یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (2018)


نگارش   1396/08/02

بر پایۀ ویرایش 2018 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» 13 مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و دانشگاه علوم پزشکی شیراز مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد و به ترتیب در رتبه‌های نخست تا سیزدهم ملی هستند. افزون بر این مؤسسه‌ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اگرچه در میان 1250 مؤسسۀ برتر جهان نیست، ولی در حوزه‌های شیمی و مهندسی به ترتیب رتبه‌های 481 و 309 جهانی را به دست آورده است.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فراهم کردن فهم بهتری از مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. نظر به افزایش دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی دارند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان ـ که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در کانون توجه قرار داده ـ می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری دهد. این نظام به رتبه‌بندی 1250 مؤسسه برتر از 74 کشور پرداخته است. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از 13 سنجۀ کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، کل استنادها، شمار انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی، نسبت همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در بین یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در بین یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های لازم برای ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 2. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

44.6

1

64

462

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

43.8

2

76

497

دانشگاه صنعتی شریف

43.1

3

81

519

دانشگاه صنعتی اصفهان

40.2

4

105

590

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

37.2

5

119

661

دانشگاه علوم پزشکی تهران

34

6

153

756

دانشگاه علم و صنعت

32.6

7

165

795

دانشگاه تربیت مدرس

32.2

8

172

806

دانشگاه فردوسی مشهد

30

9

194

868

دانشگاه تبریز

29.5

10

198

880

دانشگاه اصفهان

20.8

11

292

1097

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

18

12

326

1149

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

12.9

13

375

1224

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

دانشگاه

آوازه جهانی پژوهشی

آوازه منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استنادها

شمار انتشارات باکیفیت

نسبت انتشارات باکیفیت

شمار

همکاری جهانی

نسبت

همکاری جهانی

شمار مقاله‌های پراستناد

نسبت مقاله‌های پراستناد

تهران

220

58

226

786

138

1067

362

381

1001

79

921

606

1120

آزاد اسلامی کرج

419

132

53

1041

25

1161

178

201

1066

893

1180

266

957

صنعتی شریف

223

68

434

934

212

867

514

523

842

71

907

635

903

صنعتی اصفهان

608

120

537

1116

650

670

561

572

714

35

824

629

771

صنعتی امیرکبیر

412

82

388

882

227

994

513

506

924

975

1201

708

1054

علوم پزشکی تهران

489

128

264

1041

1040

1056

405

589

1225

740

1137

729

1178

علم و صنعت

531

102

550

934

437

1006

677

672

941

1032

1215

843

1059

تربیت مدرس

698

128

422

934

488

1116

597

618

1046

824

1160

843

1161

فردوسی مشهد

632

153

616

976

607

1132

778

806

1066

354

1060

906

1086

تبریز

832

180

712

1116

699

983

806

751

817

278

1030

1054

1173

اصفهان

851

201

935

1116

901

1194

1103

1114

1154

426

1069

1215

1240

علوم پزشکی شهید بهشتی

1095

272

626

1116

1201

1246

878

967

1246

1041

1220

1079

1215

علوم پزشکی شیراز

814

168

951

1116

1274

1272

1205

1269

1286

1125

1237

1272

1280

 

 

بر پایۀ ویرایش 2018 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های جهان است و دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Columbia University»، «Princeton University»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه‌های دوم تا دهم هستند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.

یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟