یال

شاخص‌ها


منابع علمی


کتاب

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1395. روند شاخص های علم، فناوری و نوآوری کشور براساس امارهای بین المللی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1395. برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای پیاده سازی سیاست ها ی کلی علم فناوری. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1394. آشنايي با علم‌سنجي (مباني ، مفاهيم ، روابط و ريشه ‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، [با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]. 1394. روند تحولات شاخص‌های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۰). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1394. دانش ایران (مشارکت ایرانیان در دانش جهان، سال 2013). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

محمدی، رضا. 1393. کارنامه ارزیابی درونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.

ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر و سجاد محمدیان. 1393. پژوهش‌های سنجه‌ای در علوم اطلاعات. شیراز: همارا؛ تهران: چاپار‏‫.

بیشتر


مقاله

مرجانی، سید هادی. 1395. «تبعیت دانشجویان از هنجارهای حرفه ای در پژوهشهای دانشگاهی: مروری بر یافته های پیمایش ملیپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22(2): 25-48 [PDF].

آهنچیان، محمدرضا، و مجتبی حسینی، فروزان سادات هاشمی، یونس طاطاری. 1395. «پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22(2): 1-24 [PDF].

نامداریان، لیلا. 1395. «بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عملسیاستگذاری عمومی 2 (3): 101-117 [PDF].

شجاعی، سعید، و علی بی‌تعب، سید سعید منجم‌زاده. 1390. «تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملیتوسعه تکنولوژی صنعتی 9 (17): 25-40 [PDF].

طباطبائیان، حبیب الله، و رضا نقی زاده، آرمان خالدی، محمد نقی‌زاده. 1389. «شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنياسیاست علم و فناوری 2 (4): 77-92 [PDF].

داورپناه، محمدرضا. 1389. «شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته‌هاکتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (51): 5-15 [PDF].

عمرانی، سید ابراهیم. 1386. «مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون دادهای پژوهشیفصلنامه کتاب (71): 157-176 [PDF].

اوحدی، وحیدرضا. 1386. «علم و پژوهش: معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌هارهیافت (41): 23-34.

بیشتر


پایان‌نامه و رساله (پارسا)

نادری، فخرالدین. 1389. «ارزیابی چالش‌های سند چشم‌انداز 20 ساله ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (در حوزه تولید علم و فناوری).» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تفرش.

امیرکیایی، سیده یاسمین. 1388. «طراحی مدل آینده‌نگاری ارزیابی فناوری نانو در صنعت نفت ایران و شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر آن (با استفاده از فنون MADM)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

موسوی، سید عبدالرضا. 1392. «طراحی مدل ارزیابی عملکرد پارک‌های علم وفناوری. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

مرادی مقدم، حسین. 1391. «بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه آن با الگوی جهانی رشد.» رسالۀ دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.

طالبی، محمد. 1377. «بررسی شاخص‌های کلان علم و تکنولوژی کشور با تاکید بر مقالات علمی.» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.

بیشتر

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟