سال گذشته، این مقاله‌ها بر پایة شمار استناد مرتب و «یک درصد» نخست گزیده می‌شوند.دیدگاه شما