یال

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2018)


نگارش   1397/01/16

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2018 خود که در سال 2017 منتشر شده هشت مؤسسۀ ایرانی را در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان در موضوع‌های گوناگون رتبه‌بندی کرده است. دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، گیلان، صنعتی اصفهان، تبریز، و علوم پزشکی تهران مؤسسه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند. در جدول زیر رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در موضوع‌های متفاوت، امتیاز کل، و امتیازشان در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

رتبه، امتیاز کل، و امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی موضوعی مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز»

حوزۀ موضوعی

نام مؤسسه

رتبۀ جهانی

امتیاز کل

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

 

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

آموزش

مهندسی و فناوری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

201-250

37.9-41.5

99.9

41.0

17.6

8.2

17.5

دانشگاه تهران

251-300

34.9-37.8

52.8

30.0

24.0

26.3

32.3

دانشگاه صنعتی شریف

301-400

29.7-34.8

36.2

61.5

21.4

24.2

36.6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

24.9-29.6

36.0

54.6

18.6

22.2

24.5

دانشگاه گیلان

401-500

24.9-29.6

64.0

30.2

16.9

11.2

10.4

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

24.9-29.6

50.3

54.6

21.2

16.2

17.5

دانشگاه تبریز

401-500

24.9-29.6

51.9

33.4

18.9

13.7

15.5

علوم پزشکی...

دانشگاه علوم پزشکی تهران

401-500

23.0-29.4

26.1

38.2

18.9

21.9

35.6

علوم زیستی

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

21.4-30.7

39.2

95.1

19.7

12.8

13.3

علوم فیزیکی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

201-250

44.9-48.5

100.0

73.8

14.3

12.6

15.4

 

 

رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی ارزیابی می‌کند. موضوع‌های علوم فیزیکی (فیز)، مهندسی و فناوری (منا)، علوم اجتماعی (عاج)، علوم زیستی (زیس)، هنر و علوم انسانی (هنا)، علوم پزشکی بالینی، پزشکی پایه، و بهداشت (پاب)، اقتصاد و کسب‌وکار (اتک)، علوم رایانه (رای)، علوم تربیتی (ترب)، حقوق (حقوق)، و روانشناسی (روا) حوزه‌های نظام رتبه‌بندی «تایمز» برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.

رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟