یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2019)


نگارش   1397/10/06

مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز» در ویرایش 2019 خود که در سال 2018 منتشر شده است، نام 29 مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «کاشان»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی مشهد»، «صنعتی شریف»، «صنعتی شیراز»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «شهید مدنی آذربایجان»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «علوم پزشکی ایران»، «اصفهان»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «مازندران»، «شهید بهشتی»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا (س)»، «بیرجند»، «خوارزمی»، «شهید باهنر کرمان»، «صنعتی شاهرود»، «ارومیه»، «یزد»، و «زنجان» در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان هستند.

در ویرایش 2019 نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌هم‌رفته 1258 مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

41.7-43.9

1

351-400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

33.5-37.0

2

501-600

دانشگاه کاشان

33.5-37.0

3

501-600

دانشگاه علم و صنعت ایران

26.0-33.4

4

601-800

دانشگاه صنعتی اصفهان

26.0-33.4

5

601-800

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26.0-33.4

6

601-800

دانشگاه صنعتی شریف

26.0-33.4

7

601-800

دانشگاه صنعتی شیراز

26.0-33.4

8

601-800

دانشگاه تبریز

26.0-33.4

9

601-800

دانشگاه تهران

26.0-33.4

10

601-800

دانشگاه علوم پزشکی تهران

26.0-33.4

11

601-800

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

19.0-25.9

12

801-1000

دانشگاه فردوسی مشهد

19.0-25.9

13

801-1000

دانشگاه گیلان

19.0-25.9

14

801-1000

دانشگاه علوم پزشکی ایران

19.0-25.9

15

801-1000

دانشگاه اصفهان

19.0-25.9

16

801-1000

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

19.0-25.9

17

801-1000

دانشگاه مازندران

19.0-25.9

18

801-1000

دانشگاه شهید بهشتی

19.0-25.9

19

801-1000

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

19.0-25.9

20

801-1000

دانشگاه شیراز

19.0-25.9

21

801-1000

دانشگاه الزهرا (س)

9.8-18.9

22

1001+

دانشگاه بیرجند

9.8-18.9

23

1001+

دانشگاه خوارزمی

9.8-18.9

24

1001+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9.8-18.9

25

1001+

دانشگاه صنعتی شاهرود

9.8-18.9

26

1001+

دانشگاه ارومیه

9.8-18.9

27

1001+

دانشگاه یزد

9.8-18.9

28

1001+

دانشگاه زنجان

9.8-18.9

29

1001+

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

 

آموزش

پژوهش

استنادها

چشم‌انداز جهانی

درآمدهای صنعتی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

13.6

21.3

100

47.8

16

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34.5

28.9

39.6

75.1

18.8

دانشگاه کاشان

16.1

16.9

74.3

35.1

18.3

دانشگاه علم و صنعت ایران

25.4

26.8

42.7

66.3

15.8

دانشگاه صنعتی اصفهان

24.1

22

43.5

85.7

20.6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

27.3

11.6

48

34

18.1

دانشگاه صنعتی شریف

26.2

31.9

38.8

93.8

19.9

دانشگاه صنعتی شیراز

21.6

18.6

46.6

43.5

15.2

دانشگاه تبریز

26.6

18.1

37.8

43

17.1

دانشگاه تهران

33.8

22.5

35

34

22.4

دانشگاه علوم پزشکی تهران

48.1

15.8

30.1

37.9

21.1

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

17.6

11.3

28.4

36.7

14.6

دانشگاه فردوسی مشهد

25.1

17.2

22.3

40.2

20.7

دانشگاه گیلان

13.8

12.2

36.7

35.4

14.6

دانشگاه علوم پزشکی ایران

33.3

9.3

26.6

40.8

18.8

دانشگاه اصفهان

24.4

21.2

10.4

44.4

16.8

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

22.2

18.8

25.9

49.3

18.3

دانشگاه مازندران

28.5

11.3

36.3

37

16.3

دانشگاه شهید بهشتی

19.1

18.6

29.9

48.9

17.4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

40.8

12

19.7

38.4

15.5

دانشگاه شیراز

22.1

22.4

21.4

60.4

17.1

دانشگاه الزهرا (س)

17

9.2

20.1

35.5

14.1

دانشگاه بیرجند

15.2

7.9

7.7

34.2

15.3

دانشگاه خوارزمی

19

9

19.1

35.4

15.9

دانشگاه شهید باهنر کرمان

14.6

11.4

11.5

35.6

14.1

دانشگاه صنعتی شاهرود

14.1

12.5

15.1

35.5

15.8

دانشگاه ارومیه

22.6

11.9

13.2

35.7

14.2

دانشگاه یزد

13.6

11.1

15.8

35.5

15.8

دانشگاه زنجان

17.8

10.6

22.2

39.7

17.8

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2018 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، «University of Oxford» با بیشترین امتیاز پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «University of Cambridge»، «Stanford University»، «MIT»، «California Institute of Technology»، «Harvard University»، «Princeton University»، «Yale University»، «Imperial College London-ICL»، و «University of Chicago» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟