یال

شاخص‌ها


منابع علمی - کتاب


Center for International S & T Cooperation (CISTC). 2019. Science and Technology in Iran: A Brief Review - 2019. Tehran: Didar Parsian Publications.

UNCTAD. 2017. Science, Technology and Innovation Policy Review: Iran [Persian Translation]. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

UNCTAD. 2016. Science, Technology and Innovation Policy Review: Iran. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1397. سالنامه آماري فرهنگ و علم كشور- 1395. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1396. گزارش دوسالانه روند تحولات شاخص های علم، فناوری و نوآوری. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1395. روند تحولات شاخص های علم، فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران (1393-1380). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1394. ارزیابی علم وفناوری در جمهوری اسلامی ایران (چهارمین ارزیابی کلان آموزش عالی در سال های 1391-1379). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1394. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (چهارمین گزارش ارزیابی خرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. سال‌های 1390 تا 1391). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1394. اسناد بالادستی تحول ارتقای علوم انسانی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1394. تولید علم و فناوری در کشور (جریان شناسی، توانمندیها و و آسیب شناسی). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1395. روند شاخص های علم، فناوری و نوآوری کشور براساس امارهای بین المللی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1395. برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای پیاده سازی سیاست ها ی کلی علم فناوری. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1394. آشنايي با علم‌سنجي (مباني ، مفاهيم ، روابط و ريشه ‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، [با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]. 1394. روند تحولات شاخص‌های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۰). تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دبیرخانه‌.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1394. دانش ایران (مشارکت ایرانیان در دانش جهان، سال 2013). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

محمدی، رضا. 1393. کارنامه ارزیابی درونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.

ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر و سجاد محمدیان. 1393. پژوهش‌های سنجه‌ای در علوم اطلاعات. شیراز: همارا؛ تهران: چاپار‏‫.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. 1392. شاخص‌های ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران. تهران: پیک نور.

حسینی مقدم، محمد. 1390. مقایسه نظام‌های ارزیابی آموزش عالی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

طباطباییان، سیدحبیب‌الله، و رضا نقی زاده، آرمان خالدی. 1389. مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا، و محمد حسن‌زاده، حمزه علی‌نورمحمدی. 1388. سنجش علم، فناوری، و نوآوری (مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا. 1388. راهنمای کانبرا برای اندازه‌گیری منابع انسانی علم و فناوری. ترجمۀ فریبا نیک سیر. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. 1388. خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی کشور) 1387. تهران: دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری.

پارسیان، احمد، و یدالله محرابی، نادر نعمت‌الهی. 1388. شاخص‌های آماری حوزه علم و فناوری. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا. 1387. راهنمای اسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تفسیر داده‌های نوآوری. ترجمۀ فریبا نیک سیر. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1386. سومین ارزیابی کلان با نگاهی به توسعه فناوری 1386. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1385. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: دومین ارزیابی خرد موسسات پژوهشی سازمان‌های اجرایی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1385. دومین ارزیابی خرد دانشگاه آزاد اسلامی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1385. دومین ارزیابی خرد دانشگاه‌های علوم پزشکی 1382 تا 1385 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1385. ارزیابی علم و فناوری در ایران ـ ارزیابی خرد پارک‌های علم و فناوری ـ سال‌های 1381 تا 1385. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1385. دومین گزارش ارزیابی خرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت سال‌های 84 و 85. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1384. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران اولین ارزیابی خرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا. 1384. راهنمای فراسکاتی برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعه تجربی. ترجمۀ فریبا نیک سیر. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1383.  شاخص‌های ارزيابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ايران. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1383.  سومین ارزیابی کلان علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1383. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی ـ س‍ال 2001. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1383. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی س‍ال 2002. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1383. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی س‍ال 2003. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1383. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی س‍ال 2004. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1382. ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (اول‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍لان‌ ) ۱۳۸۲. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1381. شاخص‌ها و فرايند ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.

ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. 1381. دومين ارزيابی كلان علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. تهران: ش‍ورای ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1381. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی س‍ال 2000. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

انصافی، ریحانه، و حسین، غریبی، سیروس علیدوستی. 1381. دان‍ش‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟