یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» (2017)


نگارش   1396/03/20

بر پایۀ گزارش سال 2017 «کیو.اس.» دربارۀ جایگاه مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی جهان، پنج مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های معتبر قرار گرفته‌اند. از این رو، دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت ایران»، «تهران»، و «شهید بهشتی» به ترتیب در جایگاه نخست و پنجم ملی قرار گرفته‌اند.

«کیو.اس.» در سال 2017 فهرست نزدیک به 1000 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر کرده است تا راهنمای دانشجویان در انتخاب دانشگاه برای ادامۀ تحصیل آنها باشد. اشتهار علمی، اشتهار شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی بین‌المللی، و نسبت دانشجویان بین‌المللی شش سنجۀ کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. منابع گردآوری داده برای اندازه‌گیری این سنجه‌ها پیمایش‌های جهانی، نمایۀ استنادی اسکوپوس، و پرسشنامۀ تکمیل‌شده توسط مؤسسه‌ها هستند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

1

480ـ471

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

550ـ501

دانشگاه علم و صنعت

3

600ـ551

دانشگاه تهران

4

650ـ601

دانشگاه شهید بهشتی

5

1000ـ801

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

اشتهار علمی

اشتهار شغلی

نسبت دانشجو

سرانه استناد

استاد بین‌المللی

دانشجوی جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/A

N/A

N/A

3/ 84

N/A

N/A

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

N/A

N/A

N/A

1/ 91

N/A

N/A

دانشگاه علم و صنعت ایران

N/A

N/A

N/A

2/ 95

N/A

N/A

دانشگاه تهران

N/A

N/A

N/A

8/ 34

N/A

N/A

دانشگاه شهید بهشتی

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2017 «کیو.اس.»، دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Harvard University»، «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «University College London»، «Imperial College London»، «University of Chicago»، و «ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به دست آورده‌اند.

 

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی
واسپارگاه‌های سازمانی نقشی کلیدی در فضای پژوهش امروز بازی می‌کنند. این سامانه‌ها با دسترس‌پذیر ساختن آثار پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان یک مؤسسه بستری ارزشمند برای پژوهش فراهم می‌کنند و شمار آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی کلیدی‌ترین مأموریت این واسپارگاه‌ها است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟