یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2016)


نگارش   1395/06/01

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2016 خود که در سال 2015 منتشر شده است نام هشت مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 800 مؤسسه برتر دنیا رتبه‌بندی کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «علم وصنعت»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی تهران»، «تهران»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، و «شهید بهشتی» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه اول تا هشتم ملی قرار گیرند. همچنین، دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «علم وصنعت» توانسته‌اند در فهرست 100 مؤسسۀ برتر آسیا در این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 شاخص کمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در جدول یک رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در 100 مؤسسۀ برتر آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه علم وصنعت

ـ

1

 

500ـ401

دانشگاه صنعتی شریف

ـ

2

 

500ـ401

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ـ

3

ـ

600ـ501

دانشگاه صنعتی اصفهان

ـ

4

 

600ـ501

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ـ

5

ـ

600ـ501

دانشگاه تهران

ـ

6

ـ

800ـ601

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ـ

7

ـ

800ـ601

دانشگاه شهید بهشتی

ـ

8

ـ

800ـ601

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

 

آموزش

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

درآمدهای صنعتی

استنادها

دانشگاه علم وصنعت

9/ 25

2/ 12

0/ 26

3/ 42

2/ 61

دانشگاه صنعتی شریف

6/ 26

9/ 15

1/ 30

7/ 33

8/ 78

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5/ 24

7/ 7

7/ 25

8/ 34

7/ 55

دانشگاه صنعتی اصفهان

1/ 18

2/ 17

0/ 23

5/ 39

5/ 99

دانشگاه علوم پزشکی تهران

8/ 51

1/ 14

0/ 20

3/ 9

0/ 30

دانشگاه تهران

3/ 27

5/ 16

7/ 17

8/ 15

ـ

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9/ 20

1/ 7

1/ 18

5/ 22

5/ 45

دانشگاه شهید بهشتی

5/ 20

8/ 13

0/ 19

4/ 11

9/ 58

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، دانشگاه «California Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «California Institute of Technology»، دانشگاه‌های «University of Oxford»، «Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، «Harvard University»، «Princeton University»، «Imperial College London»، «ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich»، و «University of Chicago»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی
ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر پایۀ عملکرد علمی آنها که با کمیت و کیفیت انتشارات پژوهشی آنها انجام می‌شود. «یورپ» بیشتر به دنبال سنجش انتشارات و خروجی‌های پژوهشی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما