یال

رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

رتبه‌بندی «سای‌ویژنز» (2016)


نگارش   1396/05/10

مؤسسۀ «سای‌ویژنز» در ویرایش 2016 رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، نام نه مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 800 مؤسسۀ برتر دنیا منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی تهران»، «تهران»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «شیراز»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت»،  و «تربیت مدرس» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا نهم ملی قرار گیرند.

رتبه‌بندی «سای‌ویژنز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در سه حوزۀ تأثیر علمی، تأثیر فناورانه، و فضای یادگیری، بر پایۀ 19 سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1.  امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

12.8

1

500ـ401

دانشگاه علوم پزشکی تهران

12.09

2

600ـ501

دانشگاه تهران

12.06

3

600ـ501

دانشگاه صنعتی شریف

12.04

4

600ـ501

دانشگاه تبریز

12

5

600ـ501

دانشگاه شیراز

11.29

6

600ـ501

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11.2

7

600ـ501

دانشگاه علم و صنعت

10.8

8

600ـ501

دانشگاه تربیت مدرس

10.69

9

600ـ501

 

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های نظام رتبه‌بندی «سای‌ویژنز»

نام مؤسسه

امتیاز در تأثیر علمی

امتیاز در تأثیر فناورانه

امتیاز در فضای یادگیری

دانشگاه صنعتی اصفهان

9.85

2.93

0.02

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9.28

2.72

0.1

دانشگاه تهران

8.96

2.99

0.11

دانشگاه صنعتی شریف

9.19

2.77

0.08

دانشگاه تبریز

9.36

2.63

0.01

دانشگاه شیراز

8.38

2.88

0.03

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8.48

2.69

0.03

دانشگاه علم و صنعت

8.31

2.48

0

دانشگاه تربیت مدرس

8.1

2.58

0.01

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 مؤسسه «سای‌ویژنز»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، «University of Toronto»، «Johns Hopkins University»، «Stanford University»، «University of California Los Angeles»، «University of Oxford»، «University of Washington Seattle»، «University of Michigan»، «University of Tokyo»، و «Massachusetts Institute of Technology» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما