یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2020)


نگارش   1398/08/27

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2020 خود که در سال 2019 منتشر شده است، نام 40 مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «یاسوج»، «صنعتی امیرکبیر»، «کاشان»، «علوم پزشکی مشهد»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، «بین‌المللی امام خمینی»، «علوم پزشکی ایران»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شیراز»، «تبریز»، «علوم پزشکی تبریز»، «تهران»، «فردوسی مشهد»، «اصفهان»، «علوم پزشکی اصفهان»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «کردستان»، «مازندران»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «شهید مدنی آذربایجان»، «بیرجند»، «بوعلی سینا»، «گیلان»، «خوارزمی»، «سمنان»، «شاهد»، «شهید باهنر کرمان»، «شهید چمران اهواز»، «شهرکرد»، «صنعتی شاهرود»، «علوم پزشکی شیراز»، «ارومیه»، «یزد»، و «زنجان» در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان هستند.

در ویرایش 2020 نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌هم‌رفته 1396 مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

42.4–44.4

1

351–400

دانشگاه یاسوج

38.8–42.3

2

401–500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

35.3–38.7

3

501–600

دانشگاه کاشان

35.3–38.7

4

501–600

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

35.3–38.7

5

501–600

دانشگاه صنعتی شریف

35.3–38.7

6

501–600

دانشگاه علوم پزشکی تهران

35.3–38.7

7

501–600

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

28.3–35.2

8

601–800

دانشگاه علوم پزشکی ایران

28.3–35.2

9

601–800

دانشگاه علم و صنعت ایران

28.3–35.2

10

601–800

دانشگاه صنعتی اصفهان

28.3–35.2

11

601–800

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

28.3–35.2

12

601–800

دانشگاه صنعتی شیراز

28.3–35.2

13

601–800

دانشگاه تبریز

28.3–35.2

14

601–800

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

28.3–35.2

15

601–800

دانشگاه تهران

28.3–35.2

16

601–800

دانشگاه فردوسی مشهد

22.2–28.2

17

801–1000

دانشگاه اصفهان

22.2–28.2

18

801–1000

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

22.2–28.2

19

801–1000

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

22.2–28.2

20

801–1000

دانشگاه کردستان

22.2–28.2

21

801–1000

دانشگاه مازندران

22.2–28.2

22

801–1000

دانشگاه شهید بهشتی

22.2–28.2

23

801–1000

دانشگاه شیراز

22.2–28.2

24

801–1000

دانشگاه الزهرا

10.7–22.1

25

1001+

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.7–22.1

26

1001+

دانشگاه بیرجند

10.7–22.1

27

1001+

دانشگاه بوعلی سینا

10.7–22.1

28

1001+

دانشگاه گیلان

10.7–22.1

29

1001+

دانشگاه خوارزمی

10.7–22.1

30

1001+

دانشگاه سمنان

10.7–22.1

31

1001+

دانشگاه شاهد

10.7–22.1

32

1001+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.7–22.1

33

1001+

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.7–22.1

34

1001+

دانشگاه شهرکرد

10.7–22.1

35

1001+

دانشگاه صنعتی شاهرود

10.7–22.1

36

1001+

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.7–22.1

37

1001+

دانشگاه ارومیه

10.7–22.1

38

1001+

دانشگاه یزد

10.7–22.1

39

1001+

دانشگاه زنجان

10.7–22.1

40

1001+

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

آموزش

پژوهش

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

15.3

21.2

99.8

42.2

17.1

دانشگاه یاسوج

15.1

15.5

91.8

35.7

15.6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34.2

31.8

43.2

76.5

21.9

دانشگاه کاشان

19.6

18.2

75.2

35.6

18.7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

28.1

12.3

73

34.5

19.9

دانشگاه صنعتی شریف

28.9

36.7

41

99.8

23.7

دانشگاه علوم پزشکی تهران

44.5

16

48

59.3

22.8

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

12.3

8.5

78

34.7

20.7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

37.7

10

52.6

43.4

20.7

دانشگاه علم و صنعت ایران

27.8

33

42.6

96.3

16.8

دانشگاه صنعتی اصفهان

25.4

23.4

41.7

85.5

22.6

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

42.9

14.6

37.3

64

17.2

دانشگاه صنعتی شیراز

23.7

20.3

46.6

47.9

16.7

دانشگاه تبریز

27.9

19.9

42.2

42.9

19.5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

45

12

36.7

34.5

15.9

دانشگاه تهران

36.7

23.5

38.7

34.4

23.3

دانشگاه فردوسی مشهد

25.9

18.5

23.1

41.8

21.2

دانشگاه اصفهان

30.9

22.6

13.4

45.5

17.5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

40.9

11.9

22.4

37.4

16.1

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

24.6

23.7

25.1

46.4

19.7

دانشگاه کردستان

14.5

13.1

46.6

39.3

17.5

دانشگاه مازندران

28.2

11.6

32.9

37.4

17.2

دانشگاه شهید بهشتی

22.1

19

38

66.9

19.6

دانشگاه شیراز

24.8

25

27.2

57

18.1

دانشگاه الزهرا

18.1

9.9

16.8

36.8

15.2

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

18.1

12.6

23.7

36.6

14.8

دانشگاه بیرجند

16.4

8

8.6

34.6

16.7

دانشگاه بوعلی سینا

22.2

15.3

25.8

35.3

16

دانشگاه گیلان

20.4

13.6

29.5

34.8

15.7

دانشگاه خوارزمی

28

12.7

21.2

44.7

17.1

دانشگاه سمنان

16.9

9.9

39.3

34.4

16.5

دانشگاه شاهد

19.3

11.6

10.6

37.2

14.5

دانشگاه شهید باهنر کرمان

17.8

13.7

15.1

41.6

15.1

دانشگاه شهید چمران اهواز

27.2

18.4

16.2

66.2

16.3

دانشگاه شهرکرد

15.6

11.1

35.5

34.8

15.6

دانشگاه صنعتی شاهرود

17.7

13.8

27.8

35.9

18.2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

16.2

10.7

20.7

35.1

16.5

دانشگاه ارومیه

20

12.9

18.3

38.1

14.9

دانشگاه یزد

16.6

14.4

16.1

36.9

16.6

دانشگاه زنجان

17

12.3

28.5

43.8

18.7

 

 

 

بر پایۀ ویرایش 2020 نظام رتبه‌بندی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «University of Oxford» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «MIT»، «Princeton University»، «Harvard University»، «Yale University»، «University of Chicago»، و «Imperial College London-ICL» در جایگاه دوم تا دهم هستند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان
نخستین هدف این نظام آگاهی از جایگاه جهانی دانشگاه‌های چین بود، ولی با استقبال گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شد. هدف کنونی از انتشار این رتبه‌بندی، ارزیابی ممتازی مؤسسه‌ها است.

رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟