یال

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (2019)


نگارش   1397/08/10

بر پایۀ ویرایش 2019 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» 21 مؤسسۀ ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «تبریز»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «علوم پزشکی مشهد»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «اصفهان»، «علوم پزشکی ایران»، «کاشان»، «رازی»، «علوم پزشکی اصفهان»، «گیلان»، «علوم پزشکی تبریز»، و «شهید باهنر کرمان» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه نخست تا بیست‌ویکم ملی هستند. افزون بر این مؤسسه‌ها، شش دانشگاه «بوعلی سینا»، «سمنان»، «صنعتی شاهرود»، «علوم پزشکی شیراز»، «صنعتی شیراز»، و «یاسوج»  نیز اگرچه از نظر ارزیابی فراگیر در میان 1250 مؤسسۀ برتر جهان نیستند، ولی در حوزه‌های موضوعی گوناگون جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسة مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی 1250 مؤسسة برتر از نزدیکِ 80 کشور پرداخته است. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از 13 سنجۀ کلیدی (آوازة جهانی پژوهشی، آوازة منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار روی‌هم‌رفتۀ استنادها، شمار انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی، نسبت همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ منطقه‌ای

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

48.6

1

63

438

دانشگاه آزاد اسلامی

47.7

2

68

460

دانشگاه صنعتی شریف

44.7

3

94

550

دانشگاه صنعتی اصفهان

42.8

4

108

590

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

40.2

5

129

675

دانشگاه علوم پزشکی تهران

39.1

6

146

713

دانشگاه تربیت مدرس

35.9

7

173

805

دانشگاه علم و صنعت ایران

34.7

8

183

837

دانشگاه فردوسی مشهد

33.5

9

200

872

دانشگاه تبریز

33.5

9

200

872

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

32.7

11

214

902

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

31.3

12

229

938

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

26.7

13

282

1066

دانشگاه اصفهان

24.2

14

308

1127

دانشگاه علوم پزشکی ایران

21.8

15

341

1179

دانشگاه کاشان

21.7

16

343

1182

دانشگاه رازی

21.5

17

347

1190

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

21.3

18

353

1196

دانشگاه گیلان

20.6

19

367

1216

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

19.9

20

374

1225

دانشگاه شهید باهنر کرمان

19.2

21

384

1237

دانشگاه بوعلی سینا

-

-

-

-

دانشگاه سمنان

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی شاهرود

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی شیراز

-

-

-

-

دانشگاه یاسوج

-

-

-

-

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

آوازه جهانی پژوهشی

آوازه منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استنادها

شمار انتشارات باکیفیت

نسبت انتشارات باکیفیت

شمار

همکاری جهانی

نسبت

همکاری جهانی

شمار مقاله‌های پراستناد

نسبت مقاله‌های پراستناد

تهران

209

61

223

712

175

1057

359

368

989

60

910

529

1117

آزاد اسلامی

440

170

52

962

59

1168

170

175

1042

771

1175

242

950

صنعتی شریف

222

73

454

816

234

950

544

534

863

91

969

762

1121

صنعتی اصفهان

504

116

537

1183

671

742

567

556

714

44

872

703

934

صنعتی امیرکبیر

355

90

395

915

252

1042

519

522

986

935

1223

714

1121

علوم پزشکی تهران

539

154

260

1028

1121

950

369

527

1237

657

1152

555

1091

تربیت مدرس

668

147

438

962

536

1126

586

606

1065

838

1197

792

1150

علم و صنعت ایران

570

133

555

848

519

1086

695

674

976

1074

1266

967

1235

فردوسی مشهد

620

161

610

1028

657

1168

776

807

1127

441

1114

816

1026

تبریز

760

201

711

1183

786

991

795

723

804

304

1082

1046

1218

صنعتی نوشیروانی بابل

1052

366

1336

1028

1096

240

1011

935

189

950

1227

611

13

علوم پزشکی مشهد

975

239

946

1108

1353

536

841

980

977

217

1042

847

694

علوم پزشکی شهید بهشتی

975

239

946

1108

1353

536

841

980

977

217

1042

847

694

اصفهان

961

194

595

1183

1267

1168

761

911

1286

1047

1257

980

1224

علوم پزشکی ایران

794

201

929

1183

964

1270

1130

1156

1231

496

1127

1291

1326

کاشان

950

300

1133

1108

1346

915

1123

1302

1284

435

1112

1100

950

رازی

1109

333

1146

1108

1192

847

1107

976

634

1330

1351

1134

1015

علوم پزشکی اصفهان

1109

333

1072

1183

1174

1075

1140

1075

969

1014

1245

1134

1074

گیلان

1109

247

909

1183

1256

1295

1120

1187

1279

697

1158

1117

1150

علوم پزشکی تبریز

1232

333

992

962

1134

1057

1058

1057

1050

1205

1302

1009

950

شهید باهنر کرمان

1044

300

948

1183

1363

1263

1139

1145

1203

904

1214

1117

1128

بوعلی سینا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سمنان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صنعتی شاهرود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم پزشکی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صنعتی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

یاسوج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

بر پایۀ ویرایش 2019 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Columbia University»، «Princeton University»، و «University of Washington» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل نخستین هدف این نظام است. این نظام رتبه‌بندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی‌شدن مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟