یال

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان (2015)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش سال 2015 نظام رتبه‌بندی «شانگهای»، کشور ایران توانسته است دو جایگاه را به خود اختصاص دهد و رتبۀ 30 جهان را به لحاظ شمار مؤسسه‌های موجود در فهرست 500 مؤسسۀ برتر رتبه‌بندی «شانگهای» کسب کند. دانشگاه‌های «تهران» و «صنعتی شریف» مؤسسه‌های ایرانی برتر هستند که در فهرست 500 مؤسسۀ پیشگام دنیا رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را بر پایۀ شش شاخص اصلی، یعنی دانش‌آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا جایزۀ «فیلدز»، پژوهشگران پر استناد در 21 حوزۀ موضوعی، مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های «ساینس» و «نیچر»، مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی، و سرانۀ عملکرد اعضای هئیت علمی مؤسسه ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

300ـ201

دانشگاه صنعتی شریف

2

500ـ401

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

 

دانش‌آموختگان

اعضای هیئت علمی

پژوهشگران پر استناد

ساینس و نیچر

انتشارات

سرانه عملکرد

دانشگاه تهران

6/ 12

0/ 0

0/ 10

0/ 0

0/ 40

0/ 21

دانشگاه صنعتی شریف

4/ 15

0/ 0

0/ 0

0/ 0

1/ 29

3/ 15

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 نظام رتبه‌بندی «شانگهای»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Harvard University»، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of California, Berkeley»، «University of Cambridge»، «Princeton University»، «California Institute of Technology»، «Columbia University»، «University of Chicago»، و «University of Oxford» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را کسب کرده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.دیدگاه شما