یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2017Jan)


نگارش   1395/11/16

بر پایۀ ویرایش ژانویۀ نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2017، 605 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام قرار گرفته‌اند. «دانشگاه علوم پزشکی تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 478 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، ««تربیت مدرس»، صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت»، «فردوسی مشهد»، «شیراز»، و «علوم پزشکی شهید بهشتی» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار گرفته‌اند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه صرفاً رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود و ارتقای انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به سایر منابع دانشگاهی از نخستین اهداف این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در جدول یک رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است. در جدول سه نیز فهرست کامل مؤسسه های ایرانی در این نظام آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

56

478

دانشگاه تهران

2

63

514

دانشگاه صنعتی شریف

3

79

605

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

109

726

دانشگاه تربیت مدرس

5

127

789

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

143

826

دانشگاه علم و صنعت

7

162

895

دانشگاه فردوسی مشهد

8

171

920

دانشگاه شیراز

9

251

1155

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

270

1183

 

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

345

687

585

556

دانشگاه تهران

273

1283

774

368

دانشگاه صنعتی شریف

1148

1238

937

435

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2988

1787

1034

420

دانشگاه تربیت مدرس

1321

2100

862

552

دانشگاه صنعتی اصفهان

1546

1995

1029

611

دانشگاه علم و صنعت

1137

2934

1195

521

دانشگاه فردوسی مشهد

242

2158

1437

829

دانشگاه شیراز

1927

3061

1319

757

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

345

3284

913

1004

 
 
جدول 3. رتبه و امتیاز مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

National Rank

World Rank

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

478

Tehran University of Medical Sciences

344

687

585

556

2

514

University of Tehran

273

1282

774

368

3

605

Sharif University of Technology Tehran

1147

1237

937

435

4

726

Amirkabir University of Technology

2986

1786

1034

420

5

789

Tarbiat Modares University

1320

2099

862

552

6

826

Isfahan University of Technology

1545

1994

1029

611

7

895

Iran University of Science & Technology Tehran

1136

2933

1194

521

8

920

Ferdowsi University of Mashhad

242

2157

1436

829

9

1154

Shiraz University

1925

3060

1318

757

10

1182

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

344

3283

913

1004

11

1185

Shiraz University of Medical Sciences

1075

1673

1316

1417

12

1267

Shahid Beheshti University

1469

3587

1267

848

13

1321

Khaje-Nassir-Toosi University of Technology

2720

3465

1496

855

14

1438

University of Tabriz

1764

5211

1367

761

15

1457

Isfahan University of Medical Sciences

892

4149

1068

1180

16

1601

Mashhad University of Medical Sciences

1423

4028

1327

1371

17

1625

Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

899

4646

1616

1252

18

1681

University of Isfahan

2596

4608

1782

1152

19

1710

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

2198

7238

1732

757

20

1738

Payam Noor University

1118

4404

3314

1234

21

1823

Bu Ali Sina University Hamedan

2349

5967

1633

1139

22

1923

University of Guilan

2034

6132

1859

1254

23

1948

University of Kashan

2323

6866

1493

1180

24

2145

Semnan University

2898

6887

2366

1346

25

2149

Shahid Bahonar University of Kerman

5286

7461

1861

1196

26

2216

Yazd University

4024

7691

1444

1417

27

2272

Iran University of Medical Sciences

1086

5643

1624

2252

28

2277

Zanjan University

4268

5089

2478

1934

29

2289

Razi University Kermanshah

8275

8330

1657

1190

30

2293

Urmia University

4794

7060

1979

1547

31

2338

University of Mazandaran Babolsar

4024

7309

1867

1628

32

2412

Kerman University of Medical Sciences

970

7162

2297

2028

33

2429

Islamic Azad University South Tehran

5870

7415

2605

1536

34

2447

Islamic Azad University Mashhad

4765

5322

3789

1928

35

2489

Shahed University

2117

7915

2180

1864

36

2531

Shahid Chamran University of Ahvaz

2584

9085

1905

1666

37

2550

Alzahra University (Azzahra University)

2492

6725

2051

2217

38

2566

Sahand University of Technology Tabriz

4991

8425

2182

1657

39

2575

Imam Khomeini International University Qazvin

3431

6810

2668

2070

40

2601

Noshirvani Institute of Technology Babol

7804

10926

2318

1050

41

2631

Arak University

5870

7838

2167

1897

42

2652

Kermanshah University of Medical Sciences

1338

7214

2027

2485

43

2665

Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)

1227

9810

1921

1909

44

2673

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

6959

8232

2212

1789

45

2682

University of Sistan and Baluchestan

3846

6821

2833

2188

46

2715

Hamedan University of Medical Sciences

1114

7177

2262

2584

47

2728

Shahrood University of Technology

5467

9614

2277

1645

48

2739

Yasuj University

4628

10379

2515

1506

49

2762

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

2034

6584

3449

2497

50

2797

Mazandaran University of Medical Sciences Sari

2779

8576

2268

2200

51

2810

University of Mohaghegh Ardabili

3929

9425

2255

1928

52

2820

University of Kurdistan Sanandaj

3300

8820

2319

2129

53

2834

Islamic Azad University Najafabad

2956

8309

2694

2231

54

2840

Shiraz University of Technology

5051

11114

2594

1468

55

2879

Shahrekord University

4690

9022

2841

2009

56

2921

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

2938

6953

3441

2584

57

2939

Baqiyatallah Medical Sciences University

3194

8630

2957

2288

58

2943

Islamic Azad University Tehran Central Branch

2020

8592

2447

2521

59

2946

(1) Islamic Azad University Karaj

5046

8874

3057

2106

60

2976

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

7275

9672

2596

1940

61

2990

Zanjan University of Medical Sciences

2076

6658

2511

3037

62

3043

Petroleum University of Technology Abadan

10655

8799

4136

1827

63

3135

Islamic Azad University Qazvin

7629

10296

3856

1848

64

3152

Guilan University of Medical Sciences Rasht

2107

7705

2563

3097

65

3158

Shahrekord University of Medical Sciences

4709

10841

3100

2046

66

3177

Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch

2541

8268

1710

3153

67

3186

Islamic Azad University Tabriz

4860

9482

3018

2470

68

3200

Persian Gulf University Bushehr

3080

10027

3317

2433

69

3248

University of Birjand

6560

8358

3335

2667

70

3274

Babol University of Medical Sciences

898

8730

3229

3125

71

3279

Urmia University of Medical Sciences

1444

8566

3211

3097

72

3287

Birjand University of Medical Sciences

1164

8743

3254

3097

73

3290

Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)

3217

11561

2403

2352

74

3321

Ilam University

2300

9250

3413

2881

75

3364

Iran Polymer and Petrochemical Institute

6925

12569

1675

2155

76

3370

Bushehr University of Medical Sciences

1990

7744

2512

3506

77

3373

Arak University of Medical Sciences

2098

8684

3180

3153

78

3400

Islamic Azad University Arak

6940

11189

3247

2269

79

3405

Kashan University of Medical Sciences

3080

8510

3052

3184

80

3407

Qazvin University of Medical Sciences

1616

9739

3264

3012

81

3442

Islamic Azad University Kermanshah

3338

9569

4946

2617

82

3509

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

6822

6894

2709

3566

83

3609

Islamic Azad University Saveh

11880

10933

4292

2217

84

3674

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

1735

8309

2646

3860

85

3702

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

4436

12785

2346

2635

86

3708

Islamic Azad University Shahreza

10232

12198

3035

2384

87

3738

Golestan University of Medical Sciences

2242

9918

2812

3506

88

3754

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3521

8640

2400

3795

89

3796

Ardabil University of Medical Sciences

1627

8959

3015

3860

90

3801

Islamic Azad University Marvdasht

4575

10711

5803

2667

91

3807

Islamic Azad University Tehran North Branch

6107

11903

3774

2685

92

3826

Golestan University

12136

10126

2885

3012

93

3826

Rafsanjan University of Medical Sciences

3194

10247

2956

3459

94

3848

Islamic Azad University Rasht

5517

11891

3006

2941

95

3868

Lorestan University Khorramabad

6576

10632

4138

3012

96

3881

Urmia University of Technology

8383

13141

3403

2470

97

3908

Ilam University of Medical Sciences

3181

10522

3615

3414

98

3934

Islamic Azad University Ayatollah Amoli

5826

13029

3550

2667

99

3938

Qom University of Medical Sciences

2373

9768

4147

3617

100

3966

Islamic Azad University Yazd

6768

12476

4034

2727

101

3974

Islamic Azad University Tehran Shahr Rey

5715

11837

5207

2727

102

3983

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

16760

11254

3522

2617

103

3991

Islamic Azad University Tonekabon

11398

8975

4307

3339

104

3991

Zahedan University of Medical Sciences

3499

11891

2715

3339

105

3996

Damghan University

7951

12890

3479

2709

106

4027

Aja (Army) University of Medical Sciences

1959

10409

2940

3860

107

4059

Islamic Azad University Shiraz

10650

11954

4332

2751

108

4077

University of Maragheh

7557

15406

2569

2444

109

4195

Islamic Azad University Hamedan

10289

10742

5328

3037

110

4206

University of Imam Hossein

5176

10564

4256

3566

111

4214

Islamic Azad University Dezful

9193

13118

4413

2709

112

4280

Islamic Azad University Zahedan

5789

12509

6164

2751

113

4295

Islamic Azad University Lahijan

5684

13827

3275

3012

114

4314

Islamic Azad University Kerman

7236

10995

4591

3414

115

4323

Islamic Azad University Garmsar

8718

12217

6053

2775

116

4333

Islamic Azad University Shahrekord

8432

13157

4908

2805

117

4352

Islamic Azad University Shahrood

12783

12589

5231

2653

118

4398

Islamic Azad University Ardabil

13317

14611

4597

2324

119

4409

Islamic Azad University Sari

9128

12589

4948

2964

120

4482

Shahrood Medical Science University

6004

12007

3468

3617

121

4517

Islamic Azad University Ahar

9401

12767

5172

2988

122

4535

Islamic Azad University Shahr Majlesi

8057

12240

4960

3255

123

4535

Semnan University of Medical Sciences

2657

13536

3709

3506

124

4574

Islamic Azad University Sanandaj

4900

12128

4595

3566

125

4612

Islamic Azad University Quchan

6999

11199

6591

3304

126

4825

Islamic Azad University Urmia

12465

14823

4092

2894

127

4948

Allameh Tabatabai University

2572

6088

3015

5778

128

4952

Valiasr University of Rafsanjan

4358

4745

4299

5778

129

5024

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

650

8213

2019

5778

130

5103

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

17257

13971

5307

2842

131

5106

Islamic Azad University Takestan

13100

12981

5784

3184

132

5139

Islamic Azad University Qom

12729

13407

5852

3125

133

5237

Islamic Azad University Gachsaran

22578

14072

4378

2805

134

5353

Islamic Azad University Bojnourd

9590

12158

7197

3459

135

5358

Islamic Azad University

4919

6112

4009

5778

136

5380

Islamic Azad University Varamin

11947

12217

5581

3721

137

5416

Islamic Azad University Shabestar

5524

11493

4215

4482

138

5434

Islamic Azad University Khomeinishahr

8073

12981

4726

3939

139

5563

Islamic Azad University Sabzevar

2384

10409

6343

4673

140

5701

Islamic Azad University Roudehen

6959

12439

5638

4142

141

5715

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

6393

5910

5120

5778

142

5742

Jahrom University

10232

4053

6962

5778

143

5746

Islamic Azad University Jahrom

12251

15149

1599

4032

144

5804

Islamic Azad University Mahabad

12929

13576

5934

3566

145

5807

Islamic Azad University Mahshahr

11954

18818

2606

2988

146

6149

Islamic Azad University Myianeh

11880

13157

5420

4032

147

6155

Islamic Azad University Damavand

8612

15174

6025

3617

148

6174

Islamic Azad University Bandar Abbas

9847

11243

6631

4330

149

6191

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

4611

8309

4200

5778

150

6197

University of Applied Science & Technology Tehran

4186

6125

6824

5778

151

6226

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

2854

9212

3815

5778

152

6259

Qom University

3589

9123

3701

5778

153

6274

Islamic Azad University Zanjan

10813

16524

4935

3459

154

6293

Institute for Cognitive Science Studies

14478

12702

6079

3939

155

6295

Islamic Azad University Parand

14461

13856

4746

3939

156

6310

Islamic Azad University Astara

18579

12802

5260

3860

157

6310

Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences

10751

7855

3505

5778

158

6339

Yasuj University of Medical Sciences

1990

10233

3320

5778

159

6510

University of Zabol

7904

9425

2826

5778

160

6727

Islamic Azad University Tafresh

19260

10174

7873

4032

161

6780

Islamic Azad University Sepidan

1538

15217

6316

4330

162

6967

Sabzevar University of Medical Sciences

3090

10114

4755

5778

163

6995

Fasa Faculty of Medical Sciences

5093

10072

4144

5778

164

7053

Hormozgan University Bandar Abbas

5164

10764

3362

5778

165

7100

Islamic Azad University Birjand

15094

15174

5216

3939

166

7114

Islamic Azad University Qaemshahr

19775

21013

4363

2415

167

7200

University of Mehr Alborz

2054

8811

7124

5778

168

7351

Golpayegan University of Technology

13613

7335

6137

5778

169

7378

Imam Reza University Mashhad

4739

10209

5065

5778

170

7445

Gonabad University of Medical Sciences

3368

11105

4659

5778

171

7568

Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology

3408

12606

2899

5778

172

7675

Islamic Azad University Bushehr

12170

12412

8100

4244

173

7738

North Khorasan College of Medical Sciences

2657

12217

4229

5778

174

7783

Islamic Azad University Shahre Quods

10995

17945

5405

3795

175

8020

Islamic Azad University Gorgan

10714

16199

7727

3721

176

8053

Technical and Vocational university (Shahid Shamsipour University)

1887

11070

6617

5778

177

8060

Islamic Azad University Shoushtar

12754

14407

6737

4330

178

8110

Imam Sadiq University

3553

6638

8635

5778

179

8175

Islamic Azad University Shirvan

15404

12589

8635

3795

180

8261

Islamic Azad University Omidiyeh

12471

16636

6975

3860

181

8383

Alborz University of Medical Sciences

2458

13211

4429

5778

182

8392

Islamic Azad University Maragheh

15378

12785

7511

4482

183

8627

University of Malayer

6032

13029

3797

5778

184

8627

Farhangyan University

1374

10576

7896

5778

185

8735

Islamic Azad University Ilam

14398

15174

7970

3939

186

8735

University of Science and Culture

8073

11903

4937

5778

187

8735

Zabol University of Medical Sciences

6172

12606

4549

5778

188

8802

Islamic Azad University Tehran Medical Sciences

11550

10466

5975

5778

189

8843

Jahrom University of Medical Sciences

8612

12103

4741

5778

190

8843

Islamic Azad University Neishabour

12611

13677

8635

3939

191

8966

Al Mustafa International University

1111

9085

8635

5778

192

8970

Payam Noor University Isfahan

10265

10390

6596

5778

193

8995

Islamic Azad University Arsanjan

19433

12198

7328

4673

194

9061

Islamic Azad University Ahvaz

5892

13652

3862

5778

195

9089

University of Art Tehran

10372

8471

8060

5778

196

9114

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

5882

13337

4373

5778

197

9151

Islamic Azad University Khoy

14523

14130

7511

4482

198

9164

Tabriz Islamic Arts University

10089

11086

6189

5778

199

9215

Islamic Azad University Damghan

10067

12959

3914

5778

200

9295

Islamic Azad University Noorabad

16937

14259

8635

3721

201

9630

Islamic Azad University Abhar

13191

16887

5862

4482

202

9711

Islamic Azad University Naein

17594

13391

8635

4032

203

9765

Art University of Isfahan

7596

12381

6215

5778

204

9951

Hamadan University of Technology

11519

13141

4603

5778

205

10019

Kermanshah University of Technology

11225

14234

3445

5778

206

10077

Hamadan Institute of Higher Education

14851

7006

8635

5778

207

10330

Islamic Azad University Sirjan

16937

14369

7548

4673

208

10517

Kerman Graduate University of Technology

13952

15149

2325

5778

209

10525

Islamic Azad University Aliabad Katul

14886

12050

5947

5778

210

10549

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

5184

12702

7345

5778

211

10689

Islamic Azad University Mobarakeh

12490

13559

5113

5778

212

11184

Islamic Azad University Falavarjan

15534

14369

4112

5778

213

11201

Islamic Azad University Firoozkooh

10339

14155

5818

5778

214

11213

Industrial Management Institute

11033

9467

8635

5778

215

11228

Islamic Azad University Babol

10289

13652

6449

5778

216

11254

Islamic Azad University Islamshahr

9622

14525

5701

5778

217

11254

Islamic Azad University Bonab

12754

12640

6870

5778

218

11288

Islamic Azad University Marand

6255

14890

6126

5778

219

11314

Dezful University of Medical Sciences

7557

15339

5307

5778

220

11385

Shomal University Amol

15882

13118

5793

5778

221

11394

Tafresh University

7723

16434

3996

5778

222

11541

Jundi-Shapur University

13602

14259

5382

5778

223

11631

(1) Islamic Azad University Azadshahr

16882

15828

8635

4142

224

11733

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

14461

15056

4528

5778

225

11740

Qom University of Technology

10689

16059

4344

5778

226

11754

Islamic Sciences and Culture Academy

4043

11687

8635

5778

227

11773

(1) Imam Khomeini Education and Research Institute

7920

10893

8635

5778

228

11831

Chabahar Maritime University

9694

14106

6909

5778

229

11945

Birjand University of Technology

12336

15797

4578

5778

230

11967

Mofid University Qom (Ghom)

11263

10432

8635

5778

231

12024

Quchan University of Technology

8789

16793

4395

5778

232

12069

Islamic Azad University Kashan

14577

14890

5302

5778

233

12121

Islamic Azad University Khomain

10289

13211

7755

5778

234

12164

Islamic Azad University Maybod

11488

15122

7936

5228

235

12216

Islamic Azad University Mahdishahr

11845

12727

7896

5778

236

12230

Islamic Azad University Parsabad Moghan

15404

14155

6137

5778

237

12269

Islamic Azad University Tuyserkan

7891

18225

8635

4244

238

12293

Islamic Azad University Kazerun

15253

15759

7053

5228

239

12524

University of Quran and Hadith

1796

13597

8635

5778

240

12556

University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects)

9560

11633

8635

5778

241

12564

University of Torbat

10392

15250

6714

5778

242

12602

Islamic Azad University Neyriz

14282

15437

8635

4673

243

12602

Islamic Azad University Sarvestan

25899

16793

8060

3664

244

12635

Islamic Azad University Gonabad

19314

16679

8635

4142

245

12739

University of Bonab

10674

17472

4274

5778

246

12785

Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education

11515

11519

8635

5778

247

12832

Islamic Azad University Masjed Soleiman

12453

15644

6227

5778

248

12932

Islamic Azad University Dehaghan

8275

17176

5589

5778

249

13023

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

13688

11383

8635

5778

250

13154

Torbat Heydarie University of Medical Science

10172

16937

5823

5778

251

13175

Islamic Azad University Yasuj

14789

13698

8635

5228

252

13188

Khavaran Institute of Higher Education

8206

12767

8635

5778

253

13209

Bagher Aloloum University

6438

13141

8635

5778

254

13316

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

5148

13597

8635

5778

255

13489

Institute for Management and Planning Studies

7529

13947

8514

5778

256

13650

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

10289

18510

4713

5778

257

13673

Islamic Azad University Ashtian

14646

15940

6656

5778

258

13792

Institute of Higher Education Agriculture

6913

13947

8635

5778

259

13812

Iranian Academic Center for Education Culture & Research Mashhad

14771

15501

7186

5778

260

13817

Islamic Azad University E Campus

13191

14496

8060

5778

261

13827

IRIB University

12061

12853

8635

5778

262

13856

Islamic Azad University Naragh

12251

14549

8147

5778

263

13907

Arak University of Technology

10405

18046

5729

5778

264

13963

Islamic Azad University Borujerd

16404

16346

6251

5778

265

13998

Islamic Azad University Khalkhal

13808

18335

7186

5228

266

14082

University of Nishapur

12830

18568

4736

5778

267

14119

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

14090

18687

4283

5778

268

14162

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

10089

13827

8635

5778

269

14199

Islamic Azad University Lenjan Branch

14350

17232

6130

5778

270

14213

Iranian Institute of Philosophy

15208

12727

8635

5778

271

14213

Islamic Azad University Noor

15224

17848

7563

5228

272

14309

University of Jiroft

14549

17986

5398

5778

273

14335

Fasa University

14722

18046

5315

5778

274

14366

Mizan Institute of Higher Education

21734

11426

8635

5778

275

14393

Ayatolah Borujerdei University

16284

17733

5365

5778

276

14443

Civil Aviation Technology College Tehran

12490

13698

8635

5778

277

14481

Islamic Azad University Langaroud

12806

18883

5058

5778

278

14481

School of International Relations

17040

12680

8635

5778

279

14531

University of Lady Fatimah Zahra

9276

14549

8635

5778

280

14582

Iran Banking Institute

6456

15174

8635

5778

281

14649

Islamic Azad University Kashmar

5583

17986

7644

5778

282

14649

Islamic Azad University Abarkouh

13756

13677

8635

5778

283

14675

Islamic Azad University Tehran Dental Sciences

15023

18990

4604

5778

284

14739

Islamic Azad University Andimeshk

14146

17515

8635

4916

285

14818

Razavi University of Islamic Sciences

8565

15122

8635

5778

286

14827

Faculty of Science and Applied Telecommunications

17141

13141

8635

5778

287

14913

Islamic Azad University Chalus

18337

17232

6208

5778

288

14913

University Bozorgmehr

15475

13652

8635

5778

289

14921

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

21063

12328

8635

5778

290

15019

International University of Chabahar

17876

13211

8635

5778

291

15019

University College of Nabi Akram

8907

15309

8635

5778

292

15037

University of Grand Ayatollah Haeri

8974

18094

7484

5778

293

15123

Eyvanekey Institute of Higher Education

9534

18275

7371

5778

294

15229

Islamic Azad University Larestan

16229

13971

8635

5778

295

15276

Islamic Azad University Firuzabad

16061

14046

8635

5778

296

15276

Payam Noor University Mashhad

11483

15122

8635

5778

297

15312

Islamic Azad University Bardsir

13132

14799

8635

5778

298

15365

Islamic Azad University Abadan

16611

14964

8421

5778

299

15388

Shariaty Technical College

10372

15501

8635

5778

300

15409

Islamic Azad University Dehdasht

15965

18153

6543

5778

301

15426

University of Ardakan

16114

19492

4970

5778

302

15436

Islamic Azad University Eghlid

19006

13559

8635

5778

303

15455

Islamic Azad University Pardis

14913

18930

6025

5778

304

15481

Institute of Higher Education Shehab

9259

17561

8100

5778

305

15481

Sirjan University of Technology

19439

18153

5748

5778

306

15521

Ashrafi University

11644

15437

8635

5778

307

15624

Islamic Azad University Fasa

16130

14549

8635

5778

308

15647

Shaikhbahai University

17257

14286

8635

5778

309

15652

University of Gonbad e Qabus

11684

19920

5988

5778

310

15740

Islamic Azad University Rafsanjan

16085

14727

8635

5778

311

15776

Islamic Azad Torbat Jaam University

13501

15375

8635

5778

312

15869

Islamic Azad University Tehran East Branch

17415

19655

5156

5778

313

15919

Kish University

14646

15309

8635

5778

314

15934

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

9023

16565

8635

5778

315

15934

Islamic Mazaheb University

11922

15940

8635

5778

316

15948

Fouman and Shaft Islamic Azad University

12989

19775

6308

5778

317

16044

Islamic Azad University Ardestan

22401

13536

8635

5778

318

16149

Islamic Azad University West Tehran

12430

16132

8635

5778

319

16173

(3) Imam Sadiq University Women Section

10035

16679

8635

5778

320

16223

Tabriz College of Technology

12309

16231

8635

5778

321

16223

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

11422

16434

8635

5778

322

16356

Islamic Azad University Lamerd

15037

15797

8635

5778

323

16422

University of Martyr Motahari

6472

17672

8635

5778

324

16583

Islamic Azad University Borujen

13081

18818

8635

5228

325

16700

Soore University

11114

17042

8635

5778

326

16718

Islamic Azad University Germi

16504

19356

6881

5778

327

16758

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

9023

17561

8635

5778

328

16758

Islamic Azad University Buinzahra

10854

17176

8635

5778

329

16789

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

19959

17900

7527

5778

330

16800

Imam Reza University

9296

17561

8635

5778

331

16838

Islamic Azad University Ferdows

20369

15122

8635

5778

332

16838

Islamic Azad University Taft

19179

15406

8635

5778

333

16905

Islamic Azad University Darab

17164

15982

8635

5778

334

16905

Islamic Azad University Zabol

13819

16755

8635

5778

335

16931

Islamic Azad University Ramsar

17141

19655

6746

5778

336

16931

Payam Noor University Qom

13370

16887

8635

5778

337

17007

Islamic Azad University Ilkhichi

16466

19115

7427

5778

338

17025

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

20224

15437

8635

5778

339

17044

Islamic Azad University Golpayegan

17883

16020

8635

5778

340

17073

Islamic Azad University Jouybar

15444

19115

7644

5778

341

17082

Supreme National Defense University

13415

17094

8635

5778

342

17147

Islamic Azad University Kharg

19700

15759

8635

5778

343

17201

Islamic Azad University Malayer

14913

16937

8635

5778

344

17279

(1) Bahar Business School

13455

17333

8635

5778

345

17294

Islamic Azad University Dolatabad

7382

18634

8635

5778

346

17312

Islamic Azad University Savadkooh

20016

15868

8635

5778

347

17312

Payam Khorasan Razavi University

12527

17561

8635

5778

348

17342

Islamic Azad University Bafgh

15238

17010

8635

5778

349

17348

University of Culture and Islamic Studies

16782

16679

8635

5778

350

17356

Islamic Azad University Behbahan

19827

15982

8635

5778

351

17408

Islamic Azad University Farahan

21555

15573

8635

5778

352

17417

Islamic Azad University Saghez

17923

16481

8635

5778

353

17426

Science and Arts University (Jahad Daneshgahi University Yazd)

18545

19568

7113

5778

354

17439

Islamic Azad University Byza

19325

20225

6259

5778

355

17449

Shahreza Higher Education Center

13591

20315

7401

5778

356

17485

Islamic Azad University Ashkezar

18330

16481

8635

5778

357

17512

Kosar University

15253

20663

6847

5778

358

17536

Bahá'í Institute for Higher Education

22676

16755

8258

5778

359

17536

Buein Zahra Technical University

16381

20909

6373

5778

360

17638

Islamic Azad University Boukan

19351

16434

8635

5778

361

17646

Islamic Azad University Ardakan

20383

16199

8635

5778

362

17713

University of Gonabad

10572

20153

8100

5778

363

17766

Islamic Azad University Izeh

11524

19920

8147

5778

364

17766

Payam Noor University of Mazandaran

18866

16721

8635

5778

365

17837

Islamic Azad University Bardaskan

10116

20315

8147

5778

366

17910

Islamic Azad University Dashtestan

18587

19205

7851

5778

367

17947

Shiraz University of Applied Science & Technology

25516

14202

8635

5778

368

17962

(1) Islamic Azad University Khorramabad

17280

21013

6645

5778

369

17969

Islamic Azad University Abadeh

19672

16839

8635

5778

370

17991

Fazel Institute of Higher Education

11959

18634

8635

5778

371

18033

Islamic Azad University Zarand

16440

17672

8635

5778

372

18048

Islamic Kar University

16782

17619

8635

5778

373

18179

Raja University

16860

17787

8635

5778

374

18187

Sadra University

15768

18046

8635

5778

375

18187

Binalud Institute of Higher Education

8398

19655

8635

5778

376

18249

Payam Noor University Shiraz

25676

14313

8635

5778

377

18329

Mehrastan University

7305

20008

8635

5778

378

18354

Alborz Institute of Higher Education

13927

18687

8635

5778

379

18363

Palmer Insitute of Higher Education Tabriz

15789

18275

8635

5778

380

18392

Allame Mohaddes Noori University

12103

19115

8635

5778

381

18443

Osool-al-din College

19088

17619

8635

5778

382

18521

Islamic Azad University Torbat e Heydarieh

17377

22167

5939

5778

383

18528

Iran University of Industries & Mines

16365

19492

8336

5778

384

18645

Islamic Azad University Makou

22301

19437

8635

5228

385

18654

Abadan University of Medical Sciences

6131

20663

8635

5778

386

18664

Islamic Azad University Beh Shahr

14710

18930

8635

5778

387

18664

Payam Noor University Tabriz

11498

19655

8635

5778

388

18767

Lamei University

16805

18568

8635

5778

389

18819

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

13798

19356

8635

5778

390

18826

Islamic Azad University Bandar Gaz

16738

18687

8635

5778

391

18840

Nooretouba Virtual University Tehran

16805

18687

8635

5778

392

18895

Islamic Azad University Miandoab

24364

16679

8635

5778

393

18956

University Al Mustafa

8043

20663

8635

5778

394

18956

Islamic Azad University Baft

18952

18335

8635

5778

395

18996

Deylaman Institute of Higher Education

6386

21013

8635

5778

396

19052

Safahan Institute of Higher Education

11498

20069

8635

5778

397

19052

Iman Jawad University College

13688

19655

8635

5778

398

19071

Foulad Institute of Technology

16229

19054

8635

5778

399

19132

Islamic Azad University Hashtgerd

12989

19853

8635

5778

400

19152

University of Applied Science & Technology Malayer

25768

15285

8635

5778

401

19186

Islamic Azad University Aligudarz

18276

18758

8635

5778

402

19249

Islamic Azad University Doroud

21127

18153

8635

5778

403

19258

Quranic School of Education

16996

19115

8635

5778

404

19278

Islamic Azad University Anar

19859

18510

8635

5778

405

19383

Islamic Azad University Qaen

21141

18335

8635

5778

406

19410

Islamic Azad University Sarab

21908

18153

8635

5778

407

19447

College of the Holy Rationalists

17741

19205

8635

5778

408

19470

Jihad Amir Kabir University

16682

19492

8635

5778

409

19470

Targah University Jihad

14398

20008

8635

5778

410

19497

Rahedanesh Institute of Higher Education

15316

21745

7873

5778

411

19497

Sabz Institute of Higher Education

12582

20400

8635

5778

412

19505

Islamic Azad University of Lashenesha Zibakenar Branch

19152

21934

7087

5778

413

19524

Islamic Azad University Mahallat

21176

18510

8635

5778

414

19531

Mashhad Institute of Higher Education

16085

19716

8635

5778

415

19613

Islamic Azad University Qeshm

17481

19492

8635

5778

416

19633

Bojnuord Institue of Higher Education

14210

20225

8635

5778

417

19650

Salman Farsi University of Kazerun

16466

20828

8336

5778

418

19660

Islamic Azad University Ramhormoz

20449

18883

8635

5778

419

19660

Bahar University (Institute of Higher Education)

19624

19054

8635

5778

420

19700

Islamic Azad University Eslamshahr

21918

18568

8635

5778

421

19700

Institute of Higher Education North Roozbeh

15789

20008

8635

5778

422

19712

University Kamal Ol Molk

15175

20153

8635

5778

423

19721

Roozbeh Institute of Higher Education

14826

20225

8635

5778

424

19756

Islamic Azad University Bandar Anzali

15208

23678

5988

5778

425

19756

Islamic Azad University Nevşehir

19114

19356

8635

5778

426

19770

Islamic Azad University Sousangerd

16937

19853

8635

5778

427

19781

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

13706

20575

8635

5778

428

19793

Islamic Azad University Meshkin Shahr

18742

19492

8635

5778

429

19801

Islamic Azad University Roudsar and Amlash

20069

20575

8195

5778

430

19801

Islamic Azad University Tehran Branch 34

12929

20758

8635

5778

431

19822

Islamic Azad University Fars Science & Research

26256

15683

8514

5778

432

19852

Faran Institute of Higher Education

12271

20909

8635

5778

433

19871

Institute of Higher Education West of Ilam

12027

21013

8635

5778

434

19931

Islamic Azad University Tabas

23963

18225

8635

5778

435

19943

Velayat University

17257

20008

8635

5778

436

19963

Daneshpajoohan Higher Education Institution

14350

20663

8635

5778

437

20016

Islamic Azad University Iranshahr

20671

19356

8635

5778

438

20016

Islamic Azad University Mallard

18474

19853

8635

5778

439

20041

Institute of Higher Education Adiban

16970

20221

8635

5778

440

20054

Islamic Azad University Ajabshir

18319

19920

8635

5778

441

20079

Institute of Higher Education Zand

16255

20400

8635

5778

442

20091

Boys Technical Institute of Qom

12490

21179

8635

5778

443

20119

Tabaran Institute of Higher Education

17228

20225

8635

5778

444

20145

Payam Noor University Taybad

13819

21013

8635

5778

445

20156

Islamic Azad University Osku

21079

19437

8635

5778

446

20259

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

16489

20575

8635

5778

447

20268

Hadaf Institute of Higher Education

17979

20225

8635

5778

448

20293

Islamic Azad University Estahban

20800

21745

8635

5228

449

20319

Kowsar University

16738

20575

8635

5778

450

20326

Islamic Azad University Dehloran

17556

20400

8635

5778

451

20348

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

21947

19437

8635

5778

452

20376

Islamic Azad University Rabat Karim

20644

19775

8635

5778

453

20397

Islamic Azad University Harand

18337

20315

8635

5778

454

20407

Qom Institute of Higher Education

15224

21013

8635

5778

455

20410

Kadvs Institute of Higher Education

11259

21745

8635

5778

456

20515

University College of Omran Tosee

15826

21013

8635

5778

457

20532

Islamic Azad University Talesh

20957

20758

8421

5778

458

20573

Islamic Azad University Mamaghan

20800

20008

8635

5778

459

20573

Sepehr Institution of Higher Education

20108

20153

8635

5778

460

20585

Tous Institute of Higher Education

18732

20491

8635

5778

461

20605

Maziar University

21464

20400

8514

5778

462

20623

Islamic Azad University Hadishahr

18132

20663

8635

5778

463

20632

Islamic Azad University International Center for Persian Gulf

16996

20909

8635

5778

464

20689

Ahlulbayt International University

19355

20491

8635

5778

465

20721

Islamic Azad University Natanz

19551

21843

8147

5778

466

20784

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

17483

21461

8514

5778

467

20807

Ghazali University

16738

21176

8635

5778

468

20835

Attar Institute of Higher Education

19333

20663

8635

5778

469

20851

Rahman Sufi Razi Institute for Higher Education

19462

20663

8635

5778

470

20873

Islamic Azad University Tiran

19982

20575

8635

5778

471

20891

Islamic Azad University Salmas

19700

20663

8635

5778

472

20908

Islamic Azad University Zahdshhr

15378

21552

8635

5778

473

20925

Pardisan University

20296

20575

8635

5778

474

20925

Kerman Institute of Higher Education

19892

20663

8635

5778

475

20948

Islamic Azad University Safashahr

20187

21745

8258

5778

476

21014

Islamic Azad University Islamabad West

19672

20828

8635

5778

477

21017

North Institute of Higher Education

14441

21930

8635

5778

478

21048

Javed Institute of Jiroft

14746

21843

8635

5778

479

21066

Ahl al-Bayt University

16421

21552

8635

5778

480

21076

Islamic Azad University Nazarabad

20809

20663

8635

5778

481

21091

Payam Noor University Bijar

20187

20828

8635

5778

482

21102

Mazandaran Institute of Technology

15649

21745

8635

5778

483

21116

Mamasani Higher Education Center

20003

20909

8635

5778

484

21165

Islamic Azad University Zone 2 and 14

14490

22055

8635

5778

485

21190

Payam Noor University Sirjan

16682

21639

8635

5778

486

21202

International University of Iran

20498

20909

8635

5778

487

21224

Mirdamad University of Gorgan

20235

21013

8635

5778

488

21224

Payam Noor University Noshahr

20610

20909

8635

5778

489

21240

Islamic Azad University Bostanabad

11127

22723

8635

5778

490

21256

Islamic Azad University Shadegan

20398

21013

8635

5778

491

21278

Islamic Azad University Jasbi

19184

21256

8635

5778

492

21306

Islamic Azad University Minab

21445

20828

8635

5778

493

21319

Narjes Womens Islamic Seminary

17515

21639

8635

5778

494

21319

Islamic Azad University Mehriz

21156

20909

8635

5778

495

21344

(1) Jami University (Jami Institute of Technology)

14423

22274

8635

5778

496

21352

Islamic Azad University Kangan

20562

21102

8635

5778

497

21365

Khazar Institute of Higher Education

16229

21934

8635

5778

498

21402

Higher Education Center for Cultural Heritage

17018

21843

8635

5778

499

21402

Payam Noor University Sanandaj

19959

21256

8635

5778

500

21411

Islamic Azad University Taybad

17530

21745

8635

5778

501

21421

Payam Noor University Khaf

17594

21745

8635

5778

502

21477

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

16440

22055

8635

5778

503

21484

Islamic Azad University Esfarayen

22433

20828

8635

5778

504

21490

Applied Science Center Gonbad 2

13464

22593

8635

5778

505

21510

Sepahan Institute of Higher Education

17164

21934

8635

5778

506

21565

Tabari Institute of Higher Education

19561

21552

8635

5778

507

21578

Institute for Excellence in Higher Education

19870

21545

8635

5778

508

21630

Tabarestan Institute of Higher Education

18928

21745

8635

5778

509

21652

Amol Higher Educational Institute

20491

21461

8635

5778

510

21666

Islamic Azad University Meymeh

24116

20491

8635

5778

511

21686

(1) Institute for Higher Education Ghiyathoddin Jamshid Kashani

21079

21345

8635

5778

512

21686

Qazvin University of Applied Science & Technology

17018

22167

8635

5778

513

21724

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

25843

18687

8635

5778

514

21734

Islamic Azad University Qeshm International Branch

17280

22167

8635

5778

515

21760

Islamic Azad University Evaz

23985

20663

8635

5778

516

21775

Islamic Azad University Asadabad

20698

21552

8635

5778

517

21809

Islamic Azad University Naghadeh

19918

21745

8635

5778

518

21809

Islamic Azad University Semirom

17164

22274

8635

5778

519

21826

Tehran Non-profit Institute of Higher Education

19492

21843

8635

5778

520

21872

Naser Khosrow Institute of Higher Education

19333

21934

8635

5778

521

21891

Ferdows University

7735

23811

8635

5778

522

21900

Sina University of Kashan

21804

21461

8635

5778

523

21913

Allameh Amini Institute of Higher Education

19064

22055

8635

5778

524

21965

Islamic Azad University Haris

21781

21552

8635

5778

525

21965

Institute for Higher Education Parsian

14339

22944

8635

5778

526

21980

Institute of Technology Allameh Qazvin

20003

21934

8635

5778

527

22005

Shiraz Art University

17280

22487

8635

5778

528

22025

University of Justice

12465

23306

8635

5778

529

22178

Payam Noor University Qazvin

22082

21745

8635

5778

530

22183

Institute of Higher Education Kashan

17094

22723

8635

5778

531

22199

Payam Noor University Oz

22980

21552

8635

5778

532

22228

Kashmar Higher Education Center

17370

22723

8635

5778

533

22248

Jahan Institute of Higher Education

18156

22593

8635

5778

534

22262

Islamic Azad University Zarghan

17559

22723

8635

5778

535

22274

Islamic Azad University Parsian

20074

22274

8635

5778

536

22328

Islamic Azad University Komijan

24285

21256

8635

5778

537

22360

Institute for Higher Education Nahavand

26256

18687

8635

5778

538

22391

Islamic Azad University Roudan

21793

22055

8635

5778

539

22400

Higher Education Complex Agriculture and Animal Husbandry Torbat-e Jam

14045

23426

8635

5778

540

22424

Institute of Higher Education Mazandaran

21046

22274

8635

5778

541

22438

Payam Noor University Bane

22094

22055

8635

5778

542

22526

Payam Noor University Behshahr

20562

22487

8635

5778

543

22587

Institute for Higher Education Golpaygan

15425

23426

8635

5778

544

22587

Kerman Institute of High Education

15425

23426

8635

5778

545

22614

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

22146

22274

8635

5778

546

22637

Institute of Higher Education Eram

23852

21843

8635

5778

547

22643

Islamic Azad University Delijan

23204

22055

8635

5778

548

22675

University College of Daneshvaran

22560

22274

8635

5778

549

22725

Institute of Higher Education Shahrood

22868

22274

8635

5778

550

22725

Aria University of Sciences and Sustainability

14771

23678

8635

5778

551

22755

Islamic Azad University Deylam

23746

22055

8635

5778

552

22759

Jihad Kermanshah University

21555

22593

8635

5778

553

22766

Mehr Institute of Higher Education

23448

22167

8635

5778

554

22801

Marlik Higher Education Institute

23594

22167

8635

5778

555

22830

Hatef University

23345

22274

8635

5778

556

22830

Tech Development Center of Iran

17997

23306

8635

5778

557

22853

Iranian Army Military University of Imam Ali

14867

23811

8635

5778

558

22944

Sari Institute of Higher Education

21021

22944

8635

5778

559

22968

Rudaki Institute of Higher Education

17449

23564

8635

5778

560

23042

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

14388

24055

8635

5778

561

23085

Payam Noor University Reyneh

21367

23057

8635

5778

562

23105

Islamic Azad University Sardasht

24535

22274

8635

5778

563

23115

Islamic Azad University Gerash

24790

22167

8635

5778

564

23157

Nima Institute of Higher Education

21193

23172

8635

5778

565

23223

Sobhesadegh University

17720

23811

8635

5778

566

23241

Payam Noor University Ghaemshahr

20498

23426

8635

5778

567

23287

Islamic Azad University Badrvd

24382

22593

8635

5778

568

23371

Parsa Institute of Higher Education

21377

23426

8635

5778

569

23375

Institute of Higher Education Karoon

18021

23933

8635

5778

570

23536

Ramsar Institute of Higher Education

21896

23564

8635

5778

571

23595

Simia Scientific and Education Center

22927

23426

8635

5778

572

23611

Institute of Higher Education Najafabad

23052

23426

8635

5778

573

23616

Kumesh Higher Education Institute

20134

23933

8635

5778

574

23688

Sana Institute of Higher Education

21506

23811

8635

5778

575

23688

University Elster

12716

24802

8635

5778

576

23730

Kavosh Institute of Higher Education

22560

23678

8635

5778

577

23738

Payam Noor University Zarch

25981

21461

8635

5778

578

23785

National Informatics Centre of Higher Education (DPI College)

24382

23306

8635

5778

579

23858

Khoy University

25843

22055

8635

5778

580

23896

Salman Institute of Higher Education

22235

23933

8635

5778

581

23907

Institute of Training Research and Operational Consultancy for Tourism

21506

24055

8635

5778

582

23993

Iran Center for Management Studies

22059

24055

8635

5778

583

24015

University of Narjes

22207

24055

8635

5778

584

24015

Nour Danesh Institution of Higher Education

21326

24176

8635

5778

585

24137

Institute for Higher Education Ganjnameh

25588

22944

8635

5778

586

24147

Daneshmand Higher Education Institute

15553

24932

8635

5778

587

24147

Alghadir University

23825

23933

8635

5778

588

24283

Zagros University

19521

24666

8635

5778

589

24295

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

19611

24666

8635

5778

590

24327

Payam Noor University Gonbad Kavoos

25981

22487

8635

5778

591

24340

Shahriar Astara Institute of Higher Education

23037

24316

8635

5778

592

24472

Payam Noor University Genaveh

25768

23172

8635

5778

593

24555

Islamic University of Janah

22082

24666

8635

5778

594

24680

Subhan Institute of Higher Education

25843

23426

8635

5778

595

24733

Islamic Azad University of Medical Sciences Qeshm

21276

24932

8635

5778

596

24779

Payam Noor University PolSefid

26256

22944

8635

5778

597

24966

Shiraz Art Institute Honar

22560

25041

8635

5778

598

25164

Islamic Azad University Nahavand

26256

23811

8635

5778

599

25218

East Azarbayjan Islamic Azad University Science and Research

26256

23933

8635

5778

600

25361

Islamic Azad University Minudasht

24411

25297

8635

5778

601

25514

Leather Center University

26256

24541

8635

5778

602

25605

Payam Noor University Hashtrud

25981

24932

8635

5778

603

25647

College for Science Education Applied Aviation Technology Tehran

26256

24802

8635

5778

604

25722

Payam Noor University Gonabad

25588

25407

8635

5778

605

25845

Islamic Azad University Semnan

5651

99999

4513

5778

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «Cornell University»، «University of Oxford»،  «Columbia University New York»، و «Johns Hopkins University»، جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟