یال

شاخص‌ها


منابع علمی - پایان‌نامه و رساله (پارسا)


نادری، فخرالدین. 1389. «ارزیابی چالش‌های سند چشم‌انداز 20 ساله ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (در حوزه تولید علم و فناوری).» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تفرش.

امیرکیایی، سیده یاسمین. 1388. «طراحی مدل آینده‌نگاری ارزیابی فناوری نانو در صنعت نفت ایران و شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر آن (با استفاده از فنون MADM)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

موسوی، سید عبدالرضا. 1392. «طراحی مدل ارزیابی عملکرد پارک‌های علم وفناوری. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

مرادی مقدم، حسین. 1391. «بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه آن با الگوی جهانی رشد.» رسالۀ دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.

طالبی، محمد. 1377. «بررسی شاخص‌های کلان علم و تکنولوژی کشور با تاکید بر مقالات علمی.» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.

ابراهیمی، سعیده. ۱۳۹۱. «بررسی تأثیر عامل همرنگی استنادی در سه سطح هنجاری، اطلاعاتی و همانندسازی بر الگوهای رفتار استنادی نویسندگان ایران: مطالعه ای بر پایگاه های اطلاعاتی AHCI و SSCI.» پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز. گروه کتابداری.

اصلی مهدی، رضا. 1388. «ارزیابی استراتژی‌های تولید علم در گروه فنی - مهندسی با تاکید برچشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران.» پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

پاشائی زاد، حسین. 1389. «مطالعه تأثیر استنادی مقالات مجله‏های علمی پژوهشی فارسی و بررسی نقش دسترسی آزاد در افزایش تاثیر آنها.» پایان نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران.

تیموری خانی، افسانه.1391. «بررسی تطبیقی استنادهای سنتی و تحت وب به مقالات مجلات دسترسی آزاد در حوزه های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی.پایان نامه دکتری.» دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

تیمورپور، بابک. 1388. «کشف روندهای نوظهور در حوزه‏های علمی بر پایه خوشه‏بندی پویا با رویکرد متن‏کاوی و تحلیل پیوند.» پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات.

حمید، علی. 1390. «بررسی ساختار کمیت و کیفیت پیوندهای وبی در میان مدارک پزشکی و پیشنهاد طرحی برای بهینه سازی آنها در راستای تحقق ایده مغز جهانی.» پایان نامه دکترا، دانشگاه شهید چمران.

حیدری، غلامرضا. 1388. «تحلیل مبانی و جایگاه معرفت شناختی مفاهیم، اندیشه‌ها و نظریه‌های حوزه‌ی علم‌سنجی در عصر حاضر.» پایان‌نامه دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز.

زارعی، عاطفه. 1393. «اصول و فرایند زیست موضوعات کتابداری و اطلاع رسانی ایران در سال های 1380_1390.» پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی واجتماعی.

زوارقی، رسول. ۱۳۹۱. «ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران (1990-2009): بررسی انتقادی.» رساله دکترا. دانشگاه تهران، گروه کتابداری.

Ho, Chiung-yao. 2006. "China's higher education excellence in the context of globalization: the world-class university." PhD diss.

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟