یال

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2018Jul)


نگارش   1397/06/11

بر پایۀ ویرایش جولای نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2018 میلادی، 607 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام جای گرفته‌اند. «دانشگاه تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 390 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، و «شهید بهشتی» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات در وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها بهره‌برداری می‌کند. در یک، رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو، رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است. در جدول سه نیز رتبۀ جهانی همۀ مؤسسه‌های ایرانی به همراه رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

390

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

557

دانشگاه صنعتی شریف

3

596

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

787

دانشگاه تربیت مدرس

5

854

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6

922

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

935

دانشگاه علم و صنعت ایران

8

952

دانشگاه فردوسی مشهد

9

992

دانشگاه شهید بهشتی

10

1205

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه تهران

90

729

625

327

دانشگاه علوم پزشکی تهران

205

1288

407

445

دانشگاه صنعتی شریف

838

734

2344

491

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1793

2234

886

474

دانشگاه تربیت مدرس

601

2580

864

568

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

211

2245

920

790

دانشگاه صنعتی اصفهان

896

2871

1047

601

دانشگاه علم و صنعت ایران

743

3118

1100

589

دانشگاه فردوسی مشهد

203

2300

1570

810

دانشگاه شهید بهشتی

348

3288

1109

912

 

 

جدول 3. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

National ranking

World Rank

University

Presence Rank

Impact Rank

Openness Rank

Excellence Rank

1

390

University of Tehran

90

729

625

327

2

557

Tehran University of Medical Sciences

205

1288

407

445

3

596

Sharif University of Technology Tehran

838

734

2344

491

4

787

Amirkabir University of Technology

1793

2234

886

474

5

854

Tarbiat Modares University

601

2580

864

568

6

922

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

211

2245

920

790

7

935

Isfahan University of Technology

896

2871

1047

601

8

952

Iran University of Science & Technology Tehran

743

3118

1100

589

9

992

Ferdowsi University of Mashhad

203

2300

1570

810

10

1205

Shahid Beheshti University

348

3288

1109

912

11

1238

Shiraz University

1819

3469

1518

805

12

1276

Mashhad University of Medical Sciences

409

3461

1119

971

13

1364

University of Tabriz

1519

4926

1233

750

14

1373

Shiraz University of Medical Sciences

832

2641

1401

1308

15

1389

Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

338

4398

1403

917

16

1401

Isfahan University of Medical Sciences

555

3929

1104

1058

17

1403

Khaje-Nassir-Toosi University of Technology

1808

4136

1620

891

18

1453

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

859

6191

1779

672

19

1462

Islamic Azad University Mashhad

3461

1187

3623

1759

20

1571

University of Isfahan

1195

4238

1448

1164

21

1623

Payam Noor University

501

4098

2887

1153

22

1694

Iran University of Medical Sciences

213

4756

1715

1319

23

1839

Bu Ali Sina University Hamedan

1660

6010

1439

1240

24

1842

University of Guilan

2257

5961

1893

1144

25

1848

University of Kashan

2032

6752

1513

1090

26

1953

Semnan University

1695

6455

2468

1189

27

2089

Shahid Chamran University of Ahvaz

1107

5611

2327

1608

28

2102

Razi University Kermanshah

2124

8243

1688

1174

29

2125

Shahid Bahonar University of Kerman

4174

7028

2079

1328

30

2181

University of Mazandaran Babolsar

1575

7186

2083

1438

31

2235

Noshirvani Institute of Technology Babol

4495

10069

1582

998

32

2272

Urmia University

4174

6935

2422

1491

33

2294

Kermanshah University of Medical Sciences

1302

6421

2064

1795

34

2309

Yazd University

2970

7973

1632

1512

35

2337

Alzahra University (Azzahra University)

1136

5679

2390

1995

36

2344

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

1499

7855

2105

1555

37

2359

University of Zanjan

3744

6666

2169

1732

38

2368

Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)

581

8278

1807

1617

39

2383

Mazandaran University of Medical Sciences Sari

1322

7428

2178

1710

40

2389

Islamic Azad University South Tehran

3044

7461

3169

1512

41

2418

Kerman University of Medical Sciences

1322

7180

2131

1825

42

2444

Hamedan University of Medical Sciences

855

6410

2318

2030

43

2444

Imam Khomeini International University Qazvin

3675

6888

2567

1776

44

2476

Sahand University of Technology Tabriz

6562

8363

2348

1487

45

2482

Islamic Azad University Najafabad

943

8226

2392

1699

46

2553

University of Kurdistan Sanandaj

1765

7985

1687

1929

47

2557

Baqiyatallah Medical Sciences University

7031

8266

2309

1638

48

2607

Islamic Azad University Tehran Central Branch

1851

8032

2490

1892

49

2612

Yasuj University

3519

9918

2371

1470

50

2632

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

1437

5638

2843

2444

51

2650

University of Sistan and Baluchestan

2927

6497

2582

2244

52

2658

Shahrood University of Technology

2632

8962

2224

1773

53

2668

Shahed University

1915

7657

2380

2080

54

2714

Shahrekord University

2453

8806

2634

1844

55

2721

Shahrekord University of Medical Sciences

2197

9321

3235

1682

56

2741

Petroleum University of Technology Abadan

6642

8797

3815

1643

57

2755

University of Mohaghegh Ardabili

2445

8958

2415

1910

58

2762

Arak University

4849

7901

2590

2072

59

2769

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

7601

8380

2245

1987

60

2776

Zanjan University of Medical Sciences

1580

6229

2804

2558

61

2798

Islamic Azad University Karaj

3710

8452

2677

2041

62

2814

Allameh Tabatabai University

1056

5174

2889

2938

63

2816

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

2908

8053

3104

2116

64

2847

Islamic Azad University Tabriz

3710

9251

2810

1923

65

2852

Shiraz University of Technology

9633

10828

2627

1538

66

2863

Qom University

2289

8544

3498

2067

67

2908

Urmia University of Medical Sciences

1038

7262

3115

2574

68

2915

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

1510

7207

2647

2625

69

2941

Islamic Azad University Qazvin

4294

10030

3988

1773

70

2948

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

2319

8413

4067

2182

71

2954

University of Birjand

3510

8039

2960

2413

72

2995

Guilan University of Medical Sciences Rasht

959

7056

2867

2851

73

3001

Bushehr University of Medical Sciences

1056

7953

2794

2654

74

3014

Kashan University of Medical Sciences

1608

7603

3296

2654

75

3050

Ilam University

4744

9159

3344

2226

76

3110

Persian Gulf University Bushehr

5435

9768

2891

2244

77

3155

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

11458

10908

3311

1916

78

3167

Arak University of Medical Sciences

1603

8469

3482

2676

79

3202

Islamic Azad University Kermanshah

2202

9989

5101

2122

80

3206

Islamic Azad University Arak

4628

11080

3248

2072

81

3206

Birjand University of Medical Sciences

1238

8142

3365

2872

82

3209

Shahrood Medical Science University

4440

6914

3585

3031

83

3259

Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)

4241

10967

2770

2273

84

3307

(3) Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology

9077

11854

2759

2072

85

3310

Lorestan University Khorramabad

3962

10250

2712

2558

86

3315

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3097

8152

2422

3143

87

3349

Qom University of Medical Sciences

1600

8605

4267

2851

88

3364

Ilam University of Medical Sciences

1948

9767

3514

2685

89

3401

Islamic Azad University Tehran North Branch

3438

11311

3999

2273

90

3401

Zahedan University of Medical Sciences

1601

11309

2852

2528

91

3438

Qazvin University of Medical Sciences

725

9225

3284

3075

92

3464

Babol University of Medical Sciences

1795

9173

2938

3118

93

3490

Valiasr University of Rafsanjan

7343

8468

4010

3031

94

3532

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

2224

7988

3289

3472

95

3550

Islamic Azad University Isfahan Khorasgan

2133

8175

2055

3644

96

3635

Urmia University of Technology

7491

12658

3735

2299

97

3651

Golestan University

8360

10445

3116

2938

98

3664

Ardabil University of Medical Sciences

2319

8588

3295

3546

99

3679

Islamic Azad University Shahrekord

6044

12593

3046

2528

100

3696

Islamic Azad University Shiraz

4643

11752

4354

2584

101

3699

Islamic Azad University Rasht

3652

10981

3286

2961

102

3711

University of Zabol

5894

11165

2903

2938

103

3714

Islamic Azad University Marvdasht

2818

10327

4724

2961

104

3724

Yasuj University of Medical Sciences

1638

9302

3755

3435

105

3730

Islamic Azad University Shahreza

7254

11951

3806

2614

106

3776

University of Imam Hossein

5069

9718

5273

3051

107

3780

Islamic Azad University Hamedan

6107

10760

4397

2915

108

3833

Islamic Azad University Saveh

7210

11075

4879

2808

109

3853

Islamic Azad University Tehran Shahr Rey

4760

12106

6024

2481

110

3865

Islamic Azad University Yazd

4960

12045

4414

2775

111

3870

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

5304

6934

2948

4183

112

3870

Islamic Azad University Sari

7199

12429

5032

2558

113

3886

Damghan University

6168

12090

3632

2872

114

3888

Islamic Azad University Shahrood

7725

12445

5042

2574

115

3890

Golestan University of Medical Sciences

1187

9308

2779

3846

116

3914

Rafsanjan University of Medical Sciences

2416

9608

2826

3767

117

3918

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

3292

16262

3283

2137

118

3961

Fasa Faculty of Medical Sciences

2266

9715

4182

3644

119

3962

Aja (Army) University of Medical Sciences

2095

10668

3480

3546

120

3965

Islamic Azad University Lahijan

4774

14053

3298

2654

121

3986

Islamic Azad University Ayatollah Amoli

8684

12735

4110

2796

122

4004

Zabol University of Medical Sciences

5323

11930

4816

2981

123

4017

Sabzevar University of Medical Sciences

2284

9210

5274

3685

124

4062

University of Science and Culture

6600

10216

5804

3301

125

4098

North Khorasan College of Medical Sciences

1085

10161

5017

3685

126

4102

Kermanshah University of Technology

5357

13952

3705

2808

127

4114

Islamic Azad University Khomeinishahr

4960

12606

4765

2999

128

4190

Islamic Azad University Ahar

6316

12739

5561

2938

129

4220

Islamic Azad University Islamshahr

5859

13787

4593

2915

130

4234

Islamic Azad University Urmia

14381

13713

3998

2915

131

4251

Islamic Azad University Dezful

5642

12940

5001

3092

132

4284

Islamic Azad University Gachsaran

22211

13967

4808

2654

133

4301

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

3498

10777

3449

3957

134

4374

Islamic Azad University Semnan

11435

1326

4986

6007

135

4449

Islamic Azad University Tonekabon

11073

13192

4595

3323

136

4473

Islamic Azad University Ardabil

12423

14645

5119

2938

137

4498

Islamic Azad University Shahr Majlesi

8039

12404

5571

3472

138

4506

Islamic Azad University Qom

7043

12997

6561

3191

139

4513

Islamic Azad University Garmsar

5002

12152

7138

3323

140

4513

Jahrom University of Medical Sciences

3590

10508

4786

4120

141

4647

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

13966

13923

4105

3472

142

4660

Islamic Azad University Zahedan

6999

12349

6817

3512

143

4682

Islamic Azad University Sanandaj

9040

11989

5611

3767

144

4700

Islamic Azad University Varamin

9406

12220

5208

3804

145

4756

Islamic Azad University Neishabour

8113

13979

7019

3219

146

5025

Islamic Azad University Takestan

11916

13322

6912

3685

147

5124

Islamic Azad University Parand

13202

14046

5353

3846

148

5156

Islamic Azad University Bandar Abbas

5587

10936

7414

4310

149

5256

Islamic Azad University Quchan

10286

11360

6344

4387

150

5305

Islamic Azad University Shahre Quods

8210

17728

5500

3265

151

5305

Islamic Azad University Damavand

6695

14658

6839

3767

152

5308

Islamic Azad University Zanjan

10953

17303

5565

3323

153

5326

Islamic Azad University Tehran Medical Sciences

8756

10398

5390

4751

154

5344

Islamic Azad University Qaemshahr

14619

22725

4451

2200

155

5389

Institute for Cognitive Science Studies

12975

13325

6253

4120

156

5443

Islamic Azad University Roudehen

4254

12718

5550

4458

157

5546

Islamic Azad University Gorgan

6316

15452

7827

3644

158

5562

Islamic Azad University Mahshahr

11947

18846

3335

3546

159

5565

Islamic Azad University Bojnourd

5971

11980

6982

4458

160

5576

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

9730

3521

7132

6007

161

5608

Islamic Azad University Bushehr

8081

12881

9182

3911

162

5620

Islamic Azad University

2445

5565

4269

6007

163

5672

Islamic Azad University Myianeh

7365

12845

5493

4547

164

5678

Islamic Azad University Sabzevar

5094

10611

7270

4751

165

5742

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

5934

5694

4157

6007

166

5766

Islamic Azad University Mahabad

15065

13766

6483

4249

167

5861

Islamic Azad University Astara

18171

13573

6400

4310

168

5861

Islamic Azad University Birjand

13456

15232

5670

4183

169

6189

Islamic Azad University Shabestar

4128

11531

4539

5275

170

6234

University of Applied Science & Technology Tehran

1012

5715

7644

6007

171

6281

Islamic Azad University Jahrom

10144

15626

3634

4649

172

6391

Islamic Azad University Pardis

11964

6266

5911

6007

173

6458

Islamic Azad University Khoy

11511

15003

7358

4387

174

6724

Islamic Azad University Omidiyeh

7353

17164

8089

4075

175

7110

Islamic Azad University Maragheh

13158

13128

7947

4894

176

7146

Iran Polymer and Petrochemical Institute

5894

11257

1793

6007

177

7203

Islamic Azad University Shoushtar

6316

13476

7138

5050

178

7244

Hormozgan University Bandar Abbas

5041

10249

3765

6007

179

7312

Gonabad University of Medical Sciences

1931

10514

4335

6007

180

7371

(1) Islamic Azad University Azadshahr

13890

16948

9135

4120

181

7406

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

16936

8927

5136

6007

182

7466

Farhangyan University

558

9966

6200

6007

183

7549

Imam Reza University Mashhad

3680

10558

4572

6007

184

7549

Islamic Azad University Sirjan

16329

14850

8516

4649

185

7597

Islamic Azad University Sepidan

21302

15168

7035

4751

186

7654

Imam Sadiq University

2459

6413

9944

6007

187

7947

Islamic Azad University Abhar

14402

16768

6661

4751

188

7973

Islamic Azad University Ilam

9458

15381

8670

4751

189

8118

Jahrom University

24913

8448

6802

6007

190

8180

Semnan University of Medical Sciences

1903

12753

3332

6007

191

8209

University of Art Tehran

6818

8275

8813

6007

192

8220

Islamic Azad University Sarvestan

27507

17640

8697

4014

193

8238

Technical and Vocational university (Shahid Shamsipour University)

1934

10829

6458

6007

194

8332

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

4730

12446

3468

6007

195

8363

Islamic Azad University Noorabad

18610

15848

10778

4014

196

8385

Islamic Azad University Kerman

5461

11516

4946

6007

197

8393

Alborz University of Medical Sciences

1170

12224

4874

6007

198

8468

Islamic Azad University Tafresh

19797

13418

9640

4894

199

8631

University of Torbat Heydarieh

7184

10843

6285

6007

200

8708

University of Malayer

5357

12664

3955

6007

201

8820

Islamic Azad University Yasuj

9755

13727

10182

4894

202

9085

Hamadan University of Technology

11561

12639

4293

6007

203

9112

Islamic Azad University Ahvaz

4911

13421

3879

6007

204

9206

Islamic Azad University Shirvan

16840

13037

10778

4751

205

9467

University of Bojnourd

5221

13326

4694

6007

206

9522

University of Maragheh

10286

14200

2980

6007

207

9573

Art University of Isfahan

4192

11824

7137

6007

208

9610

Islamic Azad University Damghan

6076

13448

4692

6007

209

9769

Tabriz Islamic Arts University

8399

11959

6798

6007

210

9920

Islamic Azad University Khalkhal

10930

17910

8112

4894

211

9920

Islamic Azad University Arsanjan

18933

13000

8497

5561

212

10007

Kerman Graduate University of Technology

5560

15627

2386

6007

213

10007

Islamic Azad University Mobarakeh

8671

13050

5744

6007

214

10017

Islamic Azad University Aliabad Katul

10274

12230

6728

6007

215

10079

Al Mustafa International University

1077

8280

10778

6007

216

10129

Islamic Azad University Naein

18918

14121

10778

4751

217

10393

Islamic Azad University Abadan

16264

11455

7947

6007

218

10498

Golpayegan University of Technology

12018

13414

5895

6007

219

10498

Islamic Azad University Babol

8210

13276

6411

6007

220

10556

Islamic Azad University Firoozkooh

8020

13664

5981

6007

221

10640

Shomal University Amol

16174

13175

6111

6007

222

10647

Neyshabur University of Medical Sciences

3085

14438

5786

6007

223

10647

Islamic Azad University Falavarjan

11399

14544

4713

6007

224

10667

Qom University of Technology

8639

14728

4742

6007

225

10681

University of Bonab

7184

15214

4213

6007

226

10875

Islamic Azad University Bonab

10429

12949

7404

6007

227

10929

Islamic Sciences and Culture Academy

1761

9239

10778

6007

228

11031

Islamic Azad University Gonabad

21592

16482

10778

4547

229

11044

Dezful University of Medical Sciences

4423

15040

5538

6007

230

11179

Institute for Management and Planning Studies

5560

13393

7765

6007

231

11233

Tafresh University

6865

15664

4731

6007

232

11323

Industrial Management Institute

5357

9222

10778

6007

233

11341

Islamic Azad University Kashan

11778

14608

5979

6007

234

11375

Islamic Azad University Maybod

9318

15491

8756

5561

235

11484

Jundi-Shapur University

12989

15135

5417

6007

236

11684

Quchan University of Technology

6408

16451

4534

6007

237

11697

Islamic Azad University Tuyserkan

12745

18531

10778

4458

238

11796

University of Nishapur

9303

15927

5213

6007

239

11846

Islamic Azad University West Tehran

8674

15540

5924

6007

240

11846

Torbat Heydarie University of Medical Science

7189

15742

5723

6007

241

11966

University of Mehr Alborz

5971

13860

8395

6007

242

11995

Civil Aviation Technology College Tehran

10035

13378

8670

6007

243

12075

Iranian Academic Center for Education Culture & Research Mashhad

9439

15453

6396

6007

244

12373

Mofid University Qom (Ghom)

6281

10542

10778

6007

245

12397

Islamic Azad University Masjed Soleiman

13828

15282

6839

6007

246

12412

Birjand University of Technology

16840

16424

4990

6007

247

12479

University of Gonbad e Qabus

8674

16805

5395

6007

248

12490

Islamic Azad University Neyriz

18426

17490

10778

4751

249

12607

Sirjan University of Technology

5166

17264

5330

6007

250

12625

Islamic Azad University Marand

14533

15171

7303

6007

251

12685

University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects)

3906

11135

10778

6007

252

12696

Islamic Azad University Chalus

18019

16282

5556

6007

253

12754

Fasa University

13543

16641

5680

6007

254

12798

Islamic Azad University Kazerun

13507

16191

6371

6007

255

12843

Islamic Azad University Khomain

12623

13635

9284

6007

256

12892

Ayatolah Borujerdei University

17263

16321

6010

6007

257

12903

Islamic Azad University Naragh

12757

15121

7978

6007

258

12986

Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences

12872

18065

4158

6007

259

13211

Arak University of Technology

8410

17755

5491

6007

260

13249

Imam Khomeini Education and Research Institute

4669

11825

10778

6007

261

13259

Institute of Higher Education Agriculture

4139

14010

9887

6007

262

13319

University College of Nabi Akram

6281

14911

9205

6007

263

13393

Islamic Azad University Parsabad Moghan

23442

15699

7065

6007

264

13402

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

4718

12981

10475

6007

265

13418

University of Jiroft

7647

17959

5657

6007

266

13474

Eyvanekey Institute of Higher Education

11890

15768

8226

6007

267

13492

Islamic Azad University Dehaghan

8275

17540

6344

6007

268

13565

Islamic Azad University E Campus

6518

14222

9855

6007

269

13691

Bagher Aloloum University

3868

12501

10778

6007

270

13782

Islamic Azad University Tehran Dental Sciences

13707

18596

4933

6007

271

13796

Islamic Azad University Ashtian

15583

16941

7075

6007

272

13827

Islamic Azad University Borujerd

16801

16797

7221

6007

273

13838

University of Ardakan

14418

18428

5192

6007

274

13838

University of Environment Tehran

16174

15178

8988

6007

275

13858

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

19619

12765

10365

6007

276

13877

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

8200

19083

4860

6007

277

13926

Salman Institute of Higher Education

19203

11677

10778

6007

278

13942

Khavaran Institute of Higher Education

7418

13487

10475

6007

279

13965

Islamic Azad University Darab

20693

15537

8491

6007

280

14046

School of International Relations

8230

12579

10778

6007

281

14063

Payam Noor University Mashhad

9722

15235

9574

6007

282

14111

University of Quran and Hadith

3216

13161

10778

6007

283

14111

Islamic Azad University Langaroud

6695

18707

5994

6007

284

14157

Shahreza Higher Education Center

6518

18096

6938

6007

285

14261

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

7277

15762

9472

6007

286

14271

Shaikhbahai University

14749

13689

10365

6007

287

14271

Abadan University of Medical Sciences

3772

18724

6661

6007

288

14301

Islamic Azad University Noor

11458

17003

8149

6007

289

14351

Iranian Institute of Philosophy

14639

12578

10778

6007

290

14382

Islamic Azad University Mahdishahr

6958

15990

9445

6007

291

14455

Islamic Azad University Lenjan Branch

14949

18239

6533

6007

292

14518

University Bozorgmehr

8719

17771

7713

6007

293

14571

Hamadan Institute of Higher Education

20537

12363

10778

6007

294

14584

Islamic Azad University Buinzahra

8319

17679

7978

6007

295

14662

Islamic Azad University Fasa

15188

14550

10182

6007

296

14790

Islamic Azad University Tehran East Branch

14310

18637

6627

6007

297

14895

Buein Zahra Technical University

13307

19998

5026

6007

298

14920

Mazandaran University of Science and Technology

9829

20302

4925

6007

299

14947

Islamic Azad University Golpayegan

18142

16096

9323

6007

300

14992

University of Lady Fatimah Zahra

8442

13834

10778

6007

301

15054

Islamic Azad University Larestan

12386

13705

10778

6007

302

15078

Meybod University

7973

19431

6686

6007

303

15231

Islamic Azad University Andimeshk

17235

18337

10778

5275

304

15287

Bam University

14853

18387

7773

6007

305

15329

IRIB University

10713

14801

10606

6007

306

15329

Institute of Higher Education Shehab

7104

16141

10113

6007

307

15389

Islamic Azad University Dolatabad

9280

17661

9050

6007

308

15409

Islamic Azad University Abadeh

19293

17946

8097

6007

309

15437

Nooretouba Virtual University Tehran

10898

14292

10778

6007

310

15450

Institute of Higher Education Khorasan

11778

19775

6522

6007

311

15450

Faculty of Science and Applied Telecommunications

14984

14005

10778

6007

312

15561

Islamic Azad University Eghlid

23533

14404

10475

6007

313

15588

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

16876

16217

9887

6007

314

15598

Razavi University of Islamic Sciences

3889

15055

10778

6007

315

15756

Islamic Azad University Firuzabad

13410

14524

10778

6007

316

15786

Iran Banking Institute

11154

14732

10778

6007

317

15804

Kish University

14128

14551

10778

6007

318

15825

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

25139

13544

10778

6007

319

15833

International University of Chabahar

23722

13723

10778

6007

320

15869

Esfarayne Higher Education

12678

21880

3981

6007

321

16001

Soore University

5094

15421

10778

6007

322

16074

Islamic Azad University Nevşehir

19218

18844

7957

6007

323

16097

Islamic Mazaheb University

10445

15172

10778

6007

324

16183

Islamic Azad University Borujen

22622

20250

10778

5050

325

16193

Islamic Azad University Bardsir

11985

15216

10778

6007

326

16264

Islamic Azad University Estahban

10262

21717

10113

5275

327

16371

Ashrafi University

14402

15280

10778

6007

328

16396

(1) Islamic Azad University Khorramabad

12297

20896

6542

6007

329

16408

Islamic Azad University Abarkouh

14381

15333

10778

6007

330

16447

Islamic Azad University Ilkhichi

17785

18594

8847

6007

331

16585

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

8434

19452

8769

6007

332

16605

Islamic Azad University Jouybar

17059

19436

8246

6007

333

16630

Islamic Azad University Ferdows

19179

15212

10778

6007

334

16653

Islamic Azad University Rafsanjan

15013

15560

10778

6007

335

16684

Payam Noor University Qom

6642

16130

10778

6007

336

16742

Kosar University

13271

20646

7253

6007

337

16755

Fouman and Shaft Islamic Azad University

16876

20342

7389

6007

338

16797

Shariaty Technical College

8237

16144

10778

6007

339

16814

Tabriz College of Technology

10403

16030

10778

6007

340

16882

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

8454

16244

10778

6007

341

16908

Islamic Azad University Ashkezar

18306

17033

10262

6007

342

16924

Bojnuord Institue of Higher Education

10552

16160

10778

6007

343

16969

Amol Higher Educational Institute

19612

20005

7857

6007

344

17072

(3) Imam Sadiq University Women Section

5511

16727

10778

6007

345

17187

Islamic Azad Torbat Jaam University

11937

16434

10778

6007

346

17198

Islamic Azad University Zarand

15980

19086

10778

5561

347

17242

Islamic Azad University Ramsar

15315

19267

9247

6007

348

17264

Raja University

10035

16676

10778

6007

349

17264

Salman Farsi University of Kazerun

15942

20428

8112

6007

350

17334

Supreme National Defense University

6281

16975

10778

6007

351

17341

Islamic Azad University Germi

17942

19807

8711

6007

352

17483

Islamic Azad University Ardestan

21664

16016

10778

6007

353

17528

Islamic Azad University Hashtgerd

14016

19224

9640

6007

354

17608

Parseh Higher Education Institute

7790

17196

10778

6007

355

17621

Science and Arts University (Jahad Daneshgahi University Yazd)

17379

20307

8533

6007

356

17637

Velayat University

16603

21518

7138

6007

357

17700

Islamic Azad University Savadkooh

19162

16521

10778

6007

358

17731

Islamic Azad University Lamerd

13943

16967

10778

6007

359

17743

Islamic Azad University Taft

18664

16622

10778

6007

360

17794

Payam Noor University Shiraz

27682

14719

10778

6007

361

17839

Islamic Kar University

16208

16945

10778

6007

362

17839

Islamic Azad University Zabol

14926

17023

10778

6007

363

17875

Higher Education Complex Agriculture and Animal Husbandry Torbat-e Jam

9210

17444

10778

6007

364

17948

Islamic Azad University Farahan

23179

16450

10778

6007

365

17955

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

22128

16574

10778

6007

366

18001

Chabahar Maritime University

11351

23105

5846

6007

367

18073

Islamic Azad University Saghez

20641

18051

10365

6007

368

18082

University of Culture and Islamic Studies

17166

17154

10778

6007

369

18105

Imam Reza University

13335

17455

10778

6007

370

18115

Islamic Azad University Roudsar and Amlash

20641

21306

7754

6007

371

18129

Daneshpajoohan Higher Education Institution

11582

17594

10778

6007

372

18190

Shiraz University of Applied Science & Technology

26588

16187

10778

6007

373

18198

Bahá'í Institute for Higher Education

23739

16712

10778

6007

374

18246

(1) Bahar Business School

18017

17300

10778

6007

375

18286

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

10225

17850

10778

6007

376

18331

Islamic Azad University Malayer

12491

17781

10778

6007

377

18395

Islamic Azad University Izeh

20861

21229

8275

6007

378

18428

Sadra University

15742

17698

10778

6007

379

18474

Mehrastan University

13124

19872

10004

6007

380

18492

Islamic Azad University Ardakan

21723

17322

10778

6007

381

18509

Alborz Institute of Higher Education

12975

17990

10778

6007

382

18539

Allame Mohaddes Noori University

7436

18368

10778

6007

383

18547

Islamic Azad University Miandoab

24450

17054

10778

6007

384

18557

University of Martyr Motahari

13010

18039

10778

6007

385

18591

Islamic Azad University Byza

22117

21931

7548

6007

386

18645

Islamic Azad University Sarab

23003

18901

10182

6007

387

18800

University of Gonabad

17347

21702

8572

6007

388

18841

Islamic Azad University Natanz

22442

17659

10778

6007

389

18841

(1) Islamic Azad University Torbat e Heydarieh

16081

18174

10778

6007

390

18869

(1) Al Mustafa Open University

9560

18641

10778

6007

391

18901

Islamic Azad University Boukan

18313

18086

10778

6007

392

18918

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

23196

17676

10778

6007

393

18956

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

18049

18772

10606

6007

394

19043

Islamic Azad University Kashmar

14104

18572

10778

6007

395

19091

Islamic Azad University Ramhormoz

22148

19998

9944

6007

396

19091

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

22313

17949

10778

6007

397

19133

Islamic Azad University of Lashenesha Zibakenar Branch

17982

22616

7827

6007

398

19133

Maziar University

22538

18912

10475

6007

399

19176

Mazandaran Institute of Technology

17059

22879

7609

6007

400

19242

Islamic Azad University Safashahr

19797

21107

9445

6007

401

19257

Islamic Azad University Mallard

17235

19173

10606

6007

402

19282

Islamic Azad University Bafgh

14639

18796

10778

6007

403

19315

Binalud Institute of Higher Education

7031

19325

10778

6007

404

19340

Mashhad Institute of Higher Education

10804

19097

10778

6007

405

19365

Islamic Azad University Bandar Anzali

13485

23921

6600

6007

406

19425

Islamic Azad University Tehran Branch 34

9547

19299

10778

6007

407

19425

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

23240

23016

7075

6007

408

19437

Islamic Azad University Doroud

22475

18343

10778

6007

409

19459

Tabaran Institute of Higher Education

11635

19213

10778

6007

410

19474

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

22946

18331

10778

6007

411

19480

Hafez University

15806

18938

10778

6007

412

19605

Islamic Azad University Tiran

20010

22128

8847

6007

413

19632

Islamic Azad University Anar

22877

18551

10778

6007

414

19657

Islamic Azad University Khodabandeh

23196

18574

10778

6007

415

19688

Larestan University

17656

23599

7241

6007

416

19702

University Kamal Ol Molk

16028

19229

10778

6007

417

19819

Safahan Institute of Higher Education

8809

19864

10778

6007

418

19835

Islamic Azad University Qaen

23273

19390

10606

6007

419

19872

Islamic Azad University Qeshm

17300

19342

10778

6007

420

19895

Iranian Business School

23515

18809

10778

6007

421

19931

Deylaman Institute of Higher Education

10144

19912

10778

6007

422

19946

Jihad Amir Kabir University

16006

19531

10778

6007

423

19959

Attar Institute of Higher Education

22185

19015

10778

6007

424

19989

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

13124

19772

10778

6007

425

20011

Seraj University (Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)

22743

19004

10778

6007

426

20060

University of Garmsar

16028

19661

10778

6007

427

20088

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

17887

19535

10778

6007

428

20099

Institute of Higher Education North Roozbeh

13422

19902

10778

6007

429

20114

Islamic Azad University Zarghan

20319

23334

8049

6007

430

20114

Islamic Azad University Osku

22227

19198

10778

6007

431

20160

Quranic School of Education

16876

19718

10778

6007

432

20178

Sabz Institute of Higher Education

8486

20277

10778

6007

433

20192

Higher Education Center for Cultural Heritage

16237

19816

10778

6007

434

20192

Islamic Azad University Aligudarz

19069

19571

10778

6007

435

20192

Islamic Azad University Baft

18925

19589

10778

6007

436

20213

Islamic Azad University Rabat Karim

18199

19676

10778

6007

437

20213

Osool-al-din College

23945

19135

10778

6007

438

20243

Bahar University (Institute of Higher Education)

23491

19246

10778

6007

439

20267

Islamic Azad University Dashtestan

14381

20042

10778

6007

440

20287

Tabari Institute of Higher Education

18058

19778

10778

6007

441

20311

Institute of Higher Education Eram

24626

19181

10778

6007

442

20325

Iman Jawad University College

12713

20217

10778

6007

443

20342

Foulad Institute of Technology

16174

19994

10778

6007

444

20366

Islamic Azad University Kharg

22495

19483

10778

6007

445

20423

Faran Institute of Higher Education

24242

19354

10778

6007

446

20441

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

8845

25695

4875

6007

447

20465

Islamic Azad University Esfarayen

24396

22550

8953

6007

448

20505

Khazar Institute of Higher Education

16356

20170

10778

6007

449

20533

Islamic Azad University Sousangerd

16329

20199

10778

6007

450

20547

College of the Holy Rationalists

18167

20086

10778

6007

451

20639

Institute of Higher Education Adiban

16491

20272

10778

6007

452

20655

Kowsar University

16694

20296

10778

6007

453

20726

University College of Omran Tosee

13444

20589

10778

6007

454

20741

Hadaf Institute of Higher Education

19809

20169

10778

6007

455

20773

Islamic Azad University Tabas

24838

19681

10778

6007

456

20802

Rahedanesh Institute of Higher Education

11531

23343

9445

6007

457

20847

Amozesh Ala Azad Institute of Informatics

26064

19601

10778

6007

458

20886

Islamic Azad University Mahallat

23491

20034

10778

6007

459

20906

Hatef University

22946

20105

10778

6007

460

20943

Kerman Institute of High Education

16694

20636

10778

6007

461

20972

Islamic Azad University Bandar Gaz

19145

20495

10778

6007

462

20972

Qom Institute of Higher Education

13797

20901

10778

6007

463

21004

Islamic Azad University Talesh

21284

21829

10182

6007

464

21014

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

17300

20679

10778

6007

465

21046

Islamic Azad University Ajabshir

18836

20612

10778

6007

466

21071

Islamic Azad University Iranshahr

24587

20114

10778

6007

467

21082

Shiraz Art University

18628

22151

10182

6007

468

21103

Islamic Azad University Mamaghan

20907

20517

10778

6007

469

21134

Institute of Higher Education Zand

18068

20788

10778

6007

470

21154

Kerman Institute of Higher Education

20413

20610

10778

6007

471

21218

Tehran Non-profit Institute of Higher Education

19096

20811

10778

6007

472

21302

Islamic Azad University International Center for Persian Gulf

9660

21499

10778

6007

473

21302

Jihad Kermanshah University

26360

20081

10778

6007

474

21326

Mirdamad University of Gorgan

21284

20748

10778

6007

475

21359

Ahlulbayt International University

16441

21166

10778

6007

476

21378

Tous Institute of Higher Education

16876

21156

10778

6007

477

21378

Sepahan Institute of Higher Education

14480

21310

10778

6007

478

21391

Roozbeh Institute of Higher Education

19293

20989

10778

6007

479

21419

Islamic Azad University Roudan

22090

20787

10778

6007

480

21467

Mizan Institute of Higher Education

22828

20774

10778

6007

481

21508

Islamic Azad University Meshkin Shahr

21294

20960

10778

6007

482

21524

Islamic Azad University Mehriz

24396

20643

10778

6007

483

21551

Marlik Higher Education Institute

21877

20966

10778

6007

484

21651

Fazel Institute of Higher Education

20676

21189

10778

6007

485

21651

Islamic Azad University Behbahan

19777

21254

10778

6007

486

21669

Institute of Technology Allameh Qazvin

20275

21231

10778

6007

487

21677

Sepehr Institution of Higher Education

18682

21380

10778

6007

488

21687

Islamic Azad University Shahr e Babak

19708

21305

10778

6007

489

21687

Pardisan University

22128

21120

10778

6007

490

21687

Payam Noor University Tabriz

12169

21829

10778

6007

491

21704

Islamic Azad University Bardaskan

22404

21121

10778

6007

492

21788

North Institute of Higher Education

11005

22028

10778

6007

493

21800

Targah University Jihad

15141

21795

10778

6007

494

21833

Lamei University

20970

21396

10778

6007

495

21833

Institute of Higher Education Mazandaran

22063

21302

10778

6007

496

21846

Rahman Sufi Razi Institute for Higher Education

16633

21737

10778

6007

497

21878

Institute for Higher Education Parsian

13606

21994

10778

6007

498

21884

International University of Iran

18558

21671

10778

6007

499

21927

Mamasani Higher Education Center

20570

21548

10778

6007

500

21938

Ghazali University

23395

21301

10778

6007

501

22055

Ahl al-Bayt University

20343

21725

10778

6007

502

22107

Islamic Azad University Salmas

21175

21709

10778

6007

503

22130

University of Justice

9876

22486

10778

6007

504

22130

Islamic Azad University Islamabad West

19927

21837

10778

6007

505

22165

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

25543

21278

10778

6007

506

22198

Islamic Azad University Naghadeh

21783

21769

10778

6007

507

22215

Sari Institute of Higher Education

23593

21609

10778

6007

508

22271

Islamic Azad University Dehloran

24693

21510

10778

6007

509

22281

Islamic Azad University Nazarabad

22082

23060

10262

6007

510

22334

Islamic Azad University Jasbi

21897

21867

10778

6007

511

22396

Islamic Azad University Hadishahr

17656

22305

10778

6007

512

22496

Islamic Azad University Gonbad Kavoos

22112

22069

10778

6007

513

22502

Islamic Azad University Bostanabad

10472

22833

10778

6007

514

22502

Tabarestan Institute of Higher Education

21897

22098

10778

6007

515

22522

Naser Khosrow Institute of Higher Education

22551

22056

10778

6007

516

22565

Parsa Institute of Higher Education

21877

22194

10778

6007

517

22605

Islamic Azad University Meymeh

24960

21907

10778

6007

518

22615

Islamic Azad University Shadegan

21284

22313

10778

6007

519

22641

Islamic Azad University Hidaj

18858

22513

10778

6007

520

22767

Payam Noor University Noshahr

22750

22358

10778

6007

521

22800

Sina University of Kashan

21618

22492

10778

6007

522

22820

Payam Noor University Bijar

25112

22146

10778

6007

523

22839

Islamic Azad University Harand

18124

22776

10778

6007

524

22852

(1) Jami University (Jami Institute of Technology)

18149

22792

10778

6007

525

22878

Kadvs Institute of Higher Education

9766

23326

10778

6007

526

22934

University of Science and Technology in Golbahar

14128

23147

10778

6007

527

22934

Iran Center for Management Studies

23395

22472

10778

6007

528

22954

Kashmar Higher Education Center

16174

23024

10778

6007

529

22970

Islamic Azad University Evaz

25839

22221

10778

6007

530

22970

Islamic Azad University Zahdshhr

17870

22929

10778

6007

531

23047

Allameh Amini Institute of Higher Education

19069

22941

10778

6007

532

23105

University College of Daneshvaran

23442

22672

10778

6007

533

23162

Islamic Azad University Kangan

26520

22337

10778

6007

534

23162

Islamic Azad University Asadabad

17853

23183

10778

6007

535

23162

Islamic Azad University Minab

23768

22722

10778

6007

536

23234

Ghadr Institution of Higher Education

23707

22813

10778

6007

537

23244

Narjes Womens Islamic Seminary

19784

23147

10778

6007

538

23261

Tech Development Center of Iran

18149

23282

10778

6007

539

23294

Institute for Higher Education Ghiyathoddin Jamshid Kashani

16109

23452

10778

6007

540

23317

Javed Institute of Jiroft

13650

23625

10778

6007

541

23324

Islamic Azad University Delijan

22538

23039

10778

6007

542

23342

Payam Noor University Taybad

17028

23452

10778

6007

543

23363

Islamic Azad University Semirom

16491

23511

10778

6007

544

23408

Qazvin University of Applied Science & Technology

27050

22438

10778

6007

545

23427

Jahan Institute of Higher Education

22777

23139

10778

6007

546

23440

Islamic Azad University Komijan

25932

22776

10778

6007

547

23464

Subhan Institute of Higher Education

18664

23479

10778

6007

548

23464

Institute of Higher Education Shahrood

22048

23238

10778

6007

549

23474

Payam Noor University Sirjan

21917

23265

10778

6007

550

23479

Payam Noor University Khaf

19279

23465

10778

6007

551

23479

University of Applied Science & Technology Malayer

27225

22350

10778

6007

552

23541

Ferdows University

17166

23652

10778

6007

553

23571

Islamic Azad University Haris

24675

23112

10778

6007

554

23586

Islamic Azad University Taybad

21363

23418

10778

6007

555

23597

Islamic Azad University Deylam

23533

23257

10778

6007

556

23644

Islamic Azad University Beh Shahr

11797

24057

10778

6007

557

23737

Payam Noor University Oz

22295

23530

10778

6007

558

23766

National Informatics Centre of Higher Education (DPI College)

25694

23217

10778

6007

559

23778

Payam Noor University Behshahr

20378

23721

10778

6007

560

23794

Institute of Higher Education Kashan

17616

23889

10778

6007

561

23810

Institute for Higher Education Golpaygan

14091

24113

10778

6007

562

23932

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

8425

24503

10778

6007

563

23976

Islamic Azad University Qeshm International Branch

23109

23756

10778

6007

564

23976

Islamic Azad University Zone 2 and 14

16655

24165

10778

6007

565

23987

Sobhesadegh University

18265

24075

10778

6007

566

23994

Kavosh Institute of Higher Education

23533

23731

10778

6007

567

24016

Daneshgah Nahawand

19816

24018

10778

6007

568

24024

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

8224

26254

9110

6007

569

24185

Islamic Azad University Parsian

22148

24048

10778

6007

570

24221

Iranian Army Military University of Imam Ali

18697

24320

10778

6007

571

24302

Islamic Azad University Gerash

26258

23756

10778

6007

572

24331

Mehr Institute of Higher Education

26402

23747

10778

6007

573

24331

Institute of Higher Education Salman

27420

23211

10778

6007

574

24355

Islamic Azad University Sardasht

25694

23893

10778

6007

575

24407

Sana Institute of Higher Education

22117

24297

10778

6007

576

24646

Ramsar Institute of Higher Education

20047

24666

10778

6007

577

24724

Institute of Higher Education Najafabad

23768

24522

10778

6007

578

24755

Zagros University

20920

24751

10778

6007

579

24811

Rudaki Institute of Higher Education

24816

24534

10778

6007

580

24826

Islamic Azad University Badrvd

25476

24478

10778

6007

581

24917

University Elster

14591

25230

10778

6007

582

24917

Torbat e Jam Faculty of Medical Sciences

19767

24997

10778

6007

583

24931

Alghadir University

21605

24924

10778

6007

584

24956

Nima Institute of Higher Education

23273

24823

10778

6007

585

25129

Institute for Higher Education Ganjnameh

26760

24638

10778

6007

586

25153

Islamic Azad University Hashtroud

26915

24581

10778

6007

587

25158

University of Narjes

22241

25114

10778

6007

588

25187

Aria University of Sciences and Sustainability

14693

25458

10778

6007

589

25262

Institute for Excellence in Higher Education

19033

25371

10778

6007

590

25284

Kumesh Higher Education Institute

22333

25253

10778

6007

591

25306

Higher Institute of Higher Education in Esfahan

23220

25213

10778

6007

592

25317

Institute of Higher Education Karoon

25584

25049

10778

6007

593

25333

Payam Noor University Genaveh

27050

24796

10778

6007

594

25360

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

20189

25399

10778

6007

595

25429

Payam Noor University Reyneh

27339

24706

10778

6007

596

25485

Shahriar Astara Institute of Higher Education

24991

25280

10778

6007

597

25495

Institute of Higher Education West of Ilam

19735

25589

10778

6007

598

25636

Islamic Azad University Karaj

23041

25555

10778

6007

599

25734

Farzanegan Semnan University

19675

25821

10778

6007

600

25913

Islamic University of Janah

22743

25898

10778

6007

601

26089

Institute of Training Research and Operational Consultancy for Tourism

21938

26098

10778

6007

602

26316

Islamic Azad University of Medical Sciences Qeshm

25611

26151

10778

6007

603

26408

Islamic Azad University Minudasht

25715

26229

10778

6007

604

26473

Shiraz Art Institute Honar

21717

26530

10778

6007

605

26577

Nour Danesh Institution of Higher Education

23017

26587

10778

6007

606

27076

Payam Noor University Gonabad

27292

26830

10778

6007

607

27347

Iran University of Industries and Mines

21626

27418

10778

6007

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «University of Oxford»، «Cornell University»، «Columbia University New York»، و «University of Cambridge» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.

رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان
ارزیابی عملکرد علمی مؤسسه‌ها، به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها، بر پایة شاخص‌های عینی و بدون سوگیری.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟