یال

شاخص‌ها


جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری »  گزارش رقابت‌پذيري جهاني

درباره


نام گزارش رقابت‌پذيري جهاني
نام به زبان انگلیسی
Global Competitiveness Report
نام اختصاری شاخص رقابت‌پذیری
توصیف «شاخص رقابت‌پذیری» ابزاري كامل و همه سویه برای سنجش اركان رقابت‌پذيري ملي در اقتصاد خرد و كلان كشورها است و آن را بر پایة 12 بعد اندازه‌گیری می‌کند. توسعۀ مبتنی بر تولید، توسعۀ مبتنی بر کارایی، و توسعۀ مبتنی بر نوآوری سه لایة رشد اقتصادی هستند که در «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» دیده می‌شوند.
ناشر(ان)
World Economic Forum
زمان شروع 1358   (1979)
دوره انتشار سالانه
شمار سنجه‌ها 105
شرح و وزن سنجه‌ها

گروه

بُعد و سنجه

فضای برانگیزنده

بُعد نخست: نهادها (امتیاز: از صفر تا 100)

امنیت (امتیاز: از صفر تا 100)

1–1. جرم سازمان‌یافته (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–2. میزان آدم‌کشی در هر صد هزار نفر

1–3. رخداد تروریسم (ارزش: از صفر [بسیار زیاد] تا 100 [بدون رخداد]

1–4. اعتمادپذیری خدمات پلیس (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

سرمایۀ اجتماعی (امتیاز: از صفر تا 100)

1–5. سرمایۀ اجتماعی (امتیاز: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

چِک‌ها و اعتبارها  (امتیاز: از صفر تا 100)

1–6. شفاف بودن بودجه  (امتیاز: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

1–7. استقلال قضایی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–8. کارآیی چارچوب قانونی در مقررات چالشی  (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–9. آزادی مطبوعات (امتیاز: از صفر تا 100 [بدترین])

عملکرد بخش دولتی (امتیاز: از صفر تا 100)

1–10. وزن مقررات دولتی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–11. کارایی چارچوب قانونی در حل اختلاف‌ها (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–12. مشارکت الکترونیک (ارزش: از صفر تا یک [بیشترین اندازه])

شفاف بودن (امتیاز: از صفر تا 100)

1–13. رخداد فساد  (امتیاز: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

حقوق مالکیت (امتیاز: از صفر تا 100)

1–14. حقوق مالکیت (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–15. حمایت از مالکیت معنوی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–16. کیفیت مدیریت اراضی (ارزش: از صفر تا 30 [بیشترین اندازه])

راهبری بنگاه (امتیاز: از صفر تا 100)

1–17. استواری استانداردهای حسابرسی و حسابداری (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–18. مقررات تعارض منافع (ارزش: از صفر تا 10 [بیشترین اندازه])

1–19. راهبریِ سهامداران (ارزش: از صفر تا 10 [بیشترین اندازه])

جهت‌گیری آیندة دولت (امتیاز: از صفر تا 100)

1–20. سیاست تضمین ثبات دولت (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–21. واکنش‌پذیریِ دولت به تغییر (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–22. سازگاری چارچوب قانونی با مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–23. چشم‌انداز بلند مدت دولت (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

1–23. مقررات کارایی انرژی (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

1–25. مقررات انرژی تجدیدپذیر (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

1–26. شمار معاهده‌های پذیرفته شده در پیوند با موضوع‌های زیست‌محیطی (ارزش: از 29 معاهده)

بُعد دوم: زیرساخت (امتیاز: از صفر تا 100)

زیرساخت ترابری (امتیاز: از صفر تا 100)

2–1. پیوند جاده‌ای (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

2–2. کیفیت زیرساخت جاده‌ای (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

2–3. چگالی راه‌آهن (کیلومتر در هر هزار کیلومتر مساحت کشور)

2–4. کارایی خدمات قطار (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

2–5. پیوند فرودگاهی

2–6. کارایی خدمات ترابری هوایی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

2–7. پیوند ترابری دریایی (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

2–8. کارایی خدمات بندری (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

زیرساخت بهره‌برداری (امتیاز: از صفر تا 100)

2–9. درصدی از جمعیت که به انرژی برق دسترسی دارند

2–10. کیفیت فراهم‌آوری انرژی برق (درصد از خروجی)

2–11. درصدی از جمعیت که در خطر آشامیدن آب آلوده هستند

2–12. اعتمادپذیری فراهم‌آوری آب (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

بُعد سوم: پذیرش فناوری (امتیاز: از صفر تا 100)

3–10. اشتراک تلفن همراه در هر 100 نفر

3–2. اشتراک پهن‌باند همراه در هر 100 نفر

3–3. اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت در هر 100 نفر

3–4. اشتراک اینترنت فیبر نوری در هر 100 نفر

3–5. درصد کاربران اینترنت از جمعیت بزرگسال

بُعد چهارم: پایداری اقتصاد کلان (امتیاز: از صفر تا 100)

4–1. نرخ تورم

4–2. پویایی بدهی (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

سرمایۀ انسانی

بُعد پنجم: سلامت (امتیاز: از صفر تا 100)

5–1. سال‌های امید به زندگی سالم

بُعد ششم: مهارت‌ها (امتیاز: از صفر تا 100)

نیروی کار کنونی (امتیاز: از صفر تا 100)

6–1. میانگین سال‌های آموزش در مدرسه

مهارت‌های نیروی کار کنونی (امتیاز: از صفر تا 100)

6–2. میزان آموزش کارکنان (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

6–3. کیفیت آموزش حرفه‌ای  (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

6–4. مهارت‌های دانش‌آموختگان  (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

6–5. مهارت‌های دیجیتال میان جمعیت فعال کشور (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

6–6. آسانی یافتن کارکنان ماهر (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

نیروی کار آینده (امتیاز: از صفر تا 100)

6–7. سال‌های مورد انتظار آموزش در مدرسه

مهارت‌های نیروی کار آینده (امتیاز: از صفر تا 100)

6–8. تفکر انتقادی در آموزش (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

6–9. نسبت دانش‌آموز به معلم در آموزش ابتدایی

بازار

بُعد هفتم: بازار کالا (امتیاز: از صفر تا 100)

رقابت داخلی (امتیاز: از صفر تا 100)

7–1. اثر ناروای مالیات و یارانه بر رقابت (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

7–2. میزان چیرگی بر بازار (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

7–3. رقابت در خدمات (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

باز بودن تجارت (امتیاز: از صفر تا 100)

7–4. میزان دشواری‌های غیرتعرفه‌ای (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

7–5. درصد تعرفه‌های تجاری

7–6. پیچیدگی تعرفه‌ها (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

7–7. کارآیی ترخیص مرزی (ارزش: از یک تا پنج [بیشترین اندازه])

بُعد هشتم: بازار کار (امتیاز: از صفر تا 100)

انعطاف‌پذیری (امتیاز: از صفر تا 100)

8–1. هزینه‌های افزونگی نیروی کار در هفته

8–2. شرایط استخدام و اخراج (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–3. همکاری در پیوند کارگر ـ کارفرما (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–4. انعطاف‌پذیری تعیین دستمزد (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–5. سیاست‌های بازار کار فعال (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–6. حقوق کارگران (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

8–7. آسانیِ استخدام نیروی کار خارجی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–8. تحرک نیروی کار داخلی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

شایسته‌سالاری و انگیزش (امتیاز: از صفر تا 100)

8–9. باور به مدیریت حرفه‌ای (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–10. پرداخت و بهره‌وری (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

8–11. درصد زنان حقوق‌بگیر از کارکنان مرد

8–12. نرخ مالیات کار

بُعد نهم: نظام مالی (امتیاز: از صفر تا 100)

ژرفا (امتیاز: از صفر تا 100)

9–1. اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از تولید ناخالص داخلی)

9–2. تأمین بودجة شرکت‌های کوچک ​​و متوسط (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

9–3. دسترس‌پذیری به سرمایه‌گذار خطرپذیر (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

9–4. سرمایه‌گذاری در بازار (درصد از تولید ناخالص داخلی)

9–5. حجم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی

پایداری (امتیاز: از صفر تا 100)

9–6. خوش‌حسابی بانک‌ها (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

9–7. نسبت وام‌های غیرعامل از همة وام‌ها

9–8. نرخ شکاف اعتبار

9–9. نسبت سرمایه نظارتی بانک‌ها از همة دارایی‌های خطرپذیر

بُعد دهم: حجم بازار (امتیاز: از صفر تا 100)

10–1. تولید ناخالص داخلی (سرانه به میلیارد دلار)

10–2. واردات کالا و خدمات (درصد از تولید ناخالص داخلی)

زیست‌بوم نوآوری

بُعد یازدهم: پویایی کسب‌وکار (امتیاز: از صفر تا 100)

نیازمندی‌های اداری (امتیاز: از صفر تا 100)

11–1. هزینة راه‌اندازی کسب‌وکار (درصد از سرانة درآمد ناخالص ملی)

11–2. زمان لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار (به روز)

11–3. نرخ رهایی از ورشکستگی (سنت به دلار)

11–4. چارچوب نظارتی ورشکستگی (ارزش: از صفر تا 16 [بیشترین اندازه])

فرهنگ کارآفرینی (امتیاز: از صفر تا 100)

11–5. نگرش به خطر کارآفرینی (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

11–6. میل به واگذاری اختیارها (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

11–7. رشد شرکت‌های نوآور (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

11–8. شرکت‌های پذیرای ایده‌های نوآورانه (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

بُعد دوازدهم: توان نوآوری (امتیاز: از صفر تا 100)

برهم‌کنش‌پذیری و گوناگونی (امتیاز: از صفر تا 100)

12–1. گوناگونی نیروی کار (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

12–2. شرایط توسعة خوشه‌ای (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

12–3. نسبت اختراع‌های مشترک جهانی به هر میلیون نفر

12–4. همکاری چندسهامداری (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

تحقیق و توسعه (امتیاز: از صفر تا 100)

12–5. انتشارات علمی

12–6. نسبت اظهارنامه‌های ثبت اختراع در هر میلیون نفر

12–7 هزینه‌های تحقیق و توسعه (درصد از تولید ناخالص داخلی)

12–8. سرآمدی مؤسسه‌های پژوهشی (ارزش: از صفر تا 100 [بیشترین اندازه])

تجاری‌سازی (امتیاز: از صفر تا 100)

12–9. پیچیدگی خریداران (ارزش: از یک تا هفت [بیشترین اندازه])

12–10. نسبت اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری در هر میلیون نفر

 
منبع(های) گردآوری داده بانک جهانی؛ صندوق جهانی پول؛ پایگاه دادۀ مجمع جهانی اقتصاد؛ مؤسسۀ آمار «یونسکو» (UIS)؛ سازمان جهانی کار؛ اتحادیۀ جهانی مخابرات؛ سازمان تجارت جهانی؛ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ؛ «اسکوپوس»، نظام رتبه‌بندی «سکیمگو»، و پیمایش‌های ملی مجمع جهانی اقتصاد.
پایگاه وب
اطلاعات تماس
contact@weforum.org

شاخص‌های مرتبط


شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد
این شاخص برای اندازه‌گیری توان کشورها برای رقابت در زمینۀ استعداد و علمی برای دولت‌ها، کسب و کارها، و سازمان‌های غیرانتفاعی است که کشورهای جهان را بر پایۀ توان آنها در توسعه، جذب، و نگهداری استعداد رتبه‌بندی می‌کند.

شاخص اقتصاد دانش‌بنیان
اقتصاد دانش بنیان اقتصادي است که بر پایۀ تولید، توزیع، و کاربرد دانش شکل می‌گیرد و در آن به سرمایه‌گذاري در دانش و صنایع دانش‌پایه توجه ویژه‌ای می‌شود. «شاخص اقتصاد دانش‌بنیان» به کشورها کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌ها را در راه اقتصاد دانش‌بنیان شناسایی کنند. این شاخص ابزاری برای مقایسۀ کشورها در زمینۀ پیشرفت اقتصادی مبتنی بر دانش نیز به شمار می‌آید.

شاخص جهانی کارآفرینی
نخستین هدف «شاخص جهانی کارآفرینی» تحریک جریان‌های سیاستی پیرامون برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و کمک به گزینش و توسعۀ الگوهای کامیاب و طرح‌های پایدار در این زمینه است. درون‌مایة این شاخص آن است که کارآفرینی عاملی حیاتی در توسعۀ اقتصادی است و اطلاعات کلیدی را برای توانبخشی اکوسیستم کارآفرینی کشورها برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند. این نظام برای رتبه‌بندی کشورها از سه بعد اندازی‌گیری کمک می‌گیرد: گرایش‌های کارآفرینی (پنج شاخص)، توانایی‌های کارآفرینی (چهار شاخص)، و اشتیاق کارآفرینی (پنج شاخص).دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟