یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» (2014)


نگارش   1395/06/01

بر پایۀ گزارش سال 2014 «کیو.اس.» دربارۀ جایگاه مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی جهان،  دو مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های معتبر قرار گرفته‌اند. از این رو، دانشگاه‌های «صنعتی شریف» و «تهران» به ترتیب در جایگاه نخست و دوم ملی قرار گرفته‌اند.

«کیو.اس.» هر ساله فهرست بیش از 700 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند تا راهنمای دانشجویان در انتخاب دانشگاه برای ادامۀ تحصیل آنها باشد. اشتهار علمی، اشتهار شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی شش شاخص اصلی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی به همراه امتیاز کلی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/ A

1

143

650ـ601

دانشگاه تهران

4/ 22

2

147

650ـ601

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

اشتهار علمی

اشتهار شغلی

نسبت دانشجو

سرانه استناد

استاد جهانی

دانشجوی جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

دانشگاه تهران

3/ 27

9/ 25

9/ 19

0/ 22

5/ 5

3/ 3

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 «کیو.اس.»، دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology»، دانشگاه‌های «University of Cambridge»، «Imperial College London»، «Harvard University»، «University of Oxford»، «University College London»، «Stanford University»، «California Institute of Technology»، «Princeton University»، و «Yale University» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را کسب کرده‌اند.

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.

رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن»
ارائۀ یک نظام سنجش دقیق برای ارزیابی تأثیر علمی مؤسسه‌ها و مشارکت آنها در همکاری‌های علمی، بر پایة مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب علم‌سنجی نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی است. «لایدن» خروجی‌های پژوهشی و انتشارات مؤسسه‌ها می‌سنجد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟