یال

شاخص‌ها


انتشارات


 

نمای 2017‏‫: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

«نمای 2017» گزارش توصیفی شاخص‌های نما را در بر دارد. افزون بر این، کوشش شده است آنجایی که دسترسی به اطلاعات هست، جایگاه ایران با 25 کشور منطقه نیز مقایسه شود.

 

نمای نمایه‌های استنادی 2017: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی

در این گزارش جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی (یعنی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس») در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ رتبۀ ایران در شاخص‌های گوناگون نیز گزارش شده است.

 

نمای وبگاه مؤسسه‌ها 2017: جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

نمای موضوعی مؤسسه‌ها 2017: جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی موضوعی در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

نمای فراگیر مؤسسه‌ها 2017: جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی جهانی نیز گزارش شده است.

 

نمای نشریه‌ها 2017: جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های ارزیابی جهانی

در این گزارش جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار و میزان تأثیر نشریه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

نمای پژوهشگران 2017: جایگاه پژوهشگران ایرانی در نظام‌های ارزیابی جهانی

در این گزارش جایگاه پژوهشگران ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال 2017 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار پژوهشگران ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

مقایسۀ سه ابزار برخط برای گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.‌ اس.‌ سی.)، و سازمان فناوری اطلاعات ایران ابزارهایی ساخته‌اند که شاخص‌های علم، فناوری، و نوآوری ایران را در جهان پایش و منتشر می‌کنند. در این گزارش این خدمات با یک‌دیگر مقایسه شده‌اند.

 

نمای 2016‏‫: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

«نمای 2016» گزارش توصیفی شاخص‌های نما را در بر دارد. افزون بر این، کوشش شده است آنجایی که دسترسی به اطلاعات هست، جایگاه ایران با 25 کشور منطقه نیز مقایسه شود.

 

نمای نمایه‌های استنادی 2016: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی

در این گزارش جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی (یعنی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس») در سال 2016 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ رتبۀ ایران در شاخص‌های گوناگون نیز گزارش شده است.

 

نمای وبگاه مؤسسه‌ها 2016: جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها در سال 2016 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

نمای موضوعی مؤسسه‌ها 2016: جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های موضوعی رتبه‌بندی

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی موضوعی در سال 2016 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

نمای نشریه‌ها 2016: جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های ارزیابی جهانی

در این گزارش جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال 2016 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار و میزان تأثیر نشریه‌های ایرانی در این نظام‌ها نیز گزارش شده است.

 

جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی 2016

در این گزارش جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی در سال 2016 آمده است. افزون بر این، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در 13 نظام فراگیر رتبه‌بندی جهانی نیز گزارش شده است.

 

نمای 2015‏‫: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

«نمای 2015» گزارش توصیفی شاخص‌های نما را در بر دارد. افزون بر این، کوشش شده است آنجایی که دسترسی به اطلاعات هست، جایگاه ایران با 25 کشور منطقه نیز مقایسه شود.

 

نمای 2014‏‫: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

«نمای 2014» گزارش توصیفی شاخص‌های نما را در بر دارد. افزون بر این، کوشش شده است آنجایی که دسترسی به اطلاعات هست، جایگاه ایران با 25 کشور منطقه نیز مقایسه شود.

 

پیش‌نما: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (توصیف شاخص‌ها و روند سالانة آنها تا 2015)

«پیش‌نما» شاخص‌های علم، فناوری، و نوآوری جهانی در هفت گروه و روند سالانة جایگاه ایران را در هر یک در بر دارد. داده‌های گزارش شده در «پیش‌نما» در مرداد ماه 1395 گردآوری شده‌اند.