یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» (2015)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش سال 2015 «کیو.اس.» دربارۀ جایگاه مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی جهان،  دو مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های معتبر قرار گرفته‌اند. از این رو، دانشگاه‌های «صنعتی شریف» و «تهران» به ترتیب در جایگاه نخست و دوم ملی قرار گرفته‌اند.

«کیو.اس.» هر ساله فهرست بیش از 700 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند تا راهنمای دانشجویان در انتخاب دانشگاه برای ادامۀ تحصیل آنها باشد. اشتهار علمی، اشتهار شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی شش شاخص اصلی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی به همراه امتیاز کلی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

4/ 30

1

104

480ـ471

دانشگاه تهران

9/ 26

2

139

600ـ551

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

اشتهار علمی

اشتهار شغلی

نسبت دانشجو

سرانه استناد

استاد بین‌المللی

دانشجوی جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/ A

N/ A

2/ 13

5/ 97

N/ A

6/ 1

دانشگاه تهران

5/ 26

0/ 27

2/ 19

5/ 46

3/ 5

3/ 3

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2015 «کیو.اس.»، دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology»، دانشگاه‌های «Harvard University»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «California Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University College London»، «Imperial College London»، «ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology»، و «University of Chicago» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را کسب کرده‌اند.

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.

یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاددیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟