یال

رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس»

رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس» (2017)


نگارش   1396/06/30

بر پایۀ گزارش «شپرینگر نیچر» در سال 2017، یک مؤسسۀ ایرانی توانسته‌اند در بین مؤسسه‌های برتر جهان در رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس» قرار گیرد. پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تنها مؤسسۀ ایرانی است که توانسته است در فهرست نهایی رتبۀ 474 جهان را به دست آورد.

هرساله «نیچر ایندکس» به رتبه‌بندی مؤسسه‌ها در سراسر جهان بر پایۀ خروجی‌های پژوهشی آنها در سال گذشته که کیفیت بالایی دارند می‌پردازد. دانستن این امر مهم است که این رتبه‌بندی بر پایۀ بخش محدودی از خروجی‌های پژوهشی مؤسسه‌ها انجام می‌شود و برای درک بهتر جایگاه مؤسسه‌ها باید نظام‌های رتبه‌بندی دیگر نیز مرور شوند. «نیچر ایندکس» با شمارش شمار مقاله‌های پدیدآوران در نشریه‌های نمایه‌شده‌اش، امکان رتبه‌بندی مؤسسه‌ها را بر پایۀ سه سنجۀ کلیدی شمار مقاله‌ها (AC)، شمار کسری (FC)، و شمار کسری وزنی (WFC) فراهم می‌آورد. در سال 2017 مقاله‌های منتشرشده در سال 2016 در نزدیک به 70 نشریۀ برتر در حوزه‌های شیمی، علوم محیط و زمین‌شناسی، علوم زیستی، و علوم فیزیک شمارش و ارزیابی شده‌اند. در جدول یک امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسۀ برتر ایرانی در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس»

نام مؤسسه

شمار مقاله‌ها

شمار کسری

شمار کسری وزنی

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

88

14.77

12.02

1

474

 

 

افزون بر این، مؤسسه‌های ایرانی دیگری نیز هستند که در نشریه‌های پیش‌گفته مقاله دارند، اگرچه نام آنها در فهرست 500 مؤسسۀ برتر قرار نگرفته است. در جدول دو نام مؤسسه‌های ایرانی دیگری که «نیچر ایندکس» نام آنها را آورده آمده است. بر پایۀ این جدول 46 مؤسسۀ ایرانی در این فهرست قرار گرفته‌اند.

 

جدول 2. مؤسسه‌های ایرانی در فهرست «نیچر ایندکس»

Global Rank

National Rank

Institution

WFC 2016

AC 2016

474

1

Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran

14.9

88

-

2

Shiraz University, Iran

10.45

18

-

3

Tarbiat Modares University (TMU), Iran

6.53

10

-

4

Sharif University of Technology (SUT), Iran

6.2

28

-

5

Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran

5.23

11

-

6

University of Tehran (UT), Iran

5.12

41

-

7

Isfahan University of Technology (IUT), Iran

4.46

41

-

8

University of Kurdistan, Iran

4.16

7

-

9

Shahid Beheshti University (SBU), Iran

3.86

19

-

10

Azarbaijan Shahid Madani University, Iran

3.23

5

-

11

Islamic Azad University, Central Tehran Branch (IAUCTB), Iran

2.83

6

-

12

Islamic Azad University (IAU), Iran

2.7

7

-

13

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Iran

2.01

12

-

14

Ilam University, Iran

1.07

2

-

15

University of Guilan (GU), Iran

1

1

-

16

University of Qom, Iran

1

1

-

17

Tafresh University, Iran

1

1

-

18

Bu-Ali Sina University, Iran

0.82

3

-

19

Yazd University, Iran

0.75

2

-

20

Lorestan University, Iran

0.71

3

-

21

Payame Noor University (PNU), Iran

0.69

2

-

22

Iran University of Science and Technology (IUST), Iran

0.67

2

-

23

Razi University, Iran

0.58

2

-

24

Alzahra University, Iran

0.51

3

-

25

University of Kashan, Iran

0.5

1

-

26

Kharazmi University, Iran

0.5

1

-

27

Arak University, Iran

0.5

1

-

28

Islamic Azad University, Sanandaj Branch (IAUSDJ), Iran

0.5

2

-

29

Golestan University, Iran

0.43

3

-

30

Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Iran

0.35

3

-

31

University of Zanjan, Iran

0.34

3

-

32

Payame Noor University of Mashhad, Iran

0.33

1

-

33

Damghan University, Iran

0.33

1

-

34

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

0.32

4

-

35

Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Iran

0.3

1

-

36

University of Isfahan (UI), Iran

0.3

1

-

37

University of Tabriz, Iran

0.23

2

-

38

K. N. Toosi University of Technology (KNTU), Iran

0.2

1

-

39

Isfahan University of Medical Sciences (IUMS), Iran

0.13

3

-

40

Persian Gulf University (PGU), Iran

0.13

1

-

41

University of Birjand, Iran

0.1

1

-

42

Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU), Iran

0.08

1

-

43

Hakim Sabzevari University, Iran

0.08

1

-

44

Amirkabir University of Technology (AUT), Iran

0.08

1

-

45

Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU), Iran

0.01

29

-

46

Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), Iran

0.01

1

 

 

بر پایۀ گزارش «شپرینگر نیچر» در سال 2017، «Harvard University» با انتشار 2665 مقاله و شمار کسری وزنی نزدیک به 750 پیشتاز مؤسسه‌های آکادمیک جهان است. سپس «Stanford University»، «MIT»، «University of Oxford»، «University of Cambridge»، «The University of Tokyo»، «University of California, Berkeley»، «ETH Zurich»، «Peking University - PKU»، و «Yale University» در جایگاه‌های دوم تا دهم ایستاده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی وب پژوهشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

رتبه‌بندی نشریه‌های «سکیمگو»
مؤسسۀ «سکیمگو»، از مؤسسه‌های جهانی علم‌سنجی، نشریه‌های علمی را بر پایة شاخص «اس. جی. آر.» (SCImago Journal Rank) رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص سنجه‌ای برای بررسی کیفیت و تأثیر نشریه‌ها است که آن را خود مؤسسۀ سایمگو مدیریت می‌کند. برای اندازه‌گیری این شاخص، میانگین شمار استنادهای وزنی در یک سال به مدارک منتشر شده در یک نشریه در سه سال پیش از آن محاسبه می‌شود. شاخص «اس. جی. آر.» همانند شاخص «ضریب تأثیر» در پایگاه «گزارش استنادی نشریه‌ها» (JCR) است. مؤسسۀ «سکیمگو» برای محاسبۀ «اس. جی. آر.» نمایه‌نامۀ «اسکوپوس» از انتشارات شرکت «الزویر» را به کار می‌برد.دیدگاه شما