یال

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

تحلیل رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


تحلیل 2018

این نظام رتبه‌بندی تا سال 2016 هشت مؤسسه‌ها را در هشت موضوع گسترده ارزیابی می‌کرد، ولی در سال 2017 این موضوع‌ها به 11 حوزه گسترش داده شده‌اند. از سوی دیگر، در ویرایش پیشین، این نظام تنها 100 یا 200 مؤسسۀ برتر را در حوزه‌های گوناگون معرفی می‌کرد، ولی در ویرایش 2018 این شمار در بعضی از حوزه‌ها همانند مهندسی و فناوری به 500 گسترش پیدا کرده‌اند. طبیعی است که شمار مؤسسه‌های ایرانی در میان 500 مؤسسه بیشتر از 200 مؤسسۀ برتر باشد. موضوع‌های ویرایش پیشین و امتیاز سنجه‌های گوناگون در آنها به ترتیب زیر است:

 

فیز

منا

عاج

زیس

هنا

پاب

اتک رای

آموزش: محیط یادگیری

27/5% 30/0%

32/5%

27/5% 37/5% 27/5% 32/5% 30/0%

پژوهش: اندازه، درآمد، و اشتهار

27/5% 30/0%

32/5%

27/5% 37/5% 27/5% 32/5% 30/0%

استناد: تأثیر پژوهشی

35/0% 27/5%

25/0%

35/0% 15/0% 35/0% 25/0% 27/5%
چشم‌انداز جهانی: اعضای هئیت علمی، دانشجویان، و پژوهش 7/5% 7/5% 7/5% 7/5% 7/5% 7/5% 7/5% 7/5%
درآمدهای صنعتی: نوآوری 2/5% 5/0% 2/5% 2/5% 2/5% 2/5% 2/5% 5/0%
 

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟