یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2020Jan)


نگارش   1398/11/16

بر پایۀ ویرایش ژانویة سامان رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال 2020 میلادی، 655 مؤسسۀ ایرانی در سیاهة 20 هزار مؤسسه‌ای این سامان هستند. «دانشگاه تهران» مؤسسة برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبۀ 436 جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «فردوسی مشهد»، و «شیراز» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. حضور (یا اندازة اطلاعات در وب)، تأثیر (یا مشاهده‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد. در جدول یک، رتبۀ ملی و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو، رتبۀ جهانی آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است. در جدول سه نیز نام و رتبة همة مؤسسه‌های ایرانی آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویة 2020

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

436

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

568

دانشگاه صنعتی شریف

3

768

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

790

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5

793

دانشگاه تربیت مدرس

6

860

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

953

دانشگاه صنعتی اصفهان

8

954

دانشگاه فردوسی مشهد

9

956

دانشگاه شیراز

10

1106

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویة 2020

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

سرآمدی

دانشگاه تهران

166

1082

539

282

دانشگاه علوم پزشکی تهران

185

1572

398

404

دانشگاه صنعتی شریف

859

1545

2130

498

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1440

2698

693

448

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

293

1887

603

698

دانشگاه تربیت مدرس

207

3374

632

544

دانشگاه علم و صنعت ایران

453

3745

815

581

دانشگاه صنعتی اصفهان

938

3726

765

571

دانشگاه فردوسی مشهد

238

2860

861

776

دانشگاه شیراز

1357

3629

900

771

 

 

جدول 3. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

National Rank

World Rank

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

436

University of Tehran

166

1082

539

282

2

568

Tehran University of Medical Sciences

185

1572

398

404

3

768

Sharif University of Technology Tehran

859

1545

2130

498

4

790

Amirkabir University of Technology

1440

2698

693

448

5

793

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

293

1887

603

698

6

860

Tarbiat Modares University

207

3374

632

544

7

953

Iran University of Science & Technology Tehran

453

3745

815

581

8

954

Isfahan University of Technology

938

3726

765

571

9

956

Ferdowsi University of Mashhad

238

2860

861

776

10

1106

Shiraz University

1357

3629

900

771

11

1123

Shahid Beheshti University

465

3483

947

877

12

1152

Mashhad University of Medical Sciences

575

3577

858

902

13

1276

University of Tabriz

1528

5239

864

697

14

1311

Isfahan University of Medical Sciences

525

4128

811

1032

15

1315

Shiraz University of Medical Sciences

746

3585

820

1195

16

1415

Khaje Nassir Toosi University of Technology

1895

4912

1025

914

17

1422

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

945

6366

1346

666

18

1433

Iran University of Medical Sciences

223

4843

892

1075

19

1546

University of Isfahan

1031

4522

1099

1247

20

1656

University of Kashan

2271

5767

1416

1004

21

1692

Islamic Azad University Mashhad

4064

2329

2818

1807

22

1750

University of Guilan

1334

6461

1312

1105

23

1796

Semnan University

1448

7213

1419

1034

24

1844

Bu Ali Sina University Hamedan

1432

6374

1396

1292

25

1967

Shahid Bahonar University of Kerman

1683

7561

1356

1269

26

2064

Razi University Kermanshah

2830

8531

1425

1182

27

2064

Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

557

4166

7357

819

28

2077

Yazd University

2867

7176

1459

1452

29

2098

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

1187

8114

1218

1445

30

2145

Urmia University

3625

7522

1486

1452

31

2153

University of Mazandaran Babolsar

1656

7690

1653

1471

32

2156

Kermanshah University of Medical Sciences

1414

7351

1310

1636

33

2161

Shahid Chamran University of Ahvaz

1414

7430

1513

1585

34

2161

Alzahra University (Azzahra University)

812

6175

1752

1836

35

2213

Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol

4498

10870

1475

939

36

2218

Kerman University of Medical Sciences

1474

7494

1409

1682

37

2264

Hamedan University of Medical Sciences

900

6801

1282

1992

38

2271

University of Zanjan

3480

7665

1597

1602

39

2319

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

1288

5768

1742

2194

40

2327

Imam Khomeini International University Qazvin

3462

7458

2234

1625

41

2329

Islamic Azad University South Tehran

3279

7973

2283

1516

42

2359

Payam Noor University

709

4323

7357

1105

43

2370

Islamic Azad University Najafabad

3192

8632

1888

1526

44

2372

Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)

1131

8517

1550

1728

45

2410

Sahand University of Technology Tabriz

5402

9204

1878

1416

46

2429

Baqiyatallah Medical Sciences University

3821

9145

2199

1447

47

2439

University of Kurdistan Sanandaj

1554

8494

1470

1847

48

2445

University of Sistan and Baluchestan

2609

6911

1900

2040

49

2468

Islamic Azad University Tehran Central

717

8505

2043

1813

50

2514

University of Mohaghegh Ardabili

1656

9373

1555

1766

51

2526

Zanjan University of Medical Sciences

1402

6603

1744

2356

52

2546

Allameh Tabatabai University

1044

4783

2394

2817

53

2576

Shahrekord University

2620

9412

1587

1801

54

2583

Shahrood University of Technology

3115

9359

1819

1762

55

2586

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2788

8529

1847

1944

56

2668

Arak University

4345

8134

1705

2149

57

2711

Yasuj University

3942

11071

2395

1484

58

2716

Kashan University of Medical Sciences

1734

7720

2498

2267

59

2716

Islamic Azad University Tabriz

3866

9702

2848

1678

60

2731

Ilam University of Medical Sciences

2098

6855

2352

2526

61

2736

University of Petroleum Technology Abadan

6960

9309

2999

1695

62

2779

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

9256

8654

2049

2058

63

2813

Islamic Azad University Karaj

4192

8866

2612

2068

64

2819

Qom University

3529

9225

3176

1908

65

2832

Urmia University of Medical Sciences

1390

8169

2207

2488

66

2849

Guilan University of Medical Sciences Rasht

1177

7504

1691

2802

67

2863

Shiraz University of Technology

9496

11381

1947

1642

68

2866

University of Birjand

2236

8525

1990

2470

69

2901

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

1517

9351

2812

2202

70

2928

Bushehr University of Medical Sciences

868

8316

2473

2621

71

2942

Arak University of Medical Sciences

2496

8507

2540

2470

72

2954

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

3046

10686

2611

1949

73

2991

Islamic Azad University Qazvin

5531

10800

3027

1804

74

3006

Damghan University

6032

7398

2862

2665

75

3021

University of Lorestan Khorramabad

3655

9656

2120

2367

76

3101

Birjand University of Medical Sciences

981

8649

2747

2772

77

3118

Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)

4276

11372

2129

2137

78

3122

Ilam University

4370

10118

2909

2258

79

3182

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

12326

11451

3376

1830

80

3202

Persian Gulf University Bushehr

4765

10469

2429

2427

81

3214

Mazandaran University of Medical Sciences Sari

1517

7861

7357

1540

82

3221

Iran Polymer and Petrochemical Institute

5428

11690

1859

2274

83

3233

Zahedan University of Medical Sciences

2371

11614

1968

2394

84

3247

Islamic Azad University Kermanshah

2584

11097

3852

2104

85

3252

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

3255

11449

2766

2242

86

3257

Qom University of Medical Sciences

2257

9403

3605

2607

87

3275

Babol University of Medical Sciences

2279

9934

2119

2817

88

3316

Islamic Azad University Isfahan Khorasgan

2111

8260

1871

3410

89

3351

Islamic Azad University Tehran North

3610

11534

3204

2323

90

3376

Qazvin University of Medical Sciences

853

9553

2669

3139

91

3392

Ardabil University of Medical Sciences

2170

9323

2210

3236

92

3401

Yasuj University of Medical Sciences

2085

9912

2496

3040

93

3430

(3) Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology

8624

13881

2505

1982

94

3474

Islamic Azad University Rasht

3592

11315

2359

2783

95

3480

Shahrekord University of Medical Sciences

1426

8832

7357

1796

96

3510

Golestan University of Medical Sciences

1016

9258

2439

3523

97

3514

Valiasr University of Rafsanjan

4985

10513

2880

2912

98

3523

University of Zabol

5897

12192

2646

2566

99

3587

Islamic Azad University Shiraz

3454

11176

3440

2817

100

3601

Rafsanjan University of Medical Sciences

2882

10007

2301

3410

101

3609

Golestan University

8304

11374

2798

2817

102

3630

University of Imam Hossein

2934

10109

6018

2461

103

3636

Shahed University

1972

8149

7357

2184

104

3689

Shahrood Medical Science University

4132

11895

2833

2935

105

3699

Zabol University of Medical Sciences

5461

12418

3554

2649

106

3704

Urmia University of Technology

6847

13359

3107

2499

107

3722

Islamic Azad University Khomeinishahr

5402

13079

3778

2461

108

3728

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

6499

7923

2877

3884

109

3753

Islamic Azad University Yazd

4115

10853

4277

2954

110

3755

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

2677

8732

7357

2217

111

3758

Islamic Azad University Marvdasht

3725

11153

4432

2861

112

3783

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

1084

7274

7357

2718

113

3786

Islamic Azad University Lahijan

5183

14880

2937

2394

114

3792

Sabzevar University of Medical Sciences

2135

10031

3766

3469

115

3810

Islamic Azad University Sari

8516

12947

4367

2461

116

3819

Aja (Army) University of Medical Sciences

3198

10854

2941

3469

117

3823

Islamic Azad University Shahreza

9297

12677

4027

2621

118

3834

Islamic Azad University Hamedan

6886

11696

4457

2783

119

3850

Islamic Azad University Shahrekord

7347

13377

3218

2718

120

3945

Islamic Azad University Saveh

8573

11938

4492

2840

121

3969

University of Science and Culture

5664

10797

4247

3304

122

3979

Kermanshah University of Technology

6054

14948

3302

2593

123

3988

Islamic Azad University Tehran Shahr Rey

5621

12406

5386

2665

124

3989

Fasa University of Medical Sciences

2951

10407

3457

3716

125

4083

Islamic Azad University Ahvaz

5263

13912

3047

3090

126

4089

Islamic Azad University Arak

4681

11345

7357

2088

127

4139

North Khorasan College of Medical Sciences

1310

12110

3381

3689

128

4215

Islamic Azad University Shahrood

8792

12803

5586

2817

129

4225

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

2444

8770

7357

3016

130

4267

Islamic Azad University Urmia

13483

14271

4178

2840

131

4328

Islamic Azad University Ahar

7053

13884

4400

3139

132

4366

Islamic Azad University Ayatollah Amoli

11342

14368

4575

2971

133

4425

Jahrom University of Medical Sciences

3165

10743

3499

4330

134

4432

Islamic Azad University Sanandaj

5944

12402

4751

3624

135

4476

University of Maragheh

6006

14386

7357

2058

136

4504

Islamic Azad University Dezful

7833

13676

5423

3236

137

4551

Islamic Azad University Ardabil

11678

15211

4132

3255

138

4662

Islamic Azad University Tehran Medical Sciences

4329

9806

4405

4584

139

4736

Islamic Azad University Qaemshahr

9917

21443

4215

2178

140

4745

Islamic Azad University Islamshahr

8948

14939

5002

3436

141

4849

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

15598

14774

4530

3624

142

4849

Islamic Azad University Varamin

9795

12975

5465

3884

143

4886

Islamic Azad University Roudehen

4745

12735

4015

4387

144

4917

Islamic Azad University Garmsar

8854

12974

6141

3762

145

4965

Islamic Azad University Tonekabon

12096

15682

4238

3716

146

5050

Islamic Azad University Qom

7239

12785

7357

3218

147

5099

Islamic Azad University Shahr Majlesi

5172

12537

6635

3924

148

5120

Islamic Azad University Parand

14685

14102

4857

4029

149

5147

Islamic Azad University Zahedan

7347

12923

6824

3762

150

5200

Islamic Azad University Neishabour

9637

14661

6848

3380

151

5290

Islamic Azad University Shahre Quods

8609

18989

4992

3280

152

5396

Islamic Azad University Gorgan

8237

16103

6428

3523

153

5458

Islamic Azad University Zanjan

11020

17431

5742

3493

154

5504

Islamic Azad University Quchan

10055

12684

6237

4330

155

5509

Islamic Azad University Semnan

10293

5070

4092

6084

156

5516

Islamic Azad University Bandar Abbas

5737

11869

6031

4584

157

5520

Islamic Azad University Mahshahr

11141

20348

3275

3564

158

5535

Islamic Azad University Gachsaran

22882

15022

7357

2877

159

5608

Islamic Azad University

3592

5806

4107

6084

160

5899

Islamic Azad University Bushehr

7871

13186

7357

3884

161

6200

Alborz University of Medical Sciences

2650

12081

7357

4387

162

6255

Islamic Azad University Myianeh

7420

13880

5336

4767

163

6471

Islamic Azad University Damavand

14834

15486

6606

4162

164

6480

Islamic Azad University Shabestar

8978

12721

4692

5177

165

6497

Islamic Azad University Astara

18379

14527

6071

4452

166

6803

Islamic Azad University Sabzevar

4567

11697

7357

4672

167

6980

Islamic Azad University Takestan

20585

15203

7357

3837

168

7026

Islamic Azad University Mahabad

17274

14960

6898

4330

169

7050

Islamic Azad University Tuyserkan

9587

11738

7357

4672

170

7272

Farhangyan University

260

10723

4453

6084

171

7286

University of Hormozgan Bandar Abbas

6384

10572

3307

6084

172

7312

University of Applied Science & Technology Tehran

916

6165

7129

6084

173

7607

Imam Reza University Mashhad

3749

9963

4838

6084

174

7607

Islamic Azad University Jahrom

13632

17070

4586

4881

175

7717

Technical and Vocational University (Shahid Shamsipour University)

754

11148

4621

6084

176

7721

Semnan University of Medical Sciences

2830

12690

2478

6084

177

7818

Maragheh University of Medical Sciences

11609

19575

7357

3523

178

8051

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

5183

5750

7357

6084

179

8067

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

4567

12911

2680

6084

180

8341

Islamic Azad University Birjand

11890

16117

7357

4387

181

8373

Islamic Azad University Omidiyeh

10199

17939

7357

4119

182

8455

Islamic Azad University Maragheh

15575

14130

7357

4672

183

8607

Islamic Azad University Bojnourd

7631

12996

7357

5021

184

8648

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

5137

6635

7357

6084

185

8648

University of Malayer

4978

13523

3005

6084

186

8953

Islamic Azad University Sirjan

19090

16038

7357

4452

187

8987

Imam Sadiq University

2777

7514

7357

6084

188

9023

Institute for Cognitive Science Studies

18617

14675

7357

4672

189

9120

Islamic Sciences and Culture Academy

2033

7835

7357

6084

190

9129

Islamic Azad University Kerman

7089

12206

4664

6084

191

9227

Islamic Azad University Noorabad

23236

17395

7357

4213

192

9326

University of Bojnourd

5826

13711

3682

6084

193

9450

University of Torbat Heydarieh

8827

11289

5698

6084

194

9526

Art University of Isfahan

3363

11928

5748

6084

195

9678

Islamic Azad University Azadshahr

14997

17913

7357

4387

196

9791

Islamic Azad University Pardis

12043

11604

5625

6084

197

9806

Tabriz Islamic Arts University

7420

11668

5871

6084

198

10032

Al Mustafa International University

1700

9149

7357

6084

199

10043

Islamic Azad University Khoy

12908

16164

7357

4767

200

10065

Islamic Azad University Shoushtar

6565

14219

7357

5177

201

10140

Hamadan University of Technology

13228

13935

3940

6084

202

10165

Islamic Azad University Tafresh

21035

14813

7357

4881

203

10290

Islamic Azad University Yasuj

13236

14936

7357

5021

204

10350

Islamic Azad University Gonabad

19889

18026

7357

4452

205

10412

Islamic Azad University Abhar

17975

17323

6111

5177

206

10505

Kerman Graduate University of Technology

9566

16064

2701

6084

207

10617

Islamic Azad University Shirvan

16831

14036

7357

5177

208

10630

University of Art Tehran

9802

8834

7357

6084

209

10797

Qom University of Technology

8116

15136

4087

6084

210

10886

Islamic Azad University Arsanjan

20233

14110

7357

5177

211

10886

Neyshabur University of Medical Sciences

3913

14729

4947

6084

212

10945

Islamic Azad University Mobarakeh

11231

13634

5298

6084

213

11006

Islamic Azad University Falavarjan

14241

15255

3777

6084

214

11076

Islamic Azad University Ilam

9730

17193

7357

4881

215

11133

Islamic Azad University Sarvestan

29253

17916

7357

4272

216

11226

Islamic Azad University Aliabad Katul

11003

13457

5721

6084

217

11295

Industrial Management Institute

6960

9947

7357

6084

218

11366

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

14959

14066

5180

6084

219

11415

Torbat Heydarie University of Medical Science

5737

15696

4603

6084

220

11449

Gonabad University of Medical Sciences

2857

10678

7357

6084

221

11497

Dezful University of Medical Sciences

4220

15934

4677

6084

222

11529

Tafresh University

8003

15768

4484

6084

223

11545

Quchan University of Technology

6847

16435

4063

6084

224

11594

Islamic Azad University West Tehran

9437

15651

4543

6084

225

11722

Islamic Azad University Sepidan

20974

16266

7357

5021

226

11742

Islamic Azad University Naein

19353

15448

7357

5177

227

11932

Jundi Shapur University of Technology Dezful

9848

15366

5126

6084

228

12004

Islamic Azad University E Campus

8003

10705

7357

6084

229

12014

Larestan University of Medical Sciences

7871

10740

7357

6084

230

12109

Islamic Azad University Neyriz

14046

18305

7357

4881

231

12308

Imam Khomeini Education and Research Institute

4567

11481

7357

6084

232

12364

Mofid University Qom (Ghom)

10315

10996

7357

6084

233

12386

Arak University of Technology

8788

17471

3980

6084

234

12478

University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects)

4997

11664

7357

6084

235

12493

University of Gonbad e Qabus

8635

17221

4326

6084

236

12609

University of Nishapur

10113

16679

4809

6084

237

12654

Islamic Azad University Kashan

12870

15336

5703

6084

238

12765

Birjand University of Technology

10453

17353

4425

6084

239

12774

Higher Education Institution ACECR Khomeinishahr

16371

11059

7357

6084

240

12810

Islamic Azad University Damghan

7155

14445

6582

6084

241

12933

Khatam University

12847

18341

6040

5624

242

12982

Shomal University Amol

16449

13885

6582

6084

243

13098

University of Ardakan

9728

18401

3967

6084

244

13156

Sirjan University of Technology

10645

18040

4300

6084

245

13189

Ayatolah Borujerdei University

9740

17299

4998

6084

246

13399

Golpayegan University of Technology

19507

16527

5134

6084

247

13428

Islamic Azad University Babol

11678

14567

6732

6084

248

13477

Bagher Aloloum University

2962

13288

7357

6084

249

13540

Fasa University

14147

18127

4423

6084

250

13575

University of Jiroft

6253

18545

4706

6084

251

13596

Islamic Azad University Chalus

14069

17856

4719

6084

252

13596

Jiroft University of Medical Sciences

6253

16490

6178

6084

253

13620

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

7347

18772

4465

6084

254

14007

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

4583

13695

7357

6084

255

14045

Abadan University of Medical Sciences

4807

18222

5571

6084

256

14104

Rahman Sufi Razi Institute for Higher Education

13686

12945

7357

6084

257

14252

University of Quran and Hadith

3426

14209

7357

6084

258

14640

School of International Relations

9600

13983

7357

6084

259

14677

Islamic Azad University Dehaghan

8288

17978

6031

6084

260

14698

Islamic Azad University Bonab

14046

14247

7241

6084

261

14783

Iranian Institute of Philosophy

13807

13791

7357

6084

262

14807

Islamic Azad University Khalkhal

12370

18952

7357

5340

263

14842

Islamic Azad University Tehran East

14464

18043

5772

6084

264

14873

Khavaran Institute of Higher Education

9478

14282

7357

6084

265

14946

Islamic Azad University Firoozkooh

8237

14455

7357

6084

266

15036

Institute for Management and Planning Studies

6847

14692

7357

6084

267

15171

Shaikhbahai University

13642

14317

7357

6084

268

15223

University of Islamic Sciences Qom

6609

15023

7357

6084

269

15283

Mazandaran University of Science and Technology

11988

20375

4560

6084

270

15327

Al Zahra university

5664

15284

7357

6084

271

15346

Islamic Azad University Marand

19753

15988

6872

6084

272

15377

Iran Banking Institute

10626

14834

7357

6084

273

15421

Islamic Azad University Kazerun

13583

16168

7039

6084

274

15434

(1) Islamic Republic of Iran Broadcasting University

9811

14995

7357

6084

275

15479

Civil Aviation Technology College Tehran

12589

14775

7357

6084

276

15492

Noble Educational Institution

4388

15655

7357

6084

277

15514

Meybod University

6274

20415

5204

6084

278

15582

Islamic Azad University Noor

12847

18439

6214

6084

279

15755

Islamic Azad University Khomain

13125

15141

7357

6084

280

15954

Islamic Azad University Borujerd

17808

17144

6796

6084

281

16025

Islamic Azad University Andimeshk

21933

19544

7357

5340

282

16090

Buein Zahra Technical University

12801

20119

5529

6084

283

16090

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

8422

15962

7357

6084

284

16105

University of Eyvanekey

14637

17449

6872

6084

285

16119

Islamic Mazaheb University

7956

16021

7357

6084

286

16143

Islamic Azad University Maybod

11349

15754

7357

6084

287

16143

Soore University

3605

16602

7357

6084

288

16164

Islamic Azad University Firuzabad

12839

15645

7357

6084

289

16183

Kish University

14656

15489

7357

6084

290

16196

Esfarayne Higher Education

12173

20947

4990

6084

291

16196

Nabi Akram nstitute of Higher Education

8767

16027

7357

6084

292

16235

Payam Noor University Mashhad

10286

15961

7357

6084

293

16290

Islamic Azad University Fasa

16010

15509

7357

6084

294

16347

Islamic Azad University Larestan

15647

15611

7357

6084

295

16357

University of Mehr Alborz

8590

16284

7357

6084

296

16513

Faculty of Science and Applied Telecommunications

17652

15627

7357

6084

297

16567

Islamic Azad University Borujen

25375

22046

7357

5021

298

16583

Islamic Azad University Masjed Soleiman

15245

15942

7357

6084

299

16709

Islamic Azad University Langaroud

16403

19924

5938

6084

300

16761

Supreme National Defense University

5621

17061

7357

6084

301

16805

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

8383

16797

7357

6084

302

16879

(3) Imam Sadiq University Women Section

6097

17139

7357

6084

303

16976

Tabriz College of Technology

10002

16917

7357

6084

304

16997

Islamic Azad University Naragh

18952

16070

7357

6084

305

16997

Islamic Azad University Rafsanjan

16717

16315

7357

6084

306

17008

International University of Chabahar

26047

15266

7357

6084

307

17034

Islamic Azad University Eghlid

22920

15714

7357

6084

308

17050

Islamic Azad University of Razavi

14656

16578

7357

6084

309

17116

University of Environment Tehran

16689

16466

7357

6084

310

17116

Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services

7347

21392

5794

6084

311

17145

Islamic Azad University Abarkouh

20018

16147

7357

6084

312

17184

Islamic Azad University Abadan

20525

16142

7357

6084

313

17256

Ashrafi University

17775

16516

7357

6084

314

17297

Islamic Azad University Darab

17775

16576

7357

6084

315

17343

Shariaty Technical College

10209

17337

7357

6084

316

17371

Islamic Azad University Bardsir

10645

17322

7357

6084

317

17429

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

16831

16812

7357

6084

318

17470

University of Bonab

8461

17664

7357

6084

319

17486

Hazrat-e Masoumeh University Qom

10960

17434

7357

6084

320

17508

Payam Noor University Qom

4132

18179

7357

6084

321

17641

Nooretouba Virtual University Tehran

10617

17673

7357

6084

322

17733

Islamic Azad University Estahban

16403

22128

7357

5340

323

17785

Islamic Azad University Golpayegan

18272

17113

7357

6084

324

17894

Raja University

15856

17520

7357

6084

325

18073

Islamic Azad university Torbat Jaam

14028

17882

7357

6084

326

18122

Bahá'í Institute for Higher Education

25656

16671

7357

6084

327

18236

Islamic Azad University Parsabad Moghan

25825

16771

7357

6084

328

18372

Islamic Azad University Lamerd

15575

18117

7357

6084

329

18385

Sadra University

16804

18015

7357

6084

330

18385

Arjang Institute of Higher Education

12315

18418

7357

6084

331

18449

Salman Institute of Higher Education

21470

17603

7357

6084

332

18476

Islamic Azad University Zabol

14620

18288

7357

6084

333

18476

Bahar Business School

17975

17990

7357

6084

334

18476

Shiraz University of Applied Science & Technology

27033

16825

7357

6084

335

18476

Islamic Azad University Buinzahra

11220

18583

7357

6084

336

18486

Islamic Azad University Ardestan

23062

17445

7357

6084

337

18499

Daneshpajoohan Higher Education Institution

13185

18455

7357

6084

338

18499

Shahab Danesh University

8670

18873

7357

6084

339

18530

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

19931

17859

7357

6084

340

18530

Islamic Azad University Kharg

21435

17696

7357

6084

341

18587

Islamic Azad University Ashkezar

18924

18034

7357

6084

342

18597

(1) Al Mustafa Open University

11349

18719

7357

6084

343

18665

University Bozorgmehr

10463

18908

7357

6084

344

18718

Bam University

13957

19209

7241

6084

345

18794

Islamic Azad University Farahan

24049

17702

7357

6084

346

18863

Tabaran Institute of Higher Education

7956

19332

7357

6084

347

18897

Islamic Azad University Taft

20913

18190

7357

6084

348

18922

Islamic Kar University

14577

18832

7357

6084

349

18981

Shandiz Institute of Higher Education

10846

19213

7357

6084

350

18998

Islamic Azad University Mahdishahr

23040

18082

7357

6084

351

19024

Islamic Azad University Makou

21132

21363

7357

5624

352

19070

(1) Bam University of Medical Sciences

12964

19169

7357

6084

353

19127

Islamic Azad University Saghez

19639

18576

7357

6084

354

19187

Seraj University (Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)

18966

18704

7357

6084

355

19200

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

20637

18562

7357

6084

356

19250

Kosar University

11988

22345

6468

6084

357

19260

Velayat University

18998

21599

6505

6084

358

19274

Shahreza Higher Education Center

13758

19302

7357

6084

359

19304

Varastegan Institute for Medical Sciences

7594

21551

6955

6084

360

19304

Islamic Azad University Ashtian

26692

17912

7357

6084

361

19326

Mashhad Institute of Higher Education

11231

19570

7357

6084

362

19326

University of Martyr Motahari

16618

19095

7357

6084

363

19326

Islamic Azad University Hashtgerd

13997

19335

7357

6084

364

19339

Binalud Institute of Higher Education

8237

19857

7357

6084

365

19386

Islamic Azad University Khorramabad

12274

20877

7074

6084

366

19386

University of Culture and Islamic Studies

17349

19098

7357

6084

367

19397

Islamic Azad University Ardakan

23252

18505

7357

6084

368

19397

Islamic Azad University Lenjan

18419

19025

7357

6084

369

19429

Islamic Azad University Malayer

14009

19465

7357

6084

370

19452

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

11770

19671

7357

6084

371

19462

Islamic Azad University Savadkooh

22757

18641

7357

6084

372

19490

Islamic Azad University Boukan

18617

19134

7357

6084

373

19551

Islamic Azad University Dolatabad

10130

19947

7357

6084

374

19586

International University of Iran

17536

19322

7357

6084

375

19597

Technology Development Institute ACECR Sharif

11651

19886

7357

6084

376

19622

Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education

16642

19451

7357

6084

377

19726

Islamic Azad University Kashmar

14607

19742

7357

6084

378

19737

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

23046

18954

7357

6084

379

19737

Miyat University

21869

19083

7357

6084

380

19751

Islamic Azad University Abadeh

20251

19274

7357

6084

381

19762

Attar Institute of Higher Education

22994

18979

7357

6084

382

19762

Islamic Azad University Bandar Anzali

20355

23345

5748

6084

383

19809

Sabz Institute of Higher Education

10926

20224

7357

6084

384

19834

Allame Mohaddes Noori University

11044

20237

7357

6084

385

19894

Salman Farsi University of Kazerun

15387

20813

7169

6084

386

19906

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

26489

18679

7357

6084

387

20037

Institute of Higher Education Khorasan

15288

20091

7357

6084

388

20048

Islamic Azad University Miandoab

26194

18920

7357

6084

389

20057

Islamic Azad University Rabat Karim

18802

19746

7357

6084

390

20071

Islamic Azad University Sarab

24489

19187

7357

6084

391

20121

Alborz University

16717

20055

7357

6084

392

20188

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

11141

20605

7357

6084

393

20214

Islamic Azad University Qeshm

20202

19793

7357

6084

394

20214

Islamic Azad University Bafgh

17808

20050

7357

6084

395

20214

Qom Institute of Higher Education

12536

20527

7357

6084

396

20278

Parseh Higher Education Institute

18313

20081

7357

6084

397

20288

Islamic Azad University Natanz

28096

18731

7357

6084

398

20328

Islamic Azad University Mallard

21078

19844

7357

6084

399

20351

Islamic Azad University Germi

18584

20128

7357

6084

400

20379

Hafez University

16947

20334

7357

6084

401

20392

Science and Arts University (Jahad Daneshgahi University Yazd)

17178

20874

7241

6084

402

20408

(1) Islamic Azad University Torbat e Heydarieh

25635

19389

7357

6084

403

20458

Islamic Azad University Jouybar

15738

20522

7357

6084

404

20458

Kavian Higher Education Institute

19690

20144

7357

6084

405

20480

Iman Jawad University College

13100

20768

7357

6084

406

20520

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

17775

20406

7357

6084

407

20539

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

17150

20496

7357

6084

408

20550

Tous Institute of Higher Education

15245

20665

7357

6084

409

20550

Islamic Azad University Nevşehir

20124

20214

7357

6084

410

20561

Farzanegan Semnan University

13483

20846

7357

6084

411

20593

Faran Institute of Higher Education

22073

20073

7357

6084

412

20628

Saveh University of Medical Sciences

8304

21332

7357

6084

413

20649

Islamic Azad University Bam

17274

20594

7357

6084

414

20701

Islamic Azad University Baft

19889

20409

7357

6084

415

20738

Mehrastan University

12674

21104

7357

6084

416

20750

Islamic Azad University Anar

23618

20081

7357

6084

417

20781

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

15364

20925

7357

6084

418

20787

Islamic Azad University Roudsar and Amlash

22337

22617

6711

6084

419

20812

Bahar University (Institute of Higher Education)

23329

20189

7357

6084

420

20848

Islamic Azad University Khodabandeh

26095

19832

7357

6084

421

20864

Islamic Azad University Aligudarz

20732

20512

7357

6084

422

20882

Islamic Azad University Ramsar

14577

21108

7357

6084

423

20917

Islamic Azad University Ilkhichi

18012

20849

7357

6084

424

20917

Safahan Institute of Higher Education

20658

20581

7357

6084

425

20927

Chabahar Maritime University

4091

26676

4766

6084

426

20927

Jihad Amir Kabir University

15328

21086

7357

6084

427

20947

University of Jahrom

13433

25106

5729

6084

428

20967

Islamic Azad University Osku

23989

20290

7357

6084

429

20997

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

9692

26992

3884

6084

430

21014

Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan

13029

21384

7357

6084

431

21014

Islamic Azad University Marivan

16924

21049

7357

6084

432

21039

College of the Holy Rationalists

19905

20799

7357

6084

433

21090

Amozesh Ala Azad Institute of Informatics

27350

19882

7357

6084

434

21120

Islamic Azad University Iranshahr

25780

20209

7357

6084

435

21120

Institute of Higher Education North Roozbeh

18089

21051

7357

6084

436

21130

Islamic Azad University Qaen

23950

20457

7357

6084

437

21166

Islamic Azad University Tehran Branch 34

12274

21623

7357

6084

438

21195

University of Quran and Progeny

19562

21000

7357

6084

439

21206

Islamic Azad University Bandar Gaz

19569

21011

7357

6084

440

21223

Islamic Azad University Mamaghan

23804

20562

7357

6084

441

21231

Shiraz Art University

17620

21210

7357

6084

442

21231

Deylaman Institute of Higher Education

9942

21899

7357

6084

443

21311

University of Applied Science & Technology Unit 11 Tehran

10534

21952

7357

6084

444

21321

Islamic Azad University Ramhormoz

23422

20717

7357

6084

445

21343

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

24253

20654

7357

6084

446

21399

Technical and Professional University of West Azerbaijan Province

23827

20797

7357

6084

447

21414

Islamic Azad University Jiroft

14789

21722

7357

6084

448

21414

Maziar University

23354

20873

7357

6084

449

21470

Islamic Azad University Doroud

23892

20877

7357

6084

450

21496

Institute of Higher Education Adiban

17849

21519

7357

6084

451

21527

Osool-al-din College

22575

21085

7357

6084

452

21652

University of Science and Technology in Golbahar

21428

21351

7357

6084

453

21652

Hatef Institute of Higher Education

22025

21282

7357

6084

454

21652

Kerman Institute of Higher Education

21778

21323

7357

6084

455

21672

Roozbeh Institute of Higher Education

20174

21493

7357

6084

456

21726

Islamic Azad University International Center for Persian Gulf

13997

22138

7357

6084

457

21737

University College of Omran Tosee

13303

22209

7357

6084

458

21810

Mirdamad University of Gorgan

21839

21472

7357

6084

459

21810

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

19310

21725

7357

6084

460

21825

Foulad Institute of Technology

21035

21559

7357

6084

461

21825

University Kamal Ol Molk

18313

21840

7357

6084

462

21925

Islamic Azad University Fouman and Shaft

17620

22021

7357

6084

463

21933

Islamic Azad University Mahallat

25473

21162

7357

6084

464

21944

University of Gonabad

13773

22423

7357

6084

465

21953

Islamic Azad University Sousangerd

19807

21852

7357

6084

466

21953

Iranian Business School

23216

21474

7357

6084

467

21968

Institute of Higher Education Zand

17003

22123

7357

6084

468

21985

Torbat Jam Faculty of Medical Sciences

15760

22265

7357

6084

469

22008

Higher Education Institution Dar Al-Fonoun

19696

21912

7357

6084

470

22008

Islamic Azad University Ajabshir

25357

21256

7357

6084

471

22057

Sepahan Institute of Higher Education

19775

21952

7357

6084

472

22105

Pardisan University

23142

21639

7357

6084

473

22105

Islamic Azad University Safashahr

21666

21822

7357

6084

474

22155

Islamic Azad University Mehriz

26461

21233

7357

6084

475

22155

Kowsar University

20233

22007

7357

6084

476

22188

Islamic Azad University Talesh

22859

21753

7357

6084

477

22188

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

10617

22916

7357

6084

478

22201

Islamic Azad University Tabas

25861

21379

7357

6084

479

22315

Bojnuord Institue of Higher Education

18924

22338

7357

6084

480

22353

Khazar Institute of Higher Education

17436

22549

7357

6084

481

22370

Islamic Azad University Meymeh

19655

22333

7357

6084

482

22476

Ahlulbayt International University

13807

22975

7357

6084

483

22508

Amol Higher Educational Institute

19846

22502

7357

6084

484

22529

Islamic Azad University Dehloran

21974

22288

7357

6084

485

22556

Ghazali University

24645

21984

7357

6084

486

22590

Higher Education Center for Cultural Heritage

20946

22479

7357

6084

487

22605

Institute of Technology Allameh Qazvin

22621

22308

7357

6084

488

22605

Islamic Azad University Bostanabad

15625

22965

7357

6084

489

22613

Islamic Azad University Meshkin Shahr

23354

22229

7357

6084

490

22623

Islamic Azad University Tiran

21620

22447

7357

6084

491

22686

Islamic Azad University Islamabad West

21773

22510

7357

6084

492

22686

Islamic Azad University Bardaskan

23742

22271

7357

6084

493

22716

University College of Azarabadeghan

24540

22196

7357

6084

494

22716

Ahl al-Bayt University

18617

22836

7357

6084

495

22729

Tabari Institute of Higher Education

24253

22250

7357

6084

496

22764

Islamic Azad University Shahr e Babak

20920

22699

7357

6084

497

22778

Islamic Azad University Gonbad Kavoos

24359

22313

7357

6084

498

22793

Islamic Azad University Naghadeh

21413

22689

7357

6084

499

22814

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

21884

22649

7357

6084

500

22840

Islamic Azad University Izeh

20691

22790

7357

6084

501

22849

Institute of Higher Education Agriculture

13616

23422

7357

6084

502

22888

Daneshvar Institute of Higher Education

25092

22374

7357

6084

503

22897

Sepehr Institution of Higher Education

25254

22359

7357

6084

504

22935

Institute for Higher Education Parsian

17274

23194

7357

6084

505

22985

Islamic Azad University Harand

19414

23071

7357

6084

506

22997

Molana Institute of Higher Education

18945

23138

7357

6084

507

23033

Ferdows University

10089

23869

7357

6084

508

23087

Islamic Azad University Hadishahr

18820

23250

7357

6084

509

23168

Naser Khosrow Institute of Higher Education

23062

22954

7357

6084

510

23201

Islamic Azad University Esfarayen

25488

22731

7357

6084

511

23224

Islamic Azad University Salmas

27321

22423

7357

6084

512

23258

Tabarestan Institute of Higher Education

24232

22916

7357

6084

513

23280

Islamic Azad University Semirom

18350

23508

7357

6084

514

23309

Islamic Azad University Nazarabad

19982

23394

7357

6084

515

23321

Islamic Azad University Roudan

22156

23195

7357

6084

516

23356

Iran Center for Management Studies

21654

23293

7357

6084

517

23390

Islamic Azad University Jasb

22830

23201

7357

6084

518

23407

Islamic Azad University Hidaj

20498

23456

7357

6084

519

23407

Mizan Institute of Higher Education

26023

22846

7357

6084

520

23434

Larestan University

21503

23397

7357

6084

521

23499

North Institute of Higher Education

10325

24358

7357

6084

522

23499

Roshdiyeh Higher Education Institute of Tabriz

19979

23593

7357

6084

523

23499

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

21551

23443

7357

6084

524

23499

Kadvs Institute of Higher Education

15364

23955

7357

6084

525

23509

Lamei University

22631

23369

7357

6084

526

23530

Islamic Azad University Shadegan

24232

23206

7357

6084

527

23583

Islamic Azad University Evaz

24444

23250

7357

6084

528

23620

Islamic Azad University Byza

23719

23386

7357

6084

529

23620

Islamic Azad University Safadasht

14881

24148

7357

6084

530

23634

Nahavand University

13950

24237

7357

6084

531

23659

Modat Higher Education Institution

14656

24217

7357

6084

532

23678

Hadaf Institute of Higher Education

28292

22699

7357

6084

533

23693

Jihad Targah University

17115

24032

7357

6084

534

23743

Islamic Azad University Zahdshhr

15813

24214

7357

6084

535

23756

Marlik Higher Education Institute

21974

23686

7357

6084

536

23828

Kashmar Jihad University.

17589

24162

7357

6084

537

23871

Institute of Higher Education Mazandaran

21956

23815

7357

6084

538

23901

Jihad Kermanshah University

23205

23726

7357

6084

539

23952

Allameh Amini Institute of Higher Education

19991

24082

7357

6084

540

23952

Islamic Azad University Hormoz

21482

23927

7357

6084

541

23995

Afagh Higher Education Institute

13039

24675

7357

6084

542

24048

Mamasani Higher Education Center

22025

23993

7357

6084

543

24062

Fazel Institute of Higher Education

21956

24018

7357

6084

544

24073

Islamic Azad University of Lashenesha Zibakenar

21815

24039

7357

6084

545

24098

Payam Noor University Noshahr

23696

23862

7357

6084

546

24111

Islamic Azad University Komijan

25130

23744

7357

6084

547

24143

Islamic Azad University Minab

20964

24194

7357

6084

548

24197

Sina Institute of Higher Education

22413

24120

7357

6084

549

24206

Islamic Azad University Delijan

26047

23722

7357

6084

550

24206

Kerman Institute of High Education

23195

24048

7357

6084

551

24218

Institute of Higher Education Shahrood

23166

24070

7357

6084

552

24218

Payam Noor University Bijar

23815

23986

7357

6084

553

24246

Edalat University

11692

25024

7357

6084

554

24246

Islamic Azad University Ahram

21397

24258

7357

6084

555

24257

Jami University (Jami Institute of Technology)

19164

24452

7357

6084

556

24301

Kashmar Higher Education Center

14449

24866

7357

6084

557

24308

Jahan Institute of Higher Education

23006

24171

7357

6084

558

24322

Islamic Azad University Haris

25389

23918

7357

6084

559

24425

Subhan Institute of Higher Education

23031

24316

7357

6084

560

24433

Sana Institute of Higher Education

23216

24306

7357

6084

561

24440

Parsa Institute of Higher Education

24082

24223

7357

6084

562

24523

Qazvin University of Applied Science & Technology

24692

24245

7357

6084

563

24560

Mazandaran Institute of Technology

19834

24741

7357

6084

564

24571

Islamic Azad University Beh Shahr

12389

25373

7357

6084

565

24650

Rahedanesh Institute of Higher Education

14710

25267

7357

6084

566

24650

Islamic Azad University Shahriar

12893

25418

7357

6084

567

24667

Institute of Higher Education West of Ilam

25375

24332

7357

6084

568

24667

Golestan Higher Education Institute

21384

24714

7357

6084

569

24682

University of Applied Science & Technology Unit 31

20836

24792

7357

6084

570

24698

Islamic Azad University Kangan

28977

23349

7357

6084

571

24720

Iranian Army Military University of Imam Ali

22016

24733

7357

6084

572

24733

Institute of Higher Education Karoon

25780

24375

7357

6084

573

24758

Institute for Higher Education Golpaygan

16241

25276

7357

6084

574

24822

Kavosh Institute of Higher Education

24444

24582

7357

6084

575

24831

Islamic Azad University Deylam

24711

24571

7357

6084

576

24857

Payam Noor University Khaf

20271

25035

7357

6084

577

24897

Payam Noor University Sirjan

26865

24381

7357

6084

578

24994

Kashmar Higher Education Center

11752

25841

7357

6084

579

25006

Narjes Womens Islamic Seminary

19912

25228

7357

6084

580

25057

College of Environment Tehran

16178

25606

7357

6084

581

25057

Islamic Azad University Asadabad

27888

24351

7357

6084

582

25073

Javed Institute of Jiroft

13957

25775

7357

6084

583

25085

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

22621

25063

7357

6084

584

25142

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

12893

25912

7357

6084

585

25168

Islamic Azad University Taybad

24148

24997

7357

6084

586

25195

Islamic Azad University Behbahan

17620

25624

7357

6084

587

25252

Islamic Azad University Gilanegharb

27178

24707

7357

6084

588

25252

Rabe Rashid Higher Education Institute

23804

25164

7357

6084

589

25252

Higher Institute of Higher Education in Esfahan

23579

25178

7357

6084

590

25310

Nima Institute of Higher Education

24232

25194

7357

6084

591

25352

Payam Noor University Tabriz

27300

24805

7357

6084

592

25368

Saroyeh Institute of Higher Education

20136

25638

7357

6084

593

25368

Islamic Azad University Parsian

23767

25305

7357

6084

594

25380

Hakim Nezami Institute of Higher Education

18012

25815

7357

6084

595

25412

Islamic Azad University Zarghan

21068

25606

7357

6084

596

25452

Ramsar Institute of Higher Education

19487

25800

7357

6084

597

25475

Jahan-E-elm Institute of Higher Education

19261

25815

7357

6084

598

25492

Khalkhal University of Medical Sciences

14254

26160

7357

6084

599

25535

Islamic Azad University Gerash

27804

24906

7357

6084

600

25542

Nazhand Higher Education Institute

29582

23558

7357

6084

601

25606

Baharan Institute of Higher Education Gorgan

22314

25728

7357

6084

602

25614

Institute of Higher Education Kashan

20868

25848

7357

6084

603

25636

Rudaki Institute of Higher Education

24421

25554

7357

6084

604

25636

Ahwaz Technological Training Complex

12746

26401

7357

6084

605

25689

Sobhesadegh University

19543

26005

7357

6084

606

25771

Islamic Azad University Hashtroud

25254

25624

7357

6084

607

25796

Aria University of Sciences and Sustainability

22575

25899

7357

6084

608

25867

Ghadr Institution of Higher Education

21884

26018

7357

6084

609

25879

Zagros University

21948

26029

7357

6084

610

25954

Mehr Institute of Higher Education

28730

25063

7357

6084

611

25954

Islamic Azad University Badrvd

26489

25682

7357

6084

612

25970

Payam Noor University Taybad

27321

25555

7357

6084

613

26104

National Informatics Centre of Higher Education (DPI College)

29068

24914

7357

6084

614

26112

Alghadir University

26095

25912

7357

6084

615

26185

Tech Development Center of Iran

23548

26217

7357

6084

616

26220

Sari Institute of Higher Education

27998

25751

7357

6084

617

26255

Payam Noor University Oz

29068

25125

7357

6084

618

26267

Islamic Azad University Zone 9

17908

26741

7357

6084

619

26279

Salman Institute of Higher Education

28977

25280

7357

6084

620

26395

Islamic Azad University Sardasht

29358

24938

7357

6084

621

26395

Islamic Azad University Natanz

26148

26217

7357

6084

622

26406

Free Institute for Scholars

24741

26382

7357

6084

623

26406

Islamic Azad University Fariman

27932

25977

7357

6084

624

26474

Institute for Higher Education Ganjnameh

27506

26137

7357

6084

625

26533

Islamic Azad University Sowme'eh Sara

19464

26908

7357

6084

626

26545

Nour Danesh Institution of Higher Education

22806

26678

7357

6084

627

26605

Iran University of Industries and Mines

23006

26741

7357

6084

628

26658

Institute of Higher Education Najafabad

24692

26652

7357

6084

629

26674

Islamic Azad University Qeshm International Branch

29183

25555

7357

6084

630

26719

University of Narjes

28880

25904

7357

6084

631

26742

Kumesh Higher Education Institute

25780

26638

7357

6084

632

26742

Islamic Azad University Shush

28096

26313

7357

6084

633

26766

University of Applied Science & Technology Unit 14 Tehran

15507

27309

7357

6084

634

26830

Shahriar Astara Institute of Higher Education

28436

26292

7357

6084

635

26937

Shams Institute of Higher Education and Technology

26692

26757

7357

6084

636

26984

Mehavand Higher Education Institute

21761

27195

7357

6084

637

27155

Payam Noor University Genaveh

29358

25993

7357

6084

638

27155

Moghadas Ardebili Institute of Higher Education

23481

27278

7357

6084

639

27185

Ghadir Higher Education Institute Langroud

26257

27098

7357

6084

640

27251

Islamic Azad University Saba Shahr

18153

27659

7357

6084

641

27316

Academic Center for Education Culture and Research ACECR Khuzestan

25055

27330

7357

6084

642

27374

Institute for Excellence in Higher Education

23062

27530

7357

6084

643

27467

Shahid Rezaie Higher Education Institution of Kermanshah

26341

27405

7357

6084

644

27524

Shiraz Art Institute Honar

22745

27703

7357

6084

645

27566

Islamic University of Janah

29022

26922

7357

6084

646

27575

Institute of Training Research and Operational Consultancy for Tourism

20964

27838

7357

6084

647

27640

Higher Education Institution ACECR Rasht

22608

27852

7357

6084

648

27645

Islamic Azad University Minudasht

24065

27781

7357

6084

649

27810

Islamic Azad University of Medical Sciences Qeshm

29253

27098

7357

6084

650

27828

Islamic Azad University of Astaneh Ashrafieh

17652

28244

7357

6084

651

28015

Farahmand Institute of Higher Education

20691

28309

7357

6084

652

28110

University of Aleshtar

25458

28190

7357

6084

653

28267

A B A Institute of Higher Education

29183

27764

7357

6084

654

28644

Ijtehad Institute of Higher Education

27998

28595

7357

6084

655

29024

Institute of Higher Education Eram Shiraz

24403

29119

7357

6084

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Washington»، «University of Michigan»، «University of Oxford»، «Columbia University New York»، «Cornell University»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟