یال

شاخص‌ها


منابع علمی - مقاله


مرجانی، سید هادی. 1395. «تبعیت دانشجویان از هنجارهای حرفه ای در پژوهشهای دانشگاهی: مروری بر یافته های پیمایش ملیپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22(2): 25-48 [PDF].

آهنچیان، محمدرضا، و مجتبی حسینی، فروزان سادات هاشمی، یونس طاطاری. 1395. «پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22(2): 1-24 [PDF].

نامداریان، لیلا. 1395. «بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عملسیاستگذاری عمومی 2 (3): 101-117 [PDF].

شجاعی، سعید، و علی بی‌تعب، سید سعید منجم‌زاده. 1390. «تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملیتوسعه تکنولوژی صنعتی 9 (17): 25-40 [PDF].

طباطبائیان، حبیب الله، و رضا نقی زاده، آرمان خالدی، محمد نقی‌زاده. 1389. «شاخص ترکيبی پايش توانمندی فناوری: بررسی وضعيت توانمندی فناوری ايران و 69 کشور دنياسیاست علم و فناوری 2 (4): 77-92 [PDF].

داورپناه، محمدرضا. 1389. «شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته‌هاکتابداری و اطلاع‌رسانی 13 (51): 5-15 [PDF].

عمرانی، سید ابراهیم. 1386. «مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون دادهای پژوهشیفصلنامه کتاب (71): 157-176 [PDF].

اوحدی، وحیدرضا. 1386. «علم و پژوهش: معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌هارهیافت (41): 23-34.

آخوندزاده، مهدی. 1384. «ضریب تاثیر و ژئوماتیک ؛ ضریب تاثیر ، شاخصی برای کیفیت مقالات بین المللی.» ماهنامه نقشه‌برداری شماره ۷۳ (مهر): 36.

آذری حمیدیان،‌ شهیاد. 1392. «برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش (h index) و پارامتر m تا پایان سال 2012.» مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 86: 12.

آراسته، حمیدرضا. 1387. «علم، پژوهش و فناوری: چارچوبی برای تدوین نقشه‌ی علمی کشور: رویکردی سیستمی.» رهیافت 40: 4-16.

فاتح‌راد، مهدی، روح‌الله ایزدخواه، و مهدی روح‌اللهی. 1390. «ارائۀ مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشۀ جامع علمی کشور.» راهبرد فرهنگ 14: 141-164 [PDF].

آزاده ، فریدون،‌ و ریحانه واعظ. 1391. «صحت استنادها در پایان نامه های دوره های دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و میزان مطابقت آن ها با شیوه نامه ی ونکوور.» دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت 23: 11.

آقامحمدی، جواد، و غلامرضا بصیرنیا.1393. «تحلیل استنادی مقالات نشریه مهندسی فرهنگی منتشر شده بین سالهای 1385 تا 1392.» فصلنامه مهندسی فرهنگی 79: 45.

آل، امید، و مهدی افضلی. 1387. «جایگاه‌ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهانفصلنامه کتاب 19 (3): 119-136.

ابراهیمی، سعیده. 1386. «محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تاثیر.» فصلنامه کتاب 18(3): 141-157.

ابراهیمی، سعیده. 1387. «بررسی عملکرد مجلة بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990- 2006.» فصلنامه کتاب 19(3): 41-55.

ابراهیمی، سعیده. 1389. «پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم سنجانهفصلنامه کتاب 84 : 34- 52.

ابراهیمی، سعیده، و عبدالرسول جوکار. 1389. «وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 1997-2006.» مدیریت اطلاعات سلامت 7(3): 270-282 [PDF].

ابوالقاسم گرجی، حسن، لیلا روستا آزاد، لیلا، حافظ محمد حسن زاده، لیلا اصغری، رشا اطلسی، فرهاد شکرانه، و اعظم بذرافشان. 1389. «رتبه بندی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران بر اساس شاخص های هرش، g و پارامتر m تا پایان سال 2008مدیریت سلامت 3(42): 17-24 [PDF].

An, M. C. D. M. 2010. "Should you believe in the Shanghai ranking?." Scientometrics 84: 237-263.

van Rann, A. F. J. 2005. "Challenges in ranking of universities." In Proceedings of the First International Conference on World-Class Universities (WCU-1), pp. 97-127.

OECD. 2007. "HOW DO RANKINGS IMPACT ON HIGHER EDUCATION?."

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟