یال

رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»

رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.» (2016)


نگارش   1395/12/15

نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.» در ویرایش سال 2016 خود نام 44 مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 185 مؤسسۀ برتر در کشورهای جهان اسلام قرار داده است. در ویرایش 2016 این نظام 486 مؤسسه ارزیابی شده‌اند که 44 مؤسسه از ایران بوده است. امتیاز و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در این فهرست جدول یک تا پنج آمده است.

نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.» مؤسسه‌های جهان اسلام را بر پایۀ پنج سنجۀ مرتبط با کیفیت ارزیابی و رتبۀ آنها را منتشر می‌کند. شمار و نسبت انتشارات در یک درصد (1%)، 10 درصد (10%)، و 50 درصد (50%) نشریه‌های برتر، شمار و نسبت همکاری علمی بین مؤسسه‌های هم‌میهن (همکاری ملی)، و شمار و نسبت همکاری علمی جهانی (همکاری جهانی) سنجه‌های ارزیابی این نظام هستند. این نظام رتبه‌بندی داده‌های لازم را از نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس» گردآوری می‌کند.

 

جدول 1. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی و رتبۀ آنها در جهان اسلام در سنجۀ 1% نظام رتبه‌بندی «آی.تی.یو.»

Rank

University Name

Pub

P

% P

Score

3

University of Tehran, Iran

17780

3421

19.24

9.98

5

Sharif University of Technology, Iran

8579

2571

29.97

8.58

8

Isfahan University of Technology, Iran

6214

1732

27.87

6.74

9

Amirkabir University of Technology, Iran

9327

2068

22.17

6.44

15

Iran University of Science and Technology, Iran

7187

1416

19.7

5.09

16

Tarbiat Modares University, Iran

9835

1699

17.28

4.96

20

Tehran University of Medical Sciences, Iran

18289

1273

6.96

4.57

22

Shiraz University, Iran

6351

1416

22.3

4.41

30

K. N. Toosi University of Technology, Iran

3883

800

20.6

3.4

32

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6421

1054

16.41

3.28

46

University of Tabriz, Iran

5550

788

14.2

2.63

49

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

8581

827

9.64

2.57

54

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

8074

496

6.14

2.32

56

Shahid Beheshti University, Iran

4955

711

14.35

2.21

67

Babol Noshirvani University of Technology, Iran

1799

323

17.95

1.89

72

Semnan University, Iran

1989

316

15.89

1.84

74

Razi University, Iran

2737

458

16.73

1.78

76

University of Isfahan, Iran

4017

562

13.99

1.75

78

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3172

465

14.66

1.67

83

Daneshgahe Yazd, Iran

1731

318

18.37

1.48

86

Tabriz University of Medical Sciences, Iran

4128

249

6.03

1.45

88

Bu Ali Sina University, Iran

2535

368

14.52

1.43

89

Shiraz University of Medical Sciences, Iran

4818

302

6.27

1.41

98

Shahrood University of Technology, Iran

1307

226

17.29

1.32

104

University of Mazandaran, Iran

2181

269

12.33

1.26

106

University of Kurdistan, Iran

1234

212

17.18

1.24

107

The University of Guilan, Iran

3179

372

11.7

1.24

109

University of Zanjan, Iran

1549

258

16.66

1.2

110

Arak University, Iran

1319

202

15.31

1.18

116

Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5378

234

4.35

1.09

125

Shahrekord University, Iran

1518

198

13.04

0.92

132

Payame Noor University, Iran

4613

289

6.26

0.9

133

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

3151

285

9.04

0.89

137

Kharazmi University, Iran

1879

244

12.99

0.88

145

University of Mohaghegh Ardebili, Iran

1149

152

13.23

0.79

152

Urmia University, Iran

2273

226

9.94

0.75

156

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2190

217

9.91

0.72

160

Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

1152

134

11.63

0.7

165

Alzahra University, Iran

1453

143

9.84

0.67

171

Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

1326

143

10.78

0.56

174

Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

1832

135

7.37

0.48

180

Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

889

74

8.32

0.43

183

Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

1417

72

5.08

0.34

184

Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

774

44

5.68

0.26

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی و رتبۀ آنها در جهان اسلام در سنجۀ 10% نظام رتبه‌بندی «آی.تی.یو.»

Rank

University Name

Pub

P

% P

Score

3

University of Tehran, Iran

17780

4126

23.21

9.98

5

Sharif University of Technology, Iran

8579

2988

34.83

8.58

7

Amirkabir University of Technology, Iran

9327

2558

27.43

6.44

12

Tarbiat Modares University, Iran

9835

2081

21.16

4.96

13

Isfahan University of Technology, Iran

6214

1982

31.9

6.74

17

Iran University of Science and Technology, Iran

7187

1818

25.3

5.09

22

Tehran University of Medical Sciences, Iran

18289

1635

8.94

4.57

23

Shiraz University, Iran

6351

1622

25.54

4.41

29

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6421

1269

19.76

3.28

33

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

8581

1071

12.48

2.57

34

K. N. Toosi University of Technology, Iran

3883

1046

26.94

3.4

37

University of Tabriz, Iran

5550

1010

18.2

2.63

40

Shahid Beheshti University, Iran

4955

865

17.46

2.21

60

University of Isfahan, Iran

4017

662

16.48

1.75

64

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

8074

624

7.73

2.32

70

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3172

567

17.88

1.67

73

Razi University, Iran

2737

533

19.47

1.78

82

Bu Ali Sina University, Iran

2535

467

18.42

1.43

87

The University of Guilan, Iran

3179

445

14

1.24

91

Babol Noshirvani University of Technology, Iran

1799

420

23.35

1.89

95

Semnan University, Iran

1989

403

20.26

1.84

100

Shiraz University of Medical Sciences, Iran

4818

364

7.56

1.41

102

Daneshgahe Yazd, Iran

1731

361

20.85

1.48

103

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

3151

355

11.27

0.89

105

Payame Noor University, Iran

4613

338

7.33

0.9

109

Urmia University, Iran

2273

322

14.17

0.75

110

Tabriz University of Medical Sciences, Iran

4128

314

7.61

1.45

111

University of Mazandaran, Iran

2181

312

14.31

1.26

113

Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5378

309

5.75

1.09

115

University of Zanjan, Iran

1549

308

19.88

1.2

118

Kharazmi University, Iran

1879

298

15.86

0.88

126

Shahrood University of Technology, Iran

1307

274

20.96

1.32

131

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2190

259

11.83

0.72

135

Shahrekord University, Iran

1518

243

16.01

0.92

136

University of Kurdistan, Iran

1234

241

19.53

1.24

143

Arak University, Iran

1319

223

16.91

1.18

144

University of Mohaghegh Ardebili, Iran

1149

215

18.71

0.79

163

Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

1326

178

13.42

0.56

164

Alzahra University, Iran

1453

174

11.98

0.67

168

Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

1832

161

8.79

0.48

170

Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

1152

153

13.28

0.7

182

Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

889

87

9.79

0.43

183

Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

1417

87

6.14

0.34

184

Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

774

66

8.53

0.26

 

جدول 3. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی و رتبۀ آنها در جهان اسلام در سنجۀ 50% نظام رتبه‌بندی «آی.تی.یو.»

Rank

University Name

Pub

P

% P

Score

2

University of Tehran, Iran

17780

10709

60.23

9.98

4

Tehran University of Medical Sciences, Iran

18289

8539

46.69

4.57

8

Amirkabir University of Technology, Iran

9327

6707

71.91

6.44

10

Sharif University of Technology, Iran

8579

6426

74.9

8.58

12

Tarbiat Modares University, Iran

9835

5799

58.96

4.96

17

Iran University of Science and Technology, Iran

7187

4787

66.61

5.09

19

Isfahan University of Technology, Iran

6214

4632

74.54

6.74

25

Shiraz University, Iran

6351

3944

62.1

4.41

26

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

8581

3861

44.99

2.57

27

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

8074

3834

47.49

2.32

28

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6421

3580

55.75

3.28

29

University of Tabriz, Iran

5550

3299

59.44

2.63

36

Shahid Beheshti University, Iran

4955

2640

53.28

2.21

39

K. N. Toosi University of Technology, Iran

3883

2595

66.83

3.4

49

Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5378

2105

39.14

1.09

51

University of Isfahan, Iran

4017

2078

51.73

1.75

52

Tabriz University of Medical Sciences, Iran

4128

2076

50.29

1.45

55

Shiraz University of Medical Sciences, Iran

4818

2044

42.42

1.41

66

Payame Noor University, Iran

4613

1791

38.83

0.9

70

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3172

1713

54

1.67

72

The University of Guilan, Iran

3179

1696

53.35

1.24

78

Razi University, Iran

2737

1613

58.93

1.78

80

Bu Ali Sina University, Iran

2535

1581

62.37

1.43

87

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

3151

1401

44.46

0.89

98

Babol Noshirvani University of Technology, Iran

1799

1179

65.54

1.89

101

Semnan University, Iran

1989

1155

58.07

1.84

103

Urmia University, Iran

2273

1129

49.67

0.75

115

University of Mazandaran, Iran

2181

1005

46.08

1.26

119

Daneshgahe Yazd, Iran

1731

986

56.96

1.48

121

Kharazmi University, Iran

1879

961

51.14

0.88

123

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2190

950

43.38

0.72

135

University of Zanjan, Iran

1549

834

53.84

1.2

141

Shahrekord University, Iran

1518

776

51.12

0.92

145

Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

1832

739

40.34

0.48

148

Shahrood University of Technology, Iran

1307

726

55.55

1.32

150

Arak University, Iran

1319

714

54.13

1.18

151

University of Kurdistan, Iran

1234

710

57.54

1.24

163

University of Mohaghegh Ardebili, Iran

1149

611

53.18

0.79

166

Alzahra University, Iran

1453

597

41.09

0.67

168

Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

1152

555

48.18

0.7

169

Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

1326

541

40.8

0.56

171

Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

1417

538

37.97

0.34

183

Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

889

349

39.26

0.43

185

Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

774

240

31.01

0.26

 

جدول 4. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی و رتبۀ آنها در جهان اسلام در سنجۀ همکاری ملی نظام رتبه‌بندی «آی.تی.یو.»

Rank

University Name

Pub

P

% P

Score

1

Tehran University of Medical Sciences, Iran

18289

16287

89.05

4.57

4

University of Tehran, Iran

17780

13595

76.46

9.98

12

Tarbiat Modares University, Iran

9835

7509

76.35

4.96

13

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

8581

7402

86.26

2.57

15

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

8074

7141

88.44

2.32

18

Amirkabir University of Technology, Iran

9327

6227

66.76

6.44

21

Sharif University of Technology, Iran

8579

5864

68.35

8.58

23

Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5378

4860

90.37

1.09

26

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6421

4427

68.95

3.28

28

Iran University of Science and Technology, Iran

7187

4264

59.33

5.09

30

Shiraz University, Iran

6351

4201

66.15

4.41

34

Shiraz University of Medical Sciences, Iran

4818

4120

85.51

1.41

35

University of Tabriz, Iran

5550

4106

73.98

2.63

37

Isfahan University of Technology, Iran

6214

4075

65.58

6.74

39

Payame Noor University, Iran

4613

3783

82.01

0.9

41

Tabriz University of Medical Sciences, Iran

4128

3739

90.58

1.45

42

Shahid Beheshti University, Iran

4955

3669

74.05

2.21

60

University of Isfahan, Iran

4017

2680

66.72

1.75

61

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

3151

2668

84.67

0.89

70

K. N. Toosi University of Technology, Iran

3883

2434

62.68

3.4

74

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3172

2357

74.31

1.67

85

Razi University, Iran

2737

2064

75.41

1.78

88

The University of Guilan, Iran

3179

1943

61.12

1.24

110

Urmia University, Iran

2273

1610

70.83

0.75

111

Bu Ali Sina University, Iran

2535

1603

63.23

1.43

118

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2190

1527

69.73

0.72

124

Kharazmi University, Iran

1879

1435

76.37

0.88

125

University of Mazandaran, Iran

2181

1421

65.15

1.26

131

Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

1832

1366

74.56

0.48

134

Semnan University, Iran

1989

1325

66.62

1.84

146

Daneshgahe Yazd, Iran

1731

1190

68.75

1.48

147

Shahrekord University, Iran

1518

1190

78.39

0.92

148

University of Zanjan, Iran

1549

1169

75.47

1.2

152

Babol Noshirvani University of Technology, Iran

1799

1132

62.92

1.89

155

Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

1417

1110

78.33

0.34

160

Alzahra University, Iran

1453

1067

73.43

0.67

162

Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

1326

1025

77.3

0.56

164

Arak University, Iran

1319

943

71.49

1.18

168

Shahrood University of Technology, Iran

1307

892

68.25

1.32

169

University of Kurdistan, Iran

1234

889

72.04

1.24

170

Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

1152

861

74.74

0.7

178

University of Mohaghegh Ardebili, Iran

1149

736

64.06

0.79

182

Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

889

702

78.97

0.43

184

Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

774

580

74.94

0.26

 

جدول 5. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی و رتبۀ آنها در جهان اسلام در سنجۀ همکاری جهانی نظام رتبه‌بندی «آی.تی.یو.»

Rank

University Name

Pub

P

% P

Score

9

University of Tehran, Iran

17780

4194

23.59

9.98

11

Tehran University of Medical Sciences, Iran

18289

3089

16.89

4.57

21

Sharif University of Technology, Iran

8579

2290

26.69

8.58

30

Tarbiat Modares University, Iran

9835

1824

18.55

4.96

36

Isfahan University of Technology, Iran

6214

1741

28.02

6.74

40

Amirkabir University of Technology, Iran

9327

1674

17.95

6.44

46

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6421

1347

20.98

3.28

47

Shiraz University, Iran

6351

1317

20.74

4.41

56

Iran University of Science and Technology, Iran

7187

1221

16.99

5.09

57

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

8581

1211

14.11

2.57

63

University of Tabriz, Iran

5550

1126

20.29

2.63

64

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

8074

1125

13.93

2.32

75

Shahid Beheshti University, Iran

4955

973

19.64

2.21

93

University of Isfahan, Iran

4017

756

18.82

1.75

96

K. N. Toosi University of Technology, Iran

3883

733

18.88

3.4

98

Payame Noor University, Iran

4613

708

15.35

0.9

99

Tabriz University of Medical Sciences, Iran

4128

706

17.1

1.45

101

Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5378

691

12.85

1.09

113

Shiraz University of Medical Sciences, Iran

4818

600

12.45

1.41

126

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3172

518

16.33

1.67

132

Razi University, Iran

2737

476

17.38

1.78

133

Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

3151

464

14.73

0.89

136

Bu Ali Sina University, Iran

2535

439

17.32

1.43

140

The University of Guilan, Iran

3179

426

13.4

1.24

145

Semnan University, Iran

1989

383

19.26

1.84

149

University of Mazandaran, Iran

2181

373

17.1

1.26

151

Daneshgahe Yazd, Iran

1731

361

20.85

1.48

152

Urmia University, Iran

2273

356

15.66

0.75

154

Babol Noshirvani University of Technology, Iran

1799

344

19.12

1.89

155

University of Zanjan, Iran

1549

343

22.14

1.2

156

Kharazmi University, Iran

1879

340

18.09

0.88

158

Shahrekord University, Iran

1518

295

19.43

0.92

164

University of Kurdistan, Iran

1234

271

21.96

1.24

165

Shahrood University of Technology, Iran

1307

265

20.28

1.32

167

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2190

263

12.01

0.72

168

Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran

1832

254

13.86

0.48

171

Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran

1152

231

20.05

0.7

176

Alzahra University, Iran

1453

202

13.9

0.67

177

Arak University, Iran

1319

198

15.01

1.18

181

Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

1326

162

12.22

0.56

182

Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

1417

145

10.23

0.34

183

University of Mohaghegh Ardebili, Iran

1149

143

12.45

0.79

184

Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

889

121

13.61

0.43

185

Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

774

72

9.3

0.26

 

ایران و ترکیه، هر کدام با 44 مؤسسه، بیشترین شمار مؤسسه‌ها را در این نظام رتبه‌بندی دارند. مصر با 17 مؤسسه، مالزی با 17 مؤسسه، پاکستان با 12 مؤسسه، و عربستان با 10 مؤسسه در جایگاه‌های بعدی در این فهرست قرار دارند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما