یال

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2019)


نگارش   1398/01/15

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2019 خود که در سال 2018 منتشر شده نام 29 مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان در موضوع‌های گوناگون آورده است. دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز، تهران، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، اصفهان، صنعتی نوشیروانی بابل، گیلان، کاشان، مازندران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، صنعتی شاهرود، ارومیه، زنجان، شهید باهنر کرمان، یزد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، الزهرا، و بیرجند مؤسسه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی جایگاهی به دست آورده‌اند. در جدول زیر رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در موضوع‌های متفاوت، امتیاز کل، و امتیازشان در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

رتبه، امتیاز کل، و امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی موضوعی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

حوزۀ موضوعی

رتبۀ جهانی

نام مؤسسه

امتیاز کل

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

آموزش

علوم رایانه

401-500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

26.0-31.1

38.3

50.7

19

20.9

20.3

401-500

دانشگاه صنعتی اصفهان

26.0-31.1

59.5

51.7

26.6

13.2

13.3

401-500

دانشگاه شیراز

26.0-31.1

40.7

47.7

14.4

17

21.3

401-500

دانشگاه تبریز

26.0-31.1

50.7

46.8

15.7

19.2

15.7

401-500

دانشگاه تهران

26.0-31.1

44

45.8

22.8

19.1

20.7

501-600

دانشگاه فردوسی مشهد

19.9-25.9

32.8

47

20.3

15.9

8.3

501-600

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

19.9-25.9

30.8

47.2

14.4

21

10.6

501-600

دانشگاه شهید بهشتی

19.9-25.9

39.4

48

15.5

11.9

9.8

601+

دانشگاه اصفهان

11.6-19.7

19.8

47

16.3

11.4

11.9

مهندسی و فناوری

251-300

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

37.4-40.3

100

38.9

17.6

13.8

11.4

251-300

دانشگاه تهران

37.4-40.3

59.7

29.9

23.6

30.1

33.8

301-400

دانشگاه گیلان

32.8-37.3

85.7

30.7

17.1

11.2

10.2

301-400

دانشگاه کاشان

32.8-37.3

91.3

30.6

18.9

19.2

11.7

301-400

دانشگاه مازندران

32.8-37.3

87.9

32.5

16.8

8.7

10.5

301-400

دانشگاه صنعتی شریف

32.8-37.3

36.3

81.1

21.3

30

36.6

401-500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

29.0-32.7

40.7

58.5

20.2

24.2

30.4

401-500

دانشگاه صنعتی اصفهان

29.0-32.7

51.6

63.4

21.4

16.5

19.4

501-600

دانشگاه فردوسی مشهد

24.6-28.9

47

37.7

21.8

17.6

17.5

501-600

دانشگاه علم و صنعت ایران

24.6-28.9

43

56

17.4

19.1

19

501-600

دانشگاه شیراز

24.6-28.9

30.5

90.6

21

24.1

16.1

501-600

دانشگاه صنعتی شیراز

24.6-28.9

51.6

36.1

17.9

13.2

14.5

501-600

دانشگاه تبریز

24.6-28.9

62.2

35.3

19.5

14.5

13.2

601-800

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

15.5-24.5

51.5

39.1

14.9

11.5

10.6

601-800

دانشگاه اصفهان

15.5-24.5

21.9

47.6

19.3

14.7

12.4

601-800

دانشگاه خوارزمی

15.5-24.5

41.4

33.7

17.5

10.1

9.3

601-800

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

15.5-24.5

32.8

39.4

19.3

12.7

17.2

601-800

دانشگاه شهید بهشتی

15.5-24.5

30.8

39

17.4

14.2

12.6

601-800

دانشگاه صنعتی شاهرود

15.5-24.5

29.6

31.9

17.5

9.2

11.3

601-800

دانشگاه ارومیه

15.5-24.5

28.3

31.4

15.8

11.3

11.6

601-800

دانشگاه زنجان

15.5-24.5

49

30.7

18.2

8.8

12.9

801+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9.0-15.3

15.4

33.6

15.6

11.2

11.7

801+

دانشگاه یزد

9.0-15.3

21.6

30.4

17.2

8

9.7

علوم پزشکی...

401-500

دانشگاه علوم پزشکی تهران

27.4-32.6

36.1

42.6

23.3

24.3

37.4

501-600

دانشگاه علوم پزشکی ایران

22.8-27.3

34.7

41.5

20.4

11.4

19.7

501-600

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

22.8-27.3

45.8

41.5

19.1

10.5

15.8

501-600

دانشگاه تبریز

22.8-27.3

38

41.5

16

17

19.2

601+

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

13.9-22.7

29.9

42.8

16.5

11

22.3

علوم زیستی

501-600

دانشگاه صنعتی اصفهان

20.2-26.9

40.7

95.5

19.7

12.4

15.5

601+

دانشگاه فردوسی مشهد

7.6-20.1

17.3

32.1

18

8.4

17.6

601+

دانشگاه گیلان

7.6-20.1

5.2

32.1

14

6.9

11.3

601+

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7.6-20.1

17.2

30.9

14.6

11.4

19.8

601+

دانشگاه اصفهان

7.6-20.1

14

31.9

16.6

9.5

11.8

601+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

7.6-20.1

8.5

31.3

13.8

7.1

9.6

601+

دانشگاه شهید بهشتی

7.6-20.1

25.4

40.9

17.1

9.2

14.5

601+

دانشگاه شیراز

7.6-20.1

12.8

33.1

14.9

11.8

20.4

601+

دانشگاه تبریز

7.6-20.1

22.7

40.8

15

7.6

18.8

601+

دانشگاه تهران

7.6-20.1

22.9

30.6

19

11.8

22.8

601+

دانشگاه ارومیه

7.6-20.1

8.7

32.6

13.4

6.3

17.9

علوم فیزیکی

251-300

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

43.0-46.2

100

37

15.5

18.5

11

401-500

دانشگاه کاشان

32.4-37.5

71.7

32.3

15

11.6

17

501-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27.8-32.3

39.6

75.9

15.6

21.8

25.2

501-600

دانشگاه گیلان

27.8-32.3

53.8

32.5

14.1

11.7

15.3

501-600

دانشگاه علم و صنعت ایران

27.8-32.3

43.1

32.2

14.2

19.6

22.1

501-600

دانشگاه صنعتی اصفهان

27.8-32.3

40.9

92.8

18

19.2

18.4

501-600

دانشگاه صنعتی شریف

27.8-32.3

36.7

99.2

16.6

23.7

19.3

501-600

دانشگاه تهران

27.8-32.3

40.8

30.4

17.9

20.5

22.9

601-800

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

17.3-27.7

27.7

30.4

14.1

8.3

19

601-800

دانشگاه فردوسی مشهد

17.3-27.7

24.4

34.1

19.6

15.6

19.8

601-800

دانشگاه مازندران

17.3-27.7

31.5

37

15.7

7.9

20.5

601-800

دانشگاه شهید بهشتی

17.3-27.7

30.1

52.6

15

13.4

15.9

601-800

دانشگاه شیراز

17.3-27.7

25.9

39.2

15.8

16.3

15.8

601-800

دانشگاه صنعتی شیراز

17.3-27.7

20

43.3

14.2

13.8

16.2

601-800

دانشگاه تبریز

17.3-27.7

34.4

51

16.2

16.7

18.7

601-800

دانشگاه زنجان

17.3-27.7

24.8

35.4

17.9

7.8

15.6

801+

دانشگاه الزهرا

8.2-17.2

23.1

31.6

13.1

6.7

15.6

801+

دانشگاه بیرجند

8.2-17.2

9.9

30.7

14.5

5.1

11.1

801+

دانشگاه اصفهان

8.2-17.2

11.8

36.2

15.5

11.5

16.8

801+

دانشگاه خوارزمی

8.2-17.2

20.2

32.6

14.5

8.2

10.2

801+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

8.2-17.2

16.6

31.2

14.1

7.5

12.3

801+

دانشگاه صنعتی شاهرود

8.2-17.2

13.6

30.9

15.8

9.7

12.1

801+

دانشگاه ارومیه

8.2-17.2

15.2

31.2

14.3

8.3

12.3

801+

دانشگاه یزد

8.2-17.2

16.1

30.7

15.1

9.9

13.3

هنر و علوم انسانی

401+

دانشگاه تهران

11.2-21.3

32.5

35.3

33.6

5.2

18.4

علوم تربیتی

301-400

دانشگاه تهران

20.0-28.5

42.8

35.9

26.1

13.1

19.7

علوم اجتماعی

401-500

دانشگاه تهران

23.6-28.4

37.1

33.2

37.7

11.5

28

کسب‌وکار و اقتصاد

301-400

دانشگاه تهران

27.9-31.9

62.8

30.4

16.1

18

26.2

501+

دانشگاه اصفهان

9.9-22.7

12.1

87.4

10.1

20.5

18.2

 

 

رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در موضوع‌های علوم فیزیکی (فیز)، مهندسی و فناوری (منا)، علوم اجتماعی (عاج)، علوم زیستی (زیس)، هنر و علوم انسانی (هنا)، علوم پزشکی بالینی، پزشکی پایه، و بهداشت (پاب)، اقتصاد و کسب‌وکار (اتک)، علوم رایانه (رای)، علوم تربیتی (ترب)، حقوق (حقوق)، و روانشناسی (روا) بر پایۀ پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی ارزیابی می‌کند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.

رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟