یال

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2018Jan)


نگارش   1397/01/17

بر پایۀ ویرایش ژانویۀ نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 218، 600 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام جای گرفته‌اند. «دانشگاه تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 455 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، و شیراز در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات در وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها بهره‌برداری می‌کند. در یک، رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو، رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است. در جدول سه نیز رتبۀ جهانی همۀ مؤسسه‌های ایرانی به همراه رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

68

455

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

94

566

دانشگاه صنعتی شریف

3

101

582

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

176

843

دانشگاه تربیت مدرس

5

183

855

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

197

895

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

204

922

دانشگاه فردوسی مشهد

8

216

963

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9

250

1074

دانشگاه شیراز

10

293

1197

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه تهران

49

931

746

364

دانشگاه علوم پزشکی تهران

67

1161

405

510

دانشگاه صنعتی شریف

716

730

2291

469

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1910

2797

951

435

دانشگاه تربیت مدرس

948

2470

897

559

دانشگاه صنعتی اصفهان

999

2430

1095

602

دانشگاه علم و صنعت ایران

687

2933

1132

553

دانشگاه فردوسی مشهد

74

2105

1523

806

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

202

2649

947

879

دانشگاه شیراز

2039

3277

1517

768

 

 

جدول 3. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

National Rank

World Rank

University

Presence Rank

Impact Rank

Openness Rank

Excellence Rank

1

455

University of Tehran

49

931

746

364

2

566

Tehran University of Medical Sciences

67

1161

405

510

3

582

Sharif University of Technology Tehran

716

730

2291

469

4

843

Amirkabir University of Technology

1910

2797

951

435

5

855

Tarbiat Modares University

948

2470

897

559

6

895

Isfahan University of Technology

999

2430

1095

602

7

922

Iran University of Science & Technology Tehran

687

2933

1132

553

8

963

Ferdowsi University of Mashhad

74

2105

1523

806

9

1074

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

202

2649

947

879

10

1197

Shiraz University

2039

3277

1517

768

11

1239

Shahid Beheshti University

571

3403

1305

886

12

1337

Islamic Azad University Mashhad

3438

768

3638

1766

13

1358

Mashhad University of Medical Sciences

497

3349

1190

1122

14

1373

Shiraz University of Medical Sciences

920

2346

1413

1367

15

1379

Khaje-Nassir-Toosi University of Technology

2022

3899

1605

891

16

1382

University of Tabriz

1688

4785

1744

749

17

1400

Isfahan University of Medical Sciences

517

3754

1161

1099

18

1456

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

678

6364

1625

707

19

1477

Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

603

4124

1532

1086

20

1555

University of Isfahan

1325

4071

1549

1211

21

1626

Payam Noor University

553

3954

2979

1213

22

1758

Bu Ali Sina University Hamedan

1841

5637

1450

1203

23

1814

University of Guilan

2421

5681

1902

1200

24

1826

University of Kashan

2459

6520

1527

1146

25

1959

Iran University of Medical Sciences

268

4996

1757

1750

26

1963

Shahid Bahonar University of Kerman

4720

6350

2076

1241

27

1990

Semnan University

1746

6474

2467

1302

28

2006

Razi University Kermanshah

1606

7899

1785

1204

29

2134

Noshirvani Institute of Technology Babol

3940

9819

1596

1049

30

2175

Urmia University

4624

6852

2130

1517

31

2202

Yazd University

3107

7740

1638

1525

32

2204

University of Mazandaran Babolsar

14329

6907

2019

1432

33

2246

Islamic Azad University South Tehran

3148

7096

3124

1485

34

2265

University of Zanjan

3635

5954

2165

1845

35

2307

Alzahra University (Azzahra University)

1379

5499

2330

2079

36

2331

Kerman University of Medical Sciences

1361

6876

2244

1860

37

2344

Shahid Chamran University of Ahvaz

1434

8275

1921

1684

38

2351

Sahand University of Technology Tabriz

6110

8241

2177

1511

39

2380

Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)

1069

8868

1837

1684

40

2394

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

1018

7497

2169

1922

41

2435

Mazandaran University of Medical Sciences Sari

1431

7708

2212

1913

42

2441

Imam Khomeini International University Qazvin

3686

6894

2630

1922

43

2456

Shahed University

2575

7609

2363

1884

44

2486

Hamedan University of Medical Sciences

1008

6633

2309

2241

45

2493

Yasuj University

4123

10287

2391

1401

46

2505

Kermanshah University of Medical Sciences

1469

6474

2229

2283

47

2509

Islamic Azad University Najafabad

2603

7833

2541

1922

48

2514

Shahrood University of Technology

3214

8948

2278

1741

49

2517

University of Kurdistan Sanandaj

2519

8153

1703

2028

50

2552

University of Sistan and Baluchestan

3258

6341

2968

2207

51

2580

Arak University

4390

7486

2431

2087

52

2592

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

7662

8309

2443

1884

53

2613

Petroleum University of Technology Abadan

6985

8813

3940

1614

54

2628

Shahrekord University

2015

8908

2930

1913

55

2647

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

4701

8471

2617

1996

56

2658

Islamic Azad University Tehran Central Branch

716

7603

2495

2382

57

2658

Islamic Azad University Karaj

4411

8591

2668

1985

58

2661

Baqiyatallah Medical Sciences University

4871

8222

2596

2049

59

2687

University of Mohaghegh Ardabili

2627

9050

2458

2037

60

2751

Shiraz University of Technology

7936

11097

2982

1535

61

2753

Allameh Tabatabai University

1129

5362

2825

2912

62

2756

Islamic Azad University Tabriz

4074

9084

2882

2043

63

2773

Zanjan University of Medical Sciences

1644

6308

2734

2724

64

2877

University of Birjand

4259

8067

2919

2432

65

2982

Urmia University of Medical Sciences

1194

7794

2951

2805

66

3035

Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)

3727

10796

2735

2207

67

3079

Islamic Azad University Kermanshah

2154

9537

4999

2248

68

3104

Iran Polymer and Petrochemical Institute

6440

11743

1802

2207

69

3114

Bushehr University of Medical Sciences

1208

7543

2728

3114

70

3172

Persian Gulf University Bushehr

4642

9734

3519

2541

71

3185

Islamic Azad University Arak

4791

10732

3303

2395

72

3195

Qazvin University of Medical Sciences

892

8879

3125

2982

73

3211

Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch

2164

7849

2175

3265

74

3294

Islamic Azad University Saveh

8999

10753

4621

2270

75

3323

Babol University of Medical Sciences

2281

9084

3211

3066

76

3391

Islamic Azad University Shahreza

7334

11849

3869

2327

77

3406

Ilam University of Medical Sciences

2304

10274

3469

2894

78

3457

Urmia University of Technology

6349

12481

3630

2369

79

3462

University of Zabol

6227

10902

2854

2834

80

3497

Islamic Azad University Tehran North Branch

4204

11355

3820

2710

81

3509

Zahedan University of Medical Sciences

2356

11114

2902

2982

82

3516

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2784

8037

2529

3622

83

3527

Islamic Azad University Shiraz

2955

11264

4143

2757

84

3538

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

11652

11029

3622

2724

85

3563

Islamic Azad University Shahrekord

5594

12644

3454

2573

86

3578

Islamic Azad University Hamedan

5458

10498

4120

2933

87

3594

Islamic Azad University Marvdasht

3223

10425

5539

2805

88

3594

Islamic Azad University Shahrood

8366

12500

4578

2418

89

3598

Damghan University

6183

12283

3595

2650

90

3600

Islamic Azad University Yazd

5188

11903

4195

2662

91

3602

Islamic Azad University Qazvin

4555

9872

9593

1741

92

3605

Shahrekord University of Medical Sciences

1551

10047

9593

1823

93

3609

Ardabil University of Medical Sciences

2939

8445

3298

3574

94

3618

Lorestan University Khorramabad

5109

10064

2644

3300

95

3660

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

6273

6852

2845

3911

96

3685

Islamic Azad University Ayatollah Amoli

7229

12794

3988

2600

97

3726

Qom University of Medical Sciences

2001

9238

4018

3529

98

3730

Islamic Azad University Tehran Shahr Rey

4555

11472

5685

2724

99

3730

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

2830

8125

9593

2339

100

3788

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

4306

11445

3899

3114

101

3819

Islamic Azad University Dezful

5431

12777

4671

2724

102

3819

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

2263

8753

9593

2382

103

3855

Shahrood Medical Science University

4675

11505

3528

3229

104

3868

Aja (Army) University of Medical Sciences

3460

10099

3355

3574

105

3898

Islamic Azad University Eslamshahr

7229

13582

4701

2635

106

3908

Golestan University

8301

10382

3246

3480

107

3927

Islamic Azad University Tonekabon

9364

11903

4387

3035

108

3927

Semnan University of Medical Sciences

2058

12573

3333

3229

109

3996

Islamic Azad University Ahar

6751

12747

5354

2852

110

4011

Kermanshah University of Technology

7496

13488

3587

2982

111

4034

Guilan University of Medical Sciences Rasht

1214

7004

9593

3090

112

4042

Golestan University of Medical Sciences

1520

9547

2923

4063

113

4056

Islamic Azad University Ardabil

12570

14312

4845

2635

114

4064

Arak University of Medical Sciences

1354

8325

9593

2872

115

4073

University of Imam Hossein

3588

9767

5717

3574

116

4083

Islamic Azad University Qom

7882

12627

6101

2872

117

4130

Islamic Azad University Gachsaran

21846

14183

4695

2586

118

4130

Islamic Azad University Zahedan

7193

12199

6446

2959

119

4157

Islamic Azad University Urmia

15292

14033

3946

2894

120

4164

Islamic Azad University Garmsar

6934

12382

6575

2933

121

4195

Birjand University of Medical Sciences

1113

8325

9593

3035

122

4223

Kashan University of Medical Sciences

1940

7917

9593

3090

123

4232

Sabzevar University of Medical Sciences

2353

9592

5026

3911

124

4280

Islamic Azad University Shahr Majlesi

7538

12209

5276

3300

125

4424

Islamic Azad University Varamin

7862

12026

5002

3529

126

4452

Islamic Azad University Quchan

5832

11073

6608

3529

127

4556

Islamic Azad University Sanandaj

10237

11620

5323

3671

128

4571

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

18189

14033

4129

3265

129

4649

Islamic Azad University Rasht

3806

11300

9593

2805

130

4695

Islamic Azad University Bojnourd

5899

11725

6386

3671

131

4763

Islamic Azad University Khomeinishahr

6110

12455

4643

3839

132

4789

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

1467

7355

9593

3780

133

4821

Islamic Azad University Takestan

10660

13246

6531

3412

134

4867

Islamic Azad University Sari

6743

12199

9593

2741

135

4872

Islamic Azad University Parand

12756

13467

4977

3622

136

5013

Islamic Azad University Mahshahr

9237

18226

3294

3168

137

5018

Islamic Azad University Mahabad

13597

13796

5761

3574

138

5026

Islamic Azad University Neishabour

8862

13220

7353

3480

139

5028

Islamic Azad University Zanjan

7964

16499

5382

3229

140

5101

Islamic Azad University Myianeh

8308

12680

5293

3988

141

5109

Islamic Azad University Damavand

7097

14183

6651

3529

142

5152

Rafsanjan University of Medical Sciences

2627

9987

9593

3574

143

5166

Islamic Azad University Lahijan

4908

13001

9593

2912

144

5230

Islamic Azad University Qaemshahr

11882

22337

4259

2270

145

5286

Islamic Azad University Shahre Quods

7298

16998

5685

3300

146

5318

Islamic Azad University Jahrom

10088

14874

3501

3988

147

5324

Islamic Azad University Roudehen

4469

12209

5576

4279

148

5345

Institute for Cognitive Science Studies

12608

12662

6132

3988

149

5382

Islamic Azad University

3940

5430

4100

5777

150

5393

Islamic Azad University Tehran Medical Sciences

8069

10024

5321

4696

151

5393

Islamic Azad University Semnan

11718

4546

4723

5777

152

5421

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

6273

5442

3898

5777

153

5429

Islamic Azad University Sabzevar

5032

10171

6762

4532

154

5534

Islamic Azad University Astara

18034

13343

5972

3911

155

5544

Islamic Azad University Bandar Abbas

8195

10960

6854

4397

156

5575

Islamic Azad University Pardis

9594

4537

5746

5777

157

5688

North Khorasan College of Medical Sciences

1406

11127

9593

3780

158

5715

Islamic Azad University Gorgan

6349

15513

7410

3574

159

5732

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

15292

5160

4773

5777

160

5801

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

2504

7888

3238

5777

161

5890

Islamic Azad University Birjand

13356

14637

5401

4063

162

5908

Islamic Azad University Shabestar

6003

11546

4268

4914

163

5949

Islamic Azad University Khoy

11518

13869

6692

4063

164

5986

University of Applied Science & Technology Tehran

1699

5609

6946

5777

165

6030

Qom University

2310

8540

3480

5777

166

6082

Valiasr University of Rafsanjan

7898

7624

3835

5777

167

6192

Jahrom University of Medical Sciences

3716

10717

9593

4063

168

6427

Islamic Azad University Shoushtar

6777

13660

7003

4397

169

6472

Islamic Azad University Bushehr

7923

12816

8678

4162

170

6526

Ilam University

5659

9410

3432

5777

171

6583

Yasuj University of Medical Sciences

2066

9930

3724

5777

172

6715

Jahrom University

14668

7089

6065

5777

173

6731

Islamic Azad University Omidiyeh

9960

16879

7392

3839

174

6812

(1) Islamic Azad University Azadshahr

14522

15939

8497

3715

175

6819

Islamic Azad University Maragheh

12570

13201

7963

4397

176

6879

Farhangyan University

373

9435

6173

5777

177

6917

Islamic Azad University Tafresh

19256

13121

8583

4162

178

6944

Hormozgan University Bandar Abbas

5130

10207

3819

5777

179

7079

Gonabad University of Medical Sciences

3329

10382

4408

5777

180

7104

Islamic Azad University Sirjan

16438

14975

7864

4162

181

7116

Imam Reza University Mashhad

3278

10546

4329

5777

182

7144

Islamic Azad University Ilam

9919

15732

7756

4162

183

7497

Technical and Vocational university (Shahid Shamsipour University)

243

10785

6264

5777

184

7497

Islamic Azad University Sepidan

21438

15408

6490

4397

185

7624

Islamic Azad University Arsanjan

18851

12900

7771

4696

186

7680

Alborz University of Medical Sciences

1364

11883

4632

5777

187

7779

Islamic Azad University Shirvan

13956

12945

9593

4162

188

7787

University of Science and Culture

5832

10753

5301

5777

189

7791

Islamic Azad University Kerman

6349

11209

4708

5777

190

7865

University of Torbat

7346

9621

6633

5777

191

7903

Islamic Azad University Naein

18551

13637

9593

3988

192

7927

Islamic Azad University Abhar

13298

16499

6221

4532

193

7953

Hamadan University of Technology

10622

11472

4227

5777

194

7974

(3) Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology

9852

12536

2833

5777

195

8085

University of Malayer

5299

12328

3864

5777

196

8153

Azarbaijan University of Tarbiat Moallem

9663

12926

2720

5777

197

8153

Golpayegan University of Technology

12273

10532

5637

5777

198

8286

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

3875

13099

3530

5777

199

8297

Islamic Azad University Noorabad

19335

16229

9593

3622

200

8348

Zabol University of Medical Sciences

5073

12045

4801

5777

201

8481

University of Art Tehran

5798

8196

8759

5777

202

8517

Imam Sadiq University

2327

6511

9593

5777

203

8809

University of Maragheh

6315

14033

2911

5777

204

9030

Islamic Azad University Damghan

10514

12832

4449

5777

205

9088

Islamic Azad University Sarvestan

27100

17355

8791

3671

206

9164

Art University of Isfahan

4738

11436

7024

5777

207

9193

Tabriz Islamic Arts University

9061

11629

6379

5777

208

9202

Kerman Graduate University of Technology

6949

14874

2454

5777

209

9592

Islamic Azad University Aliabad Katul

11923

12226

5983

5777

210

9720

Al Mustafa International University

1231

8510

9593

5777

211

9729

University of Bojnourd

5930

14087

4499

5777

212

9769

Islamic Azad University Mobarakeh

8030

13220

5408

5777

213

10129

Islamic Azad University Babol

8581

12832

6349

5777

214

10219

Shomal University Amol

15839

12900

5697

5777

215

10323

Dezful University of Medical Sciences

4074

14467

5250

5777

216

10403

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

10506

12347

7067

5777

217

10438

Islamic Azad University Falavarjan

13619

14412

4444

5777

218

10568

University of Bonab

6886

15442

4058

5777

219

10577

Chabahar Maritime University

10897

14238

5170

5777

220

10596

Qom University of Technology

6440

15127

4548

5777

221

10765

Fasa Faculty of Medical Sciences

2558

9418

9593

5777

222

10832

Islamic Sciences and Culture Academy

2406

10930

9165

5777

223

10878

Islamic Azad University Maybod

8589

15200

7932

5246

224

10898

Jundi-Shapur University

13232

14504

5098

5777

225

11047

Islamic Azad University Bonab

10036

13139

7113

5777

226

11126

Tafresh University

8147

15698

4470

5777

227

11126

Industrial Management Institute

9161

9084

9593

5777

228

11276

Islamic Azad University Gonabad

20355

15830

9593

4397

229

11314

Islamic Azad University Firoozkooh

6731

13729

7164

5777

230

11332

University of Mehr Alborz

6821

13139

7726

5777

231

11449

Islamic Azad University Kashan

11096

15004

5559

5777

232

11506

Islamic Azad University West Tehran

9536

15221

5564

5777

233

11524

Quchan University of Technology

9414

16342

4210

5777

234

11665

Islamic Azad University Yasuj

11968

13360

9323

5246

235

11719

Institute for Management and Planning Studies

5714

14155

7360

5777

236

11745

Islamic Azad University Khalkhal

11797

18267

7492

4914

237

11838

Islamic Azad University Neyriz

17803

16091

9593

4532

238

11883

Islamic Azad University Parsabad Moghan

14899

14467

6494

5777

239

12053

Birjand University of Technology

15121

16131

4762

5777

240

12064

University of Nishapur

7712

16630

4920

5777

241

12117

Mofid University Qom (Ghom)

6910

10532

9593

5777

242

12219

Iranian Academic Center for Education Culture & Research Mashhad

13431

15127

6456

5777

243

12226

Salman Institute of Higher Education

18804

9652

9593

5777

244

12226

Islamic Azad University Naragh

13240

14365

7235

5777

245

12263

University of Grand Ayatollah Haeri

7787

15581

6524

5777

246

12263

Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences

11483

17355

4015

5777

247

12285

University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects)

4856

10998

9593

5777

248

12316

Arak University of Technology

8154

16743

5211

5777

249

12408

Islamic Azad University Abadan

15094

14341

7360

5777

250

12408

Islamic Azad University Khomain

12722

13201

8417

5777

251

12495

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

8474

17355

4718

5777

252

12533

Islamic Azad University Kazerun

14054

15939

5943

5777

253

12559

(1) Imam Khomeini Education and Research Institute

5212

11345

9593

5777

254

12585

Institute of Higher Education Agriculture

4810

14183

8394

5777

255

12594

Islamic Azad University Tuyserkan

13190

19518

9593

4162

256

12607

Islamic Azad University Masjed Soleiman

12570

15792

6404

5777

257

12679

University of Jiroft

7538

16879

5712

5777

258

12749

Islamic Azad University Marand

15321

15513

6678

5777

259

12848

Fasa University

13240

17166

5098

5777

260

12960

Islamic Azad University Dehaghan

8615

16998

5929

5777

261

12960

University of Gonbad e Qabus

8978

17355

5468

5777

262

13002

Islamic Azad University E Campus

8217

13682

8827

5777

263

13114

Ayatolah Borujerdei University

15065

16879

5673

5777

264

13170

University of Ardakan

14645

17672

4838

5777

265

13225

Islamic Azad University Ashtian

12551

16499

6565

5777

266

13233

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

9824

18317

4563

5777

267

13279

Bagher Aloloum University

3716

12440

9593

5777

268

13312

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

5174

13220

9323

5777

269

13330

Islamic Azad University Chalus

17968

16800

5804

5777

270

13342

Sirjan University of Technology

19291

17267

5091

5777

271

13358

University Bozorgmehr

7662

16587

7051

5777

272

13430

Eyvanekey Institute of Higher Education

10137

15939

7574

5777

273

13457

Nooretouba Virtual University Tehran

11594

11935

9593

5777

274

13488

Buein Zahra Technical University

13522

18182

4799

5777

275

13557

University of Quran and Hadith

3564

12794

9593

5777

276

13668

Islamic Azad University Ahvaz

4390

12816

9593

5777

277

13708

University of Environment Tehran

16564

15063

8117

5777

278

13796

Islamic Azad University Mahdishahr

8922

14843

8759

5777

279

13816

University College of Nabi Akram

6810

15281

8621

5777

280

13888

Islamic Azad University Estahban

8430

21088

9093

4532

281

13941

Hamadan Institute of Higher Education

18138

11967

9593

5777

282

13972

Islamic Azad University Langaroud

10836

18373

5569

5777

283

14029

Khavaran Institute of Higher Education

8970

12854

9593

5777

284

14052

IRIB University

11639

12680

9593

5777

285

14129

Abadan University of Medical Sciences

3258

17166

7949

5777

286

14212

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

6919

15830

8583

5777

287

14229

Payam Noor University Mashhad

7105

14693

9165

5777

288

14241

Iranian Institute of Philosophy

14444

12680

9593

5777

289

14256

Islamic Azad University Noor

12176

17309

7156

5777

290

14343

School of International Relations

16263

12644

9593

5777

291

14373

Institute of Higher Education Shehab

7720

15487

8868

5777

292

14390

Naser Khosrow Institute of Higher Education

21707

12106

9593

5777

293

14405

Civil Aviation Technology College Tehran

9571

13272

9593

5777

294

14443

Shaikhbahai University

9797

13918

9428

5777

295

14510

Islamic Azad University Tehran East Branch

14444

18267

6202

5777

296

14548

University of Lady Fatimah Zahra

6396

13729

9593

5777

297

14682

Islamic Azad University Lenjan Branch

13834

18584

6183

5777

298

14688

Shahreza Higher Education Center

6906

18426

6970

5777

299

14742

Faculty of Science and Applied Telecommunications

13750

13437

9593

5777

300

14806

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

17418

16499

8117

5777

301

14806

Iran Banking Institute

6844

14087

9593

5777

302

14963

International University of Chabahar

19021

13272

9593

5777

303

15005

Islamic Azad University Buinzahra

8359

17166

8394

5777

304

15096

Islamic Azad University Golpayegan

18620

16383

8365

5777

305

15194

Razavi University of Islamic Sciences

4229

14933

9593

5777

306

15222

Islamic Azad University Larestan

12973

14155

9593

5777

307

15298

Imam Khomeini Education and Research Institute

13169

14206

9593

5777

308

15386

Islamic Azad University Fasa

14152

14238

9593

5777

309

15412

Fouman and Shaft Islamic Azad University

16503

18740

6762

5777

310

15412

Islamic Azad University Eghlid

18628

14441

9428

5777

311

15449

Imam Khomeini Education and Research Institute

19699

13748

9593

5777

312

15462

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

10431

15281

9428

5777

313

15513

Torbat Heydarie University of Medical Science

7735

14933

9593

5777

314

15564

Institute of Higher Education Khorasan

8939

20213

6015

5777

315

15668

Soore University

6227

15281

9593

5777

316

15668

Islamic Azad University Ferdows

20298

13963

9593

5777

317

15687

Islamic Azad University Bardsir

11316

14874

9593

5777

318

15699

Islamic Azad University Abarkouh

12273

14816

9593

5777

319

15741

Shariaty Technical College

7582

15254

9593

5777

320

15790

Ashrafi University

8204

15254

9593

5777

321

15831

Kish University

12155

15004

9593

5777

322

15854

Kosar University

13056

19632

6748

5777

323

15892

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

21524

14122

9593

5777

324

15919

Islamic Mazaheb University

8048

15442

9593

5777

325

15938

Islamic Azad University Abadeh

19813

17535

8218

5777

326

15938

Islamic Azad University Firuzabad

15743

14816

9593

5777

327

15953

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

7488

18475

8273

5777

328

15985

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

8675

15487

9593

5777

329

16017

Islamic Azad University Kashmar

20481

17672

8153

5777

330

16041

Islamic Azad University Borujen

18981

19304

9593

4914

331

16150

Islamic Azad Torbat Jaam University

11254

15513

9593

5777

332

16317

Payam Noor University Qom

4509

16342

9593

5777

333

16387

(3) Imam Sadiq University Women Section

7157

16131

9593

5777

334

16468

Islamic Azad University Rafsanjan

15515

15550

9593

5777

335

16494

Islamic Azad University Nevşehir

19567

19304

7261

5777

336

16536

Parseh Higher Education Institute

7845

16229

9593

5777

337

16663

Islamic Azad University Ilkhichi

16604

19045

7949

5777

338

16663

Islamic Azad University Lamerd

12026

16040

9593

5777

339

16673

Tabriz College of Technology

8855

16307

9593

5777

340

16687

(1) Islamic Azad University Khorramabad

13431

21164

6052

5777

341

16711

Bahá'í Institute for Higher Education

24490

16587

8983

5777

342

16729

Islamic Azad University Ardestan

19999

15380

9593

5777

343

16743

Al Mustafa Open University

11109

16229

9593

5777

344

16774

Science and Arts University (Jahad Daneshgahi University Yazd)

17768

19226

7824

5777

345

16826

Supreme National Defense University

7845

16630

9593

5777

346

16988

University of Gonabad

8922

20281

7824

5777

347

17058

Islamic Azad University Borujerd

15601

16272

9593

5777

348

17058

University of Martyr Motahari

7898

16918

9593

5777

349

17227

Islamic Azad University Taft

18770

16161

9593

5777

350

17227

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

12347

16800

9593

5777

351

17256

Islamic Azad University Malayer

14152

16669

9593

5777

352

17270

Islamic Azad University Jouybar

15912

19893

7932

5777

353

17369

Islamic Azad University Germi

17732

19893

7898

5777

354

17369

Islamic Azad University Roudsar and Amlash

20849

20213

7295

5777

355

17417

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

22441

15971

9593

5777

356

17429

Raja University

7173

17455

9593

5777

357

17439

Islamic Azad University Behbahan

21456

16131

9593

5777

358

17439

Velayat University

16438

20932

7122

5777

359

17458

Islamic Azad University Savadkooh

20146

16307

9593

5777

360

17458

Islamic Azad University Zabol

14302

16918

9593

5777

361

17512

Islamic Azad University Darab

19485

16465

9593

5777

362

17620

Imam Reza University

12551

17267

9593

5777

363

17630

Shiraz University of Applied Science & Technology

26714

15221

9593

5777

364

17630

Salman Farsi University of Kazerun

17196

20122

8012

5777

365

17674

Islamic Azad University Ashkezar

18417

16800

9593

5777

366

17674

Islamic Azad University Ramsar

16639

19577

8497

5777

367

17693

Islamic Azad University Boukan

17810

16879

9593

5777

368

17705

Islamic Azad University Hashtgerd

13886

19518

8718

5777

369

17731

Islamic Azad University Saghez

19526

16743

9593

5777

370

17813

(1) Bahar Business School

17639

17032

9593

5777

371

17820

Islamic Kar University

16038

17217

9593

5777

372

17853

Islamic Azad University Izeh

20033

20673

7509

5777

373

17865

University of Culture and Islamic Studies

17366

17115

9593

5777

374

17907

Islamic Azad University Farahan

22991

16499

9593

5777

375

17935

Islamic Azad University Ardakan

21806

16704

9593

5777

376

17935

Islamic Azad University Bandar Anzali

13696

22428

6168

5777

377

17956

Islamic Azad University Torbat e Heydarieh

16244

17355

9593

5777

378

17968

Islamic Azad University Andimeshk

12700

17672

9593

5777

379

17968

Islamic Azad University Byza

23228

21088

6802

5777

380

18011

Payam Noor University Shiraz

27229

14816

9593

5777

381

18085

Islamic Azad University Dolatabad

8794

18079

9593

5777

382

18097

Islamic Azad University Natanz

21781

16918

9593

5777

383

18252

Islamic Azad University Makou

22338

19893

9593

5246

384

18252

Islamic Azad University of Lashenesha Zibakenar Branch

18255

21674

7086

5777

385

18276

Sadra University

15121

17862

9593

5777

386

18318

Quranic School of Education

16155

17825

9593

5777

387

18382

Islamic Azad University Torbat e Heydarieh

14177

22847

6204

5777

388

18559

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

17593

17949

9593

5777

389

18668

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

20053

17862

9593

5777

390

18710

Allame Mohaddes Noori University

9355

18796

9593

5777

391

18751

Islamic Azad University Safashahr

18572

20755

8474

5777

392

18751

Islamic Azad University Zarand

15801

18373

9593

5777

393

18751

Institute of Higher Education Adiban

12551

18638

9593

5777

394

18751

Islamic Azad University Bafgh

16769

18267

9593

5777

395

18783

Islamic Azad University Zarghan

17962

22043

7384

5777

396

18801

Iman Jawad University College

12618

18688

9593

5777

397

18848

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

14011

19226

9428

5777

398

18848

Islamic Azad University Bardaskan

21302

20363

8621

5777

399

18859

Sabz Institute of Higher Education

10414

18915

9593

5777

400

18894

Islamic Azad University Tehran Dental Sciences

13151

18740

9593

5777

401

18907

Islamic Azad University Tehran Branch 34

9495

19045

9593

5777

402

18917

Jihad Amir Kabir University

16125

18530

9593

5777

403

18944

Islamic Azad University Kharg

20146

18182

9593

5777

404

18966

Islamic Azad University Tiran

19335

21241

8218

5777

405

18966

Daneshpajoohan Higher Education Institution

12093

18915

9593

5777

406

18995

Binalud Institute of Higher Education

15801

18638

9593

5777

407

19033

Islamic Azad University Khodabandeh

24467

17725

9593

5777

408

19117

Islamic Azad University Miandoab

25254

17672

9593

5777

409

19145

Foulad Institute of Technology

15839

18796

9593

5777

410

19145

Safahan Institute of Higher Education

8048

19444

9593

5777

411

19220

Institute of Higher Education Zand

14329

19045

9593

5777

412

19354

Islamic Azad University Sarab

24212

19304

9242

5777

413

19365

Rahedanesh Institute of Higher Education

11718

21858

8558

5777

414

19365

Mehrastan University

13278

19304

9593

5777

415

19467

Payam Noor University Tabriz

7209

19893

9593

5777

416

19535

Osool-al-din College

24600

18267

9593

5777

417

19535

Mashhad Institute of Higher Education

11109

19705

9593

5777

418

19563

International University of Iran

19188

18995

9593

5777

419

19584

Alborz Institute of Higher Education

13522

19577

9593

5777

420

19595

Islamic Azad University Aligudarz

17849

19174

9593

5777

421

19595

Islamic Azad University Anar

20693

18856

9593

5777

422

19595

Islamic Azad University Sousangerd

15939

19385

9593

5777

423

19607

Islamic Azad University Doroud

21707

18740

9593

5777

424

19613

Islamic Azad University Mallard

18108

19174

9593

5777

425

19629

Fazel Institute of Higher Education

20598

18915

9593

5777

426

19647

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

12855

19705

9593

5777

427

19647

Islamic Azad University Bandar Gaz

17915

19226

9593

5777

428

19676

(1) Jami University (Jami Institute of Technology)

27450

21241

6779

5777

429

19676

Tabaran Institute of Higher Education

17006

19385

9593

5777

430

19703

Islamic Azad University Beh Shahr

11827

19823

9593

5777

431

19751

Islamic Azad University Rabat Karim

17692

19385

9593

5777

432

19773

Attar Institute of Higher Education

19356

19226

9593

5777

433

19782

Sepehr Institution of Higher Education

18844

19304

9593

5777

434

19782

Islamic Azad University Esfarayen

24532

21584

8172

5777

435

19782

Islamic Azad University Ramhormoz

22353

19518

9428

5777

436

19789

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

22638

18856

9593

5777

437

19843

Bojnuord Institue of Higher Education

11294

20054

9593

5777

438

19895

Islamic Azad University Qeshm

16183

19705

9593

5777

439

19927

Islamic Azad University Ajabshir

18535

19518

9593

5777

440

19968

University Kamal Ol Molk

13932

19966

9593

5777

441

20012

Islamic Azad University Baft

20118

19444

9593

5777

442

20024

University College of Omran Tosee

13834

20054

9593

5777

443

20049

Islamic Azad University Tabas

24772

18796

9593

5777

444

20065

Iranian Business School

20610

19444

9593

5777

445

20125

Ahl al-Bayt University

16706

19893

9593

5777

446

20197

Deylaman Institute of Higher Education

11670

20439

9593

5777

447

20214

Seraj University (Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)

21081

19577

9593

5777

448

20239

Islamic Azad University Osku

22911

19385

9593

5777

449

20239

Institute of Higher Education North Roozbeh

14397

20281

9593

5777

450

20250

College of the Holy Rationalists

17639

19966

9593

5777

451

20257

Qom Institute of Higher Education

13715

20363

9593

5777

452

20257

Islamic Azad University Mahallat

22176

19518

9593

5777

453

20323

Hafez University

12700

20510

9593

5777

454

20352

Islamic Azad University Harand

16973

22133

8791

5777

455

20393

Lamei University

19274

19966

9593

5777

456

20427

Tabari Institute of Higher Education

18240

20122

9593

5777

457

20486

Islamic Azad University Qaen

22168

19778

9593

5777

458

20554

Maziar University

22186

20439

9428

5777

459

20567

Khazar Institute of Higher Education

15939

20510

9593

5777

460

20584

Islamic Azad University Shahr e Babak

16898

20439

9593

5777

461

20613

Tous Institute of Higher Education

17277

20439

9593

5777

462

20613

Mamasani Higher Education Center

20224

20122

9593

5777

463

20626

North Institute of Higher Education

10553

21011

9593

5777

464

20670

Islamic Azad University Dashtestan

13715

20842

9593

5777

465

20681

Ahlulbayt International University

18212

20439

9593

5777

466

20755

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

17411

20595

9593

5777

467

20782

Islamic Azad University Dehloran

20018

20363

9593

5777

468

20782

University of Garmsar

16927

20673

9593

5777

469

20835

Higher Education Center for Cultural Heritage

15939

20842

9593

5777

470

20850

Tech Development Center of Iran

18520

20595

9593

5777

471

20880

Ferdows University

14496

21011

9593

5777

472

20891

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

15601

20932

9593

5777

473

20891

Rahman Sufi Razi Institute for Higher Education

16470

20842

9593

5777

474

20904

Islamic Azad University Talesh

21017

21674

9165

5777

475

20945

Targah University Jihad

15349

21011

9593

5777

476

20965

Institute of Higher Education Eram

24043

20054

9593

5777

477

21004

Kowsar University

16069

21011

9593

5777

478

21043

University of Justice

9899

21514

9593

5777

479

21043

Kerman Institute of Higher Education

19079

20755

9593

5777

480

21092

Tehran Non-profit Institute of Higher Education

17897

20932

9593

5777

481

21092

Islamic Azad University Hadishahr

16183

21088

9593

5777

482

21145

Shiraz Art University

16802

21088

9593

5777

483

21204

Mirdamad University of Gorgan

20734

20755

9593

5777

484

21204

Payam Noor University Noshahr

21452

20673

9593

5777

485

21204

Sepahan Institute of Higher Education

13556

21411

9593

5777

486

21219

Islamic Azad University Meshkin Shahr

20924

20755

9593

5777

487

21242

Islamic Azad University Iranshahr

22595

20595

9593

5777

488

21248

Kerman Institute of High Education

9237

21757

9593

5777

489

21367

Javed Institute of Jiroft

13813

21584

9593

5777

490

21367

Hadaf Institute of Higher Education

25951

20122

9593

5777

491

21367

Islamic Azad University Bostanabad

13855

21584

9593

5777

492

21388

Roozbeh Institute of Higher Education

17232

21334

9593

5777

493

21418

Mazandaran Institute of Technology

15743

21514

9593

5777

494

21440

Amol Higher Educational Institute

19766

21164

9593

5777

495

21470

Payam Noor University Taybad

10219

21951

9593

5777

496

21470

Islamic Azad University Jasbi

21666

21011

9593

5777

497

21486

Institute of Higher Education West of Ilam

17654

21411

9593

5777

498

21486

Islamic Azad University International Center for Persian Gulf

19425

21241

9593

5777

499

21493

Islamic Azad University Mamaghan

20441

21164

9593

5777

500

21504

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

22648

20932

9593

5777

501

21561

Institute for Higher Education Parsian

13215

21858

9593

5777

502

21595

Islamic Azad University Salmas

21499

21164

9593

5777

503

21648

Kadvs Institute of Higher Education

11945

22043

9593

5777

504

21654

Islamic Azad University Nazarabad

20954

22637

9093

5777

505

21654

Institute of Higher Education Mazandaran

21462

21241

9593

5777

506

21676

Faran Institute of Higher Education

23609

21011

9593

5777

507

21710

Islamic Azad University Islamabad West

20368

21411

9593

5777

508

21719

Islamic Azad University Meymeh

24021

21011

9593

5777

509

21719

Islamic Azad University Natanz

24848

22542

8932

5777

510

21761

Tabarestan Institute of Higher Education

18266

21674

9593

5777

511

21783

Ghazali University

22724

21241

9593

5777

512

21783

Islamic Azad University Qeshm International Branch

19397

21584

9593

5777

513

21783

Kashmar Higher Education Center

17456

21757

9593

5777

514

21809

University of Applied Science & Technology Malayer

26784

20281

9593

5777

515

21825

Higher Education Complex Agriculture and Animal Husbandry Torbat-e Jam

8753

22428

9593

5777

516

21863

Islamic Azad University Gonbad Kavoos

21237

21514

9593

5777

517

21888

Payam Noor University Behshahr

19799

21674

9593

5777

518

21899

Institute of Higher Education Shahrood

23120

21334

9593

5777

519

21927

Islamic Azad University Zahdshhr

13556

22231

9593

5777

520

22003

Payam Noor University Bijar

24902

21164

9593

5777

521

22003

Islamic Azad University Taybad

16973

22043

9593

5777

522

22059

Jihad Kermanshah University

25951

21011

9593

5777

523

22084

Pardisan University

21781

21674

9593

5777

524

22170

Sina University of Kashan

21781

21757

9593

5777

525

22191

Islamic Azad University Zone 2 and 14

18142

22133

9593

5777

526

22191

Narjes Womens Islamic Seminary

19188

22043

9593

5777

527

22212

Institute of Technology Allameh Qazvin

21266

21858

9593

5777

528

22314

University Elster

16306

22428

9593

5777

529

22314

Marlik Higher Education Institute

21545

21951

9593

5777

530

22328

Payam Noor University Oz

22516

21858

9593

5777

531

22352

Islamic Azad University Kangan

21977

21951

9593

5777

532

22376

Hatef University

23686

21757

9593

5777

533

22439

Payam Noor University Sirjan

22621

21951

9593

5777

534

22439

Islamic Azad University Mehriz

22658

21951

9593

5777

535

22449

Jahan Institute of Higher Education

19952

22231

9593

5777

536

22459

Mizan Institute of Higher Education

24191

21757

9593

5777

537

22470

Islamic Azad University Asadabad

18056

22428

9593

5777

538

22491

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

24953

21674

9593

5777

539

22491

Islamic Azad University Evaz

24978

21674

9593

5777

540

22491

Islamic Azad University Minab

23088

21951

9593

5777

541

22506

Subhan Institute of Higher Education

18347

22428

9593

5777

542

22521

Allameh Amini Institute of Higher Education

21707

22133

9593

5777

543

22542

Kavosh Institute of Higher Education

22893

22043

9593

5777

544

22549

University College of Daneshvaran

22975

22043

9593

5777

545

22569

Islamic Azad University Roudan

21438

22231

9593

5777

546

22591

Islamic Azad University Semirom

16069

22743

9593

5777

547

22632

Islamic Azad University Delijan

24405

21951

9593

5777

548

22728

National Informatics Centre of Higher Education (DPI College)

25235

21951

9593

5777

549

22750

Islamic Azad University Komijan

25367

21951

9593

5777

550

22750

(1) Institute for Higher Education Ghiyathoddin Jamshid Kashani

21816

22428

9593

5777

551

22779

Islamic Azad University Shadegan

22176

22428

9593

5777

552

22804

Sobhesadegh University

18189

22847

9593

5777

553

22816

Payam Noor University Reyneh

24802

22133

9593

5777

554

22832

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

14352

23193

9593

5777

555

22854

Islamic Azad University Haris

23102

22428

9593

5777

556

22864

Payam Noor University Khaf

19051

22847

9593

5777

557

22905

Iranian Army Military University of Imam Ali

18222

22958

9593

5777

558

23035

Islamic Azad University Naghadeh

21062

22847

9593

5777

559

23133

Parsa Institute of Higher Education

23277

22743

9593

5777

560

23158

Institute of Training Research and Operational Consultancy for Tourism

21574

22958

9593

5777

561

23177

Institute of Higher Education Kashan

16470

23417

9593

5777

562

23253

Sari Institute of Higher Education

21883

23075

9593

5777

563

23337

Islamic Azad University Deylam

23686

22958

9593

5777

564

23361

Ramsar Institute of Higher Education

20719

23299

9593

5777

565

23408

Payam Noor University Genaveh

26584

22428

9593

5777

566

23526

Islamic Azad University Hashtroud

23818

23193

9593

5777

567

23599

Islamic Azad University Sardasht

25719

22958

9593

5777

568

23607

Nima Institute of Higher Education

22673

23417

9593

5777

569

23636

Islamic Azad University Parsian

21806

23518

9593

5777

570

23641

Institute for Higher Education Golpaygan

13750

24134

9593

5777

571

23649

Aria University of Sciences and Sustainability

13834

24134

9593

5777

572

23663

Zagros University

19492

23775

9593

5777

573

23663

Iran Center for Management Studies

22155

23518

9593

5777

574

23673

Qazvin University of Applied Science & Technology

22253

23518

9593

5777

575

23699

Institute for Higher Education Ganjnameh

25765

23075

9593

5777

576

23731

Institute of Higher Education Karoon

17157

24005

9593

5777

577

23781

Al Mustafa Open University

14264

24254

9593

5777

578

23788

Kumesh Higher Education Institute

21177

23775

9593

5777

579

23835

Shahriar Astara Institute of Higher Education

24002

23518

9593

5777

580

23856

Rudaki Institute of Higher Education

24147

23518

9593

5777

581

23944

Institute of Higher Education Najafabad

23986

23640

9593

5777

582

23950

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

20266

24005

9593

5777

583

23997

Islamic Azad University Gerash

25795

23417

9593

5777

584

24006

Alghadir University

19567

24134

9593

5777

585

24033

Sana Institute of Higher Education

21499

24005

9593

5777

586

24253

Mehr Institute of Higher Education

27450

22542

9593

5777

587

24352

Islamic Azad University Badrvd

24902

24005

9593

5777

588

24384

Institute for Excellence in Higher Education

15839

24742

9593

5777

589

24441

Ghadr Institution of Higher Education

23657

24254

9593

5777

590

24520

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

9695

25829

9035

5777

591

24634

University of Narjes

23257

24496

9593

5777

592

24833

Islamic University of Janah

22874

24742

9593

5777

593

25261

Shiraz Art Institute Honar

22471

25221

9593

5777

594

25459

Islamic Azad University Karaj

22119

25473

9593

5777

595

25551

Islamic Azad University Minudasht

25206

25355

9593

5777

596

25610

Nour Danesh Institution of Higher Education

22893

25596

9593

5777

597

25853

Institute of Higher Education Salman

27100

25221

9593

5777

598

25932

Islamic Azad University of Medical Sciences Qeshm

26001

25720

9593

5777

599

25975

Payam Noor University Gonabad

27032

25473

9593

5777

600

26721

Bahar University (Institute of Higher Education)

22132

26748

9593

5777

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Washington»، «University of Michigan»، «University of Oxford»، «Cornell University»، «Columbia University New York»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی وب دانشگاه‌ها و کالج‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»
کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسۀ مؤسسه‌های با کیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسۀ مناسب برای تحصیل نخستین هدف این نظام است. این نظام رتبه‌بندی بیشتر به دنبال سنجش جهانی‌شدن مؤسسه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟